Når der er udstedt bevilling til at anvende proceduren for midlertidig import, er det væsentligt, at bevillingshaver fortsat overholder de betingelser, der er fastsat for at have en bevilling, og at de forpligtelser, der gælder for varer, der henføres under proceduren, overholdes.

Konstaterer toldmyndigheden, at en eller flere forpligtelser og betingelser ikke er overholdt, kan toldmyndigheden tilbagekalde eller suspendere bevillingen. Se EUTK art. 23 og 28. Samtidig kan en manglende overholdelse medføre, at der opstår toldskyld for de varer, for hvilke forpligtelserne eller betingelserne for anvendelse under proceduren ikke er overholdt. Se EUTK art. 79, stk. 1, litra b) og c).

Se også

Se også afsnit A.A.5.4 om tilbagekaldelse og suspendering af bevillinger og afsnit F.A.11 om toldskyldens opståen og beregning.

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Henførsel af varer under proceduren for midlertidig import

  • Angivelse til fri omsætning

  • Angivelse til en anden særlig procedure

  • Reeksport

  • Regnskab

  • Frigivelse af sikkerhedsstillelse.

Henførsel af varer under proceduren for midlertidig import

Når henførslen sker ved afgivelse af en toldangivelse, skal toldangivelsen afgives efter de almindelige regler for varers henførsel under en toldprocedure. Se nærmere herom i afsnit F.A.16.1.4.

Ved udfyldning af rubrikkerne i toldangivelsen skal man være særlig opmærksom på følgende:

Varebeskrivelsen skal være i overensstemmelse med specifikationerne i bevillingen i det omfang, der er udstedt en bevilling forud for importen.

Rubrik 31

Procedurekoden skal angive den særlige procedure, varen importeres midlertidigt til. De første to cifre i procedurekoden skal være 53, som indikerer "Henførsel af ikke-EU-varer bestemt til reeksport under proceduren for midlertidig import".

Rubrik 37

Der skal henvises til bevillingens journal nr., i det omfang der er udstedt en bevilling forud for importen.

Rubrik 44.1

Her anføres kode "00100", hvis toldangivelsen samtidig er en ansøgning om bevilling til anvendelse af proceduren for midlertidig import.

Rubrik 44.6a

 

Den procedurekode, der angives i rubrik 37, skal endvidere afspejle den særlige anvendelse, den pågældende vare importeres midlertidigt til. Dette angives ved at benytte følgende særlige koder som de sidste tre cifre i procedurekoden:

Procedure

Artikel i DF

Kode

Paller (herunder palletilbehør og -udstyr)

208 og 209

D01

Containere (herunder containertilbehør og -udstyr)

210 og 211

D02

Transportmidler

212

D03

Transportmidler til personer, der er etableret uden for Unionens toldområde, eller personer, der forbereder flytning af deres sædvanlige opholdssted uden for dette område (registrering i en suspensiv nummerserie med henblik på reeksport)

216

D30

Rejsendes personlige ejendele og varer, der anvendes i forbindelse med sportsaktiviteter

219

D04

Velfærdsmateriel for søfolk

220

D05

Udstyr til afhjælpning af følgerne af katastrofer

221

D06

Medicinsk og kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr

222

D07

Dyr

223

D08

Varer til brug i grænseområde

224

D09

Lyd- og billedmedier samt informationsbærende medier

225

D10

Reklamemateriale

225

D11

Fagligt (professionelt) udstyr

226

D12

Undervisningsmateriale og videnskabeligt udstyr

227

D13

Emballage, fuld

228

D14

Emballage, tom

228

D15

Forme, matricer, trykforme, måle-, kontrol- og verifikationsinstrumenter og lignende

229

D16

Specialværktøjer og -instrumenter

230

D17

Varer, der skal underkastes forsøg eller eksperimenter eller anvendes til demonstrationer

231, litra a)

D18

Varer, der importeres som led i en salgskontrakt med forbehold af tilfredsstillende afprøvning

231, litra b)

D19

Varer, der anvendes ved gennemførelse af forsøg, eksperimenter og demonstrationer uden finansiel gevinst (seks måneder)

231, litra c)

D20

Prøveemner (vareprøver)

232

D21

Ombytningsproduktemner (erstatningsproduktionsmidler)

233

D22

Varer til arrangementer eller til salg

234, stk. 1

D23

Besigtigelsesforsendelser

234, stk. 2

D24

Kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter

234, stk. 3, litra a)

D25

Varer, der indføres med henblik på auktionssalg

234, stk. 3, litra b)

D26

Reservedele, tilbehør og udstyr

235

D27

Varer, der importeres under særlige omstændigheder, og som ikke har nævneværdig økonomisk betydning

236, litra b)

D28

Varer, der importeres for en periode på højst tre måneder

236, litra a)

D29

Midlertidig import med delvis afgiftsfritagelse

206

D51

 

En samlet oversigt over de procedurekoder, der kan anvendes ved angivelse til midlertidig import, kan findes her.

Dokumenter, der er nødvendige for anvendelse af proceduren, skal være til stede hos den, der indgiver toldangivelsen, på tidspunktet for toldangivelsens indgivelse.

Angivelse til fri omsætning

Når varer er henført under proceduren i henhold til DF art. 234 (varer til arrangementer eller til salg), og proceduren afsluttes ved varernes overgang til fri omsætning, fastsættes det, hvor stort et beløb, der skal betales i toldskyld. Beløbet fastsættes ud fra de vurderingselementer, der gælder på det tidspunkt, hvor angivelsen til fri omsætning antages. Se EUTK art. 85.

Angivelse til en anden særlig procedure

Når varer, der er henført under proceduren for midlertidig import, efterfølgende henføres under en anden toldprocedure, der kan afslutte proceduren for midlertidig import (fx toldoplag, ekstern forsendelse eller frizone), skal toldangivelsen for den efterfølgende procedure indeholde angivelsen "TA" og en henvisning til bevillingsnummeret for den midlertidige import, hvis et sådant er relevant.

Denne bestemmelse gælder ikke, hvis proceduren for midlertidig import er bevilget ved brug af ATA/CPD-carneter.

Se DF art. 238, stk. 1.

Reeksport

For varer, der er henført under proceduren for midlertidig import ved afgivelse af en toldangivelse, skal der ved varernes reeksport afgives en reeksportangivelse. Se EUTK art. 270.

Reeksportangivelsen skal indeholde angivelsen "TA" og en henvisning til bevillingsnummeret for den midlertidige import, hvis et sådant er relevant. Se DF art. 238, stk. 2.

Ved udfyldning af rubrikkerne i reeksportangivelsen skal man være særlig opmærksom på følgende:

Varebeskrivelsen skal være i overensstemmelse med specifikationerne i bevillingen til midlertidig import. Dette gælder også i de situationer, hvor bevillingen er udstedt på den toldangivelse, hvor varerne blev henført under proceduren for midlertidig import.

Rubrik 31

De første fire cifre i procedurekoden skal angives som "3153". Se samtlige procedurekoder, der kan anvendes i reeksportangivelsen her.

Rubrik 37

Der skal henvises til bevillingens journal nr., hvis dette er relevant.

Rubrik 44.1

 

I tilfælde, hvor varerne er importeret i henhold til et ATA-carnet eller et CPD-carnet, fremlægges carnetet ved reeksporten.

For varer, der er importeret ved brug af mundtlig angivelse eller toldangivelse ved enhver anden handling kan samme angivelsesprocedure anvendes ved varernes reeksport. Se DF art. 136, stk. 2, og 139, stk. 2.

Regnskab

Som hovedregel er der ikke krav om, at der føres et bevillingsregnskab over varer, der er henført under proceduren. Se DF art. 178, stk. 4.

Toldmyndigheden kan dog kræve, at der føres et bevillingsregnskab, hvis det skønnes at dette vil gøre det lettere at kontrollere proceduren.

Frigivelse af sikkerhedsstillelse

Hvis sikkerhedsstillelsen er stillet i forbindelse med den enkelte toldangivelse, kan toldmyndigheden frigive sikkerheden på det tidspunkt, hvor proceduren er korrekt afsluttet for de importerede varer.