Anvendelse af proceduren for midlertidig import forudsætter, at der er givet bevilling hertil. Se EUTK art. 211, stk. 1, litra a).

Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Betingelser for bevillingsudstedelse
 • Enkeltstående bevilling på toldangivelsen
 • Mundtlig ansøgning
 • Ansøgning i form af grænsepassage
 • ATA/CPD-carneter
 • Bevilling der skal anvendes i flere medlemsstater
 • Sikkerhedsstillelse
 • Frist for afslutning af proceduren

Betingelser for bevillingsudstedelse

Toldmyndighederne skal som hovedregel have udstedt bevilling til anvendelse af proceduren før eller senest i forbindelse med den første import af varer til midlertidig anvendelse.

Bevilling kan kun udstedes til personer, der opfylder samtlige nedenstående betingelser:

 • De yder den nødvendige sikkerhed for, at transaktionerne forløber korrekt.

 • De stiller sikkerhed for den potentielle toldskyld.

 • De anvender eller lader varerne anvende i overensstemmelse med det foreskrevne særlige formål.

Se EUTK art. 211, stk. 3.

Derudover skal toldmyndigheden være i stand til at føre det fornødne toldtilsyn med de varer, der er henført under proceduren for midlertidig import. Dette tilsyn må ikke medføre, at der skal træffes administrative forholdsregler, som ikke står i et rimeligt forhold til de økonomiske behov virksomheden har for at benytte procedure for midlertidig import. Se EUTK art. 211, stk. 4, litra a).

Kravet i EUTK artikel 211, stk. 3, litra a) om, at bevillingsansøgeren altid skal være etableret i EU's toldområde, er fraveget for så vidt angår proceduren for midlertidig import. I visse tilfælde skal den ansvarlige for proceduren, og dermed den der ansøger om at anvende proceduren for midlertidig import, være en person, der er etableret uden for EU's toldområde. Se EUTK art. 250, stk. 2, litra c.

Samtlige betingelser for at opnå en bevilling til midlertidig import skal være opfyldt, uanset om der ansøges om en stående bevilling, der skal anvendes for flere vareimporter, eller en enkeltstående bevilling, der kun skal anvendes for de varer, der angives på en konkret toldangivelse.

Se også

Se også afsnit F.A.19.2.3 for en gennemgang af de generelle regler for udstedelse af bevillinger til særlige procedurer, samt om muligheden for at opnå bevilling med tilbagevirkende kraft.

Enkeltstående bevilling på toldangivelsen

Hvis bevillingsansøger udelukkende har til hensigt at ansøge om at anvende proceduren for midlertidig import på de varer, der er omfattet af en enkelt toldangivelse, er det muligt at ansøge om en bevilling i forbindelse med varernes import. Toldangivelsen anses i givet fald som en bevillingsansøgning, forudsat at toldangivelsen er vedlagt de nødvendige yderligere oplysninger. Se DF art. 163, stk. 1, litra a).

Da antagelsen af en toldangivelse som bevillingsansøgning medfører særlige forpligtelser for en bestemt person, nemlig den, til hvem bevillingen udstedes ved toldangivelsens frigivelse, skal toldangivelsen indgives af denne person eller eventuel af en repræsentant for denne. Der skal således være sammenfald i toldangivelsen mellem den i hvis navn angivelsen indgives og bevillingsansøgeren.

Som hovedregel skal den, der indgiver en toldangivelse, være etableret i EU, men dette krav fraviges, når toldangivelsen vedrører proceduren for midlertidig import. Se EUTK art. 170, stk. 3, litra a).

Se også afsnit A.B.2.6 om registreringskrav i forbindelse med toldforretninger i Danmark.

Når en person, der ikke er etableret i EU's toldområde, indgiver en toldangivelse vedrørende proceduren for midlertidig import, er det som hovedregel ikke et krav, at denne person forinden er registreret hos toldmyndighederne i EU (EORI-registrering). Se DF art. 5, stk. 1, litra a).

Se også afsnit F.A.19.2.3 for mere information om enkeltstående bevillingsudstedelse, herunder i hvilke tilfælde det ikke er tilladt at anvende toldangivelsen som enkeltstående bevillingsansøgning.

Se også

Mundtlig ansøgning

Hvis bevillingsansøger udelukkende har til hensigt at ansøge om at anvende proceduren for midlertidig import på de varer, der medbringes ind i EU's toldområde, kan bevillingsansøgning i visse tilfælde ske i form af en mundtlig angivelse over for toldmyndigheden. Se DF art. 136 og 163.

Denne forenkling kan anvendes for følgende varer:

 • Paller, containere og transportmidler samt reservedele, tilbehør og udstyr hertil (se afsnit F.A.23.3.2, F.A.23.3.3 og F.A.23.3.4)

 • Rejsendes personlige ejendele og varer der indføres til sportsbrug (se afsnit F.A.23.3.5)

 • Velfærdsmateriel for søfolk (se afsnit F.A.23.3.6)

 • Medicinsk og kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr (se afsnit F.A.23.3.8)

 • Dyr, forudsat at de skal gå på græs, også som nomadeflok, eller skal bruges som arbejdsdyr, herunder til befordring (F.A.23.3.9)

 • Udstyr, der ejes og benyttes af personer, der er etableret i et grænseområde i et tredjeland, der støder op til grænseområdet i EU's toldområde, hvor varerne skal anvendes (se afsnit F.A.23.3.10)

 • Instrumenter og apparater, der er nødvendige for, at læger kan yde assistance til syge, der afventer organtransplantation (se afsnit F.A.23.3.12)

 • Udstyr til afhjælpning af følgerne af en katastrofe (se afsnit F.A.23.3.7)

 • Transportable musikinstrumenter, der indføres midlertidigt af en rejsende med henblik på anvendelse som fagligt udstyr (se afsnit F.A.23.3.12)

 • Emballage, der indføres fyldt og er bestemt til reeksport, tom eller fyldt, når emballagen er forsynet med mærker, der ikke kan slettes eller fjernes, og som viser, at emballagen tilhører en person etableret uden for EU's toldområde (se afsnit F.A.23.3.14)

 • Radio- og fjernsynsproduktions- og reportageudstyr og køretøjer, der specielt er indrettet til at anvendes ved radio- og fjernsynsproduktion og -reportager, sammen med udstyr hertil, som importeres af offentlige eller private organisationer, der er etableret uden for EU's toldområde, og som er godkendt af toldmyndigheden til at importere det pågældende udstyr og køretøjer (se afsnit F.A.23.3.12)

 • Andre varer, hvis toldmyndighederne giver tilladelse hertil.

Hvis en mundtlig toldangivelse samtidig udgør en bevillingsansøgning, skal der sammen med den mundtlige angivelse fremlægges et særskilt støttedokument i form af blanket 12.026 til toldekspeditionsstedet. Se DF art. 165.

Dokumentet skal fremlægges i to eksemplarer, hvoraf det ene skal attesteres af toldmyndigheden og gives til bevillingshaveren. Se GF art. 258.

En bevillingsansøgning skal indgives på det sted, hvor varerne frembydes og angives til henførsel under proceduren for midlertidig import. Se DF art. 205.

I forbindelse med midlertidig import af transportmidler mv. kan toldmyndigheden afvise at acceptere en mundtlig toldangivelse som bevillingssansøgning. Toldmyndigheden kan i stedet forlange skriftlig angivelse. Se afsnit F.A.19.2.3 for nærmere oplysninger herom.

Bemærk

Hvis varerne på importtidspunktet er angivet til proceduren for midlertidig import ved benyttelse af en mundtlig toldangivelse, kan der også benyttes mundtlig toldangivelse, når varerne skal reeksporteres. Se DF art. 136, stk. 2.

Se også

Se også afsnit F.A.16.1.3.1 for yderligere information om, hvornår der kan benyttes en mundtlig toldangivelse.

Ansøgning i form af grænsepassage 

Som en yderligere forenkling er det i visse tilfælde tilladt at indgive ansøgning om bevilling til at anvende proceduren for midlertidig import ved at toldangive varerne ved enhver anden handling, som kan anses for at være en toldangivelse. Se DF art. 139, 141 og 163.

Bl.a. kan følgende handlinger anses for at være en toldangivelse:

 • Passage gennem en grøn kanal eller en kanal mærket "ingen varer at angive" på et toldsted, hvor der er et system med to kanaler

 • Passage via et toldsted, hvor der ikke er et system med to kanaler.

Se DF art. 141. Se nærmere om de tilladte handlinger, der kan anses som toldangivelse ved enhver anden handling, i afsnit F.A.16.

Denne forenkling kan anvendes i følgende tilfælde:

 • Paller, containere og transportmidler samt reservedele, tilbehør og udstyr hertil (se afsnit F.A.23.3.2, F.A.23.3.3 og F.A.23.3.4)

 • Rejsendes personlige ejendele og varer der indføres til sportsbrug (se afsnit F.A.23.3.5)

 • Velfærdsmateriel for søfolk (se afsnit F.A.23.3.6)

 • Medicinsk og kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr (se afsnit F.A.23.3.8)

 • Udstyr til afhjælpning af følgerne af en katastrofe (se afsnit F.A.23.3.7)

 • Transportable musikinstrumenter, der indføres midlertidigt af en rejsende med henblik på anvendelse som fagligt udstyr (se afsnit F.A.23.3.12).

Se DF art. 139.

Når der ansøges om bevilling til at anvende proceduren for midlertidig import ved brug af denne forenkling, er ansøger fritaget for at fremlægge de yderligere oplysninger, der ellers skal fremlægges ved ansøgning på en toldangivelse. Se DF art. 163, stk. 4, litra c).

I det omfang betingelserne for at anvende den forenklede angivelsesprocedure er opfyldt, anses bevilling til midlertidig import for at være udstedt for de pågældende varer på tidspunktet for varernes grænsepassage. Se GF art. 218.

I forbindelse med midlertidig import af transportmidler mv. kan toldmyndigheden afvise at acceptere en sådan angivelse som bevillingsansøgning og i stedet forlange skriftlig angivelse. Se afsnit F.A.19.2.3 for nærmere oplysninger herom.

Viser en efterfølgende kontrol, at varerne ikke opfyldte betingelserne for angivelse til proceduren for midlertidig import ved benyttelse af en toldangivelse ved enhver anden handling, anses toldangivelsen for disse varer for ikke at være blevet indgivet. Se GF art. 219.

Bemærk

Hvis varerne på importtidspunktet er angivet til proceduren for midlertidig import ved benyttelse af denne forenkling, kan samme forenkling benyttes, når varerne skal reeksporteres. Se DF art. 139, stk. 2.

Se også

Se også afsnit F.A.16.1.3.1 for yderligere information om toldangivelse ved enhver anden handling.

ATA/CPD-carneter 

Ved et ATA-carnet forstås et internationalt tolddokument for midlertidig import, der udstedes i henhold til ATA-konventionen eller Istanbul-konventionen. Se DF art. 1, nr. 2).

Ved et CPD-carnet forstås et internationalt tolddokument, som benyttes ved midlertidig indførsel af transportmidler, og som udstedes i henhold til Istanbul-konventionen. Se DF art. 1, nr. 12).

ATA-konventionen er toldkonventionen vedrørende ATA-carnet for midlertidig indførsel af varer, der blev udfærdiget i Bruxelles den 6. december 1961.

Istanbul-konventionen er konventionen om midlertidig indførsel, der blev udfærdiget i Istanbul den 26. juni 1990.

Anvendelse

Et ATA/CPD-carnet betragtes som en ansøgning om bevilling til midlertidig import med fuldstændig toldfritagelse, hvis carnetet opfylder samtlige følgende betingelser:

 • Carnetet er udstedt af en kontraherende part i ATA-konventionen eller Istanbul-konventionen og er garanteret af en sammenslutning, der indgår i en international garantikæde,

 • Carnetet vedrører varer og anvendelsesformål, der er omfattet af den konvention, hvorunder det er blevet udstedt,

 • Carnetet er attesteret af toldmyndighederne, og

 • Carnetet gælder i hele EU's toldområde.

Se DF art. 163, stk. 5.

ATA/CPD-carneter forelægges for toldstedet for den første indpassage i EU's toldområde, hvor varerne frembydes og angives til midlertidig import. Se DF art. 205, stk. 2.

Et ATA-carnet anvendes ved midlertidig import af varer undtagen transportmidler.

Et CPD-carnet anvendes med midlertidig import af motorkøretøjer, motorcykler og trailere.

Følgende oversigt viser de varer, for hvilke der fx kan ansøges om midlertidig import ved forelæggelse af et ATA-carnet:

 • Fagligt udstyr
 • Varer til forevisning eller anvendelse på udstillinger, messer, kongresser eller lignende arrangementer
 • Undervisningsmateriale og videnskabeligt udstyr, reservedele og tilbehør, værktøjer, der er specielt beregnet til vedligeholdelse, eftersyn, justering eller reparation af sådant materiale eller udstyr
 • Medicinsk-kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr
 • Katastrofeudstyr
 • Emballager, for hvilke der kan kræves skriftlig angivelse
 • Varer af enhver art, som skal undergives forsøg, eksperimenter eller demonstrationer, herunder forsøg og eksperimenter, der er nødvendige for en godkendelse, bortset fra forsøg, eksperimenter og demonstrationer, der gennemføres i erhvervsmæssigt øjemed
 • Varer af enhver art, som skal anvendes ved gennemførelsen af forsøg, eksperimenter og demonstrationer, bortset fra forsøg, eksperimenter, og demonstrationer der gennemføres i erhvervsmæssigt øjemed
 • Vareprøver, dvs. genstande, der repræsenterer en bestemt kategori af varer, der allerede fremstilles, eller som er eksempler på varer, der planlægges fremstillet - men ikke identiske genstande, der importeres af samme person eller sendes til en enkelt modtager, og ikke i sådanne mængder, at de som helhed betragtet ikke længere udgør vareprøver i sædvanlig handelsmæssig forstand
 • Erstatningsproduktionsmidler, der midlertidigt stilles gratis til rådighed for importøren af eller på initiativ af leverandøren af lignende produktionsmidler, der vil blive importeret senere til overgang til fri omsætning, eller af produktionsmidler, som anvendes og tilbageleveres, når reparationen er udført
 • Kunstværker, der importeres for at blive udstillet med henblik på salg
 • Kinematografiske positivfilm, eksponerede og fremkaldte, der skal besigtiges inden deres kommercielle anvendelse
 • Film, magnetbånd og film påført magnetspor, der er beregnet til lydindspilning, eftersynkronisering eller reproduktion
 • Film, der viser produkters art eller hvordan udenlandske produkter eller materiel fungerer. Dette på betingelse af, at disse film ikke er bestemt til offentlig forevisning i erhvervsmæssigt øjemed
 • Informationsbærende medier med optagelser, der sendes vederlagsfrit til brug ved automatisk databehandling
 • Genstande (herunder køretøjer) som ifølge deres art ikke kan bruges til andet end reklame for særlige genstande eller for en særlig ydelse
 • Levende dyr af enhver art, der importeres til dressur, optræning, avlsbrug eller for at undergives veterinær behandling
 • Turistinformationsmateriale
 • Materiel af forskellig art, der anvendes under en offentlig myndigheds tilsyn og ansvar til opbygning, reparation og vedligeholdelse af infrastruktur af almen betydning i grænseområder.

Bevilling der skal anvendes i flere medlemsstater

Som udgangspunkt anvendes en bevilling i den medlemsstat, hvor bevillingen er udstedt og hvor varerne skal anvendes.

Hvis de importerede varer successivt skal anvendes til samme formål i flere medlemsstater, kan der efter ansøgning og med de implicerede toldmyndigheders godkendelse udstedes en bevilling, der finder anvendelse i flere medlemsstater.

Hvis bevillingsansøgningen indgives på en toldangivelse, kan der ses bort fra andre medlemsstaters forudgående godkendelse. Den bevilgende toldmyndighed skal alene underrette de implicerede medlemsstater om bevillingens udstedelse. Se GF art. 261, stk. 1, litra d).

Hvis der gives bevilling til anvendelse af proceduren for midlertidig import på baggrund af et ATA/CPD-carnet, en mundtlig angivelse eller en angivelse ved en anden handling, som sidestilles med en toldangivelse, er den bevilligende toldmyndighed fritaget for at høre de berørte medlemsstater og der skal heller ikke ske underretning af disse toldmyndigheder om bevillingens udstedelse. Se GF art. 261, stk. 2.

Se også

Se også afsnit F.A.19.2.8 for yderligere oplysninger om, hvornår der skal ske høring af andre medlemsstater inden bevillingsudstedelse.

Sikkerhedsstillelse

Hovedregel

Bevillingshaver skal stille sikkerhed for told af varer, der henføres under proceduren for midlertidig import. Se EUTK art. 211, stk. 3, litra c).

Bevillingshaver skal samtidig stille sikkerhed for importmoms på samme måde og under samme betingelser som fastsat for told. Se ML § 36, nr. 1).

Undtagelser

I følgende tilfælde stilles der ikke krav om sikkerhedsstillelse for told og importmoms:

 • Når toldangivelsen indgives mundtlig eller ved enhver anden handling, der sidestilles med en toldangivelse

 • Når der er tale om materialer, som luftfartsselskaber, rederier, jernbaneselskaber eller postvirksomheder anvender i international trafik, forudsat at materialerne er forsynet med særlige kendetegn

 • Når der er tale om tom emballage, forudsat at emballagen er forsynet med uudslettelige og ikke-aftagelige kendemærker

 • Når den tidligere indehaver af bevillingen til midlertidig import af varer har angivet varerne til proceduren for midlertidig import i overensstemmelse med bestemmelserne for mundtlig angivelse eller angivelse ved enhver anden handling, der sidestilles med en toldangivelse, og varerne efterfølgende henføres under midlertidig import med samme formål.

Se DF art. 81.

Der kræves heller ikke sikkerhedsstillelse ved import, der foretages af stater, regionale og lokale forvaltninger eller andre offentligretlige organer, når disse forpligter sig som offentlige myndigheder. Se EUTK art. 89, stk. 7.

Der kræves ikke sikkerhedsstillelse ved import, der foretages af museer, kunstgallerier og andre institutioner, som af toldmyndigheden er godkendt til toldfrihed efter art. 43, litra b) i Rådets Forordning (EF) nr. 1186/2009. Der skal afgives særlig erklæring om udstillingsstedets adresse og om fristen for effekternes geneksport eller evt. fortoldning. Se afsnit F.A.18.5 for nærmere oplysning om anvendelse af art. 43 i forordning 1186/2009.

Særskilte undtagelser for importmoms

Når der kræves sikkerhedsstillelse for told, er virksomheder fritaget for at stille sikkerhed for importmoms i følgende tilfælde:

 • Når importen foretages af en momsregistreret virksomhed med fuld fradragsret for moms efter ML § 37. Se nærmere om fuld fradragsret i afsnit D.A.11.3

 • Når importen foretages af en udenlandsk virksomhed, der kan dokumentere, at den er berettiget til tilbagebetaling af momsen efter ML § 45. Se nærmere herom i afsnit D.A.12

 • Når importen foretages af offentlige institutioner

Se ML § 36, nr. 1.

Tilladte sikkerhedsstillelsesformer

Sikkerheden kan stilles på følgende måder:

 • Ved indbetaling af et kontant depositum, der svarer til det told- og afgiftsbeløb, der vil kunne opstå for de pågældende varer

 • Ved et tilsagn fra en kautionist

 • I form af bankgaranti eller lignende, hvis det samlede told- og afgiftsbeløb overstiger 10.000 kr.

 • Ved deltagelse i told- og skatteforvaltningens sikkerhedsstillelsesordning for potentiel toldskyld (dækker kun sikkerhedsstillelse for told)

 • I visse tilfælde ved ATA-carneter eller CPD-carneter. 

Se også

Se afsnit F.A.12 for de generelle regler om sikkerhedsstillelse.

Se afsnit D.A.10.3.2 om momsfritagelse ved midlertidig import af varer.

Frist for afslutning af proceduren

Toldmyndigheden fastsætter en frist inden for hvilken de varer, der er henført under proceduren for midlertidig import, skal være reeksporteret eller henført under en efterfølgende toldprocedure. Fristen skal være så lang, at formålet med den midlertidige import kan opfyldes. Se EUTK art. 251, stk. 1.

Den samlede periode, hvor varerne kan forblive under proceduren med samme formål og under samme bevillingshavers ansvar, må ikke overstige 24 måneder. I enkelte tilfælde er der fastsat en kortere frist. Disse tilfælde er beskrevet i de enkelte underafsnit om fuldstændig toldfritagelse. Det gælder også, hvis proceduren er afsluttet ved henførsel under en anden særlig procedure og varerne efterfølgende igen henføres under proceduren for midlertidig import. Se EUTK art. 251, stk. 2.

Hvis den anvendelse, der er bevilget under proceduren for midlertidig import, på grund af særlige omstændigheder ikke kan fuldføres inden for den fastsatte frist, kan toldmyndigheden indrømme en rimelig forlængelse af fristen. Dette forudsætter en begrundet ansøgning fra bevillingshaveren. Se EUTK art. 251, stk. 3.

Det samlede tidsrum, hvor varen kan forblive under proceduren for midlertidig import, må ikke overstige ti år, medmindre der er tale om en hændelig omstændighed. Se EUTK art. 251, stk. 4.