Når toldmyndigheden har udstedt en bevilling til drift af et toldoplag, skal både bevillingshaver og de virksomheder, der henfører varer til oplæggelse på toldoplaget, overholde de forpligtelser, der gælder for varer, der henføres under proceduren.

Konstaterer toldmyndigheden, at bevillingshaveren ikke overholder sine forpligtelser eller de betingelser, der skal være opfyldt for at drive toldoplaget, kan toldmyndigheden tilbagekalde eller suspendere bevillingen. Se EUTK art. 23 og 28.

Konstaterer toldmyndigheden, at bevillingshaver eller den virksomhed, der henfører varer til oplæggelse på toldoplaget, ikke overholder de gældende betingelser og forpligtelser for toldoplagsproceduren, kan dette medføre, at der opstår toldskyld for de varer, for hvilke forpligtelserne eller betingelserne for proceduren ikke er overholdt. Se EUTK art. 79, stk. 1, litra a) og c).

Se også

Se også afsnit A.A.5.4 Formelle regler og afsnit F.A.11 Toldskyld for yderligere oplysninger om suspendering/tilbagekaldelse af bevillinger og om toldskyldens opståen.

Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Henførsel af varer under toldoplagsproceduren
 • Afslutning af toldoplagsproceduren
 • Beregning af toldskyld ved overgang til fri omsætning
 • Regnskab
 • Toldmyndighedens tilsyn med toldoplaget
 • Toldskyld ved varers bortkomst fra toldoplaget

Henførsel af varer under toldoplagsproceduren

Anmodning om oplæggelse af varer på toldoplag sker ved afgivelse af en toldangivelse til toldmyndigheden. Toldangivelsen afgives til det toldsted, der i bevillingen er nævnt som henførselstoldsted, og som er bemyndiget til at frigive varer til oplæggelse på toldoplaget. Se DF art. 1, nr. 17).

Varerne er først frigivet til oplæggelse på toldoplag, når toldmyndigheden har antaget og frigivet toldangivelsen. Bevillingshaver må ikke modtage ikke-EU-varer på en godkendt toldoplagsfacilitet, så længe varerne ikke er frigivet til toldoplagsproceduren af toldmyndigheden.

Toldangivelsen skal afgives efter de almindelige regler for afgivelse af en toldangivelse. Den virksomhed, der indgiver toldangivelsen, har ansvaret for, at samtlige oplysninger i toldangivelsen er korrekte og at eventuelle bekræftelsesdokumenter er tilstede og på anmodning kan fremlægges for toldmyndigheden. Se EUTK art. 15 og 163.

I toldangivelsens rubrik 31 skal varebeskrivelsen svare til specifikationerne i bevillingen. Der må ikke oplægges andre varetyper på et toldoplag, end de varetyper, der er tilladt i bevillingen.

I toldangivelsens rubrik 44.1 skal virksomhedens bevillingsnummer angives.

En toldoplagsbevilling kan indeholde tilladelse til at opbevare "Diverse varer" på toldoplaget, og her kan alle typer af varer oplægges. Visse bevillinger indeholder mere specificerede tilladte varetyper, således at de tilladte varekoder er fastsat på HS-niveau (6 cifre), KN-niveau (8 cifre) eller Taric-niveau (10 cifre). Er dette tilfældet, kan der kun oplægges varer, der tariferes i de tilladte varekoder, på toldoplaget.

Den virksomhed, der indgiver toldangivelsen, skal sikre, at toldangivelsen for varer til oplæggelse på et specifikt toldoplag, kun vedrører varer, der kan omfattes af toldoplagsbevillingen.

Bevillingshaver skal sikre, at toldoplaget ikke modtager ikke-EU-varer, som ikke kan tilføres toldoplaget i henhold til den givne bevilling.

I toldangivelsens rubrik 49 skal toldoplagets identifikationsnummer angives. Bevillingshaver skal, hvis denne ikke samtidig er den, der indgiver toldangivelsen, oplyse vedkommende om identifikationsnummeret på det toldoplag, hvor varerne agtes oplagt.

Det er den person, som indgiver toldangivelsen, der er ansvarlig for, at der angives det korrekte identifikationsnummer på toldangivelsen i forhold til det oplag, varerne skal oplægges på. Bevillingshaveren skal dog samtidig sikre, at der ikke modtages varer på toldoplaget, som er angivet til oplæggelse på et andet toldoplag (et andet identifikationsnummer).

Når varerne oplægges på toldoplag, skal der anvendes følgende toldformaliteter:

Situation

Procedure

Ikke-EU-varer, der kommer direkte til Danmark fra et ikke-EU-land

Ved afslutning af en ekstern fællesskabsforsendelse, hvis varerne er forsendt fra grænsen til henførselstoldstedet, eller ved grænsepassagen, hvis det første toldsted i EU er angivet i bevillingen som henførselstoldsted, angives varerne til oplæggelse på toldoplag

Ikke-EU-varer, der indføres fra ikke-EU-lande via andre EU-medlemsstater

Ved afslutning af en ekstern fællesskabsforsendelse angives varerne ved henførselstoldstedet til oplæggelse på toldoplag

Ikke-EU-varer, der overføres fra en anden særlig toldprocedure, fx aktiv forædling

Varerne transporteres ved brug af ekstern fællesskabsforsendelse, som afsluttes ved henførselstoldstedet, hvor varerne angives til oplæggelse på toldoplag, eller

hvis der i bevillingen til fx aktiv forædling (AF) er anført et afslutningstoldsted, der er det samme som toldoplagets henførselstoldsted, kan varerne transporteres under bevillingen til AF (tilladt varebevægelse under AF) frem til afslutningstoldstedet/henførselstoldstedet, hvor varerne angives til oplæggelse på toldoplag.

Varer fra et andet toldoplag (et andet bevillingsforhold)

Varerne transporteres ved brug af ekstern fællesskabsforsendelse, som afsluttes ved henførselstoldstedet, hvor varerne på ny angives til oplæggelse på toldoplag, eller

varerne kan angives direkte til oplæggelse på toldoplag på ny (procedurekode 7171) forudsat, at der er sammenfald mellem afslutningstoldsted og henførselstoldsted i de to toldoplagsbevillinger.

De handelsmæssige foranstaltninger, som normalt skal overholdes ved overgang til fri omsætning, såsom fremlæggelse af eventuel importlicens, indførselscertifikat eller -bevilling eller oprindelsescertifikat, anvendes ikke ved oplæggelse af varer på toldoplag.

Hvis de handelsmæssige foranstaltninger finder anvendelse på tidspunktet for varens import til EU's toldområde, skal foranstaltningerne dog også iagttages, når ikke-EU-varer oplægges på toldoplag. Se EUTK art. 237, stk. 1.

Særlige importbestemmelser, fx af sundhedsmæssig, veterinær eller sikkerhedsmæssig art, der er fastsat for import/eksport af de pågældende varer, skal ofte iagttages både ved oplæggelsen på toldoplaget og ved fraførslen fra toldoplaget.

For særlige import- og eksportbestemmelser og handelsmæssige foranstaltninger se afsnit F.A.31 Varebestemmelser.

Afslutning af toldoplagsproceduren

Toldoplagsproceduren kan afsluttes ved at varerne angives til:

 • Reeksport fra EU's toldområde
 • Overgang til fri omsætning
 • Overførsel til andet toldoplag
 • Henførsel under en efterfølgende særlig procedure.

Varerne kan fraføres på følgende måder:

Fraførsel

Procedure

Reeksport fra EU's toldområde

Reeksportangivelse anvendes i det omfang varerne eksporteres direkte fra dansk toldområde.

Reeksportangivelsen indgives til det i bevillingen anførte afslutningstoldsted.

Er der for de varer, der skal fraføres, stillet en sikkerhed, der kan anvendes i mere end én medlemsstat, kan reeksport via andre medlemsstater ligeledes gennemføres ved indgivelse af en reeksportangivelse.

I andre tilfælde skal der anvendes ekstern fællesskabsforsendelse.

Overgang til fri omsætning

Toldangivelse indgivet til det i bevillingen anførte afslutningstoldsted.

Toldangivelse kan også ske ved indskrivning i klarererens regnskab (kræver særskilt bevilling, se afsnit F.A.16)

Overførsel til et andet toldoplag

Varerne transporteres ved brug af ekstern fællesskabsforsendelse, som afsluttes ved henførselstoldstedet, hvor varerne på ny angives til oplæggelse på toldoplag, eller

varerne kan angives direkte til oplæggelse på det efterfølgende toldoplag (procedurekode 7171). Se nedenfor under henførsel til en efterfølgende procedure.

Henførsel til en efterfølgende særlig procedure bortset fra forsendelse

Toldangivelse med angivelse til proceduren, fx aktiv forædling, forudsat at afslutningstoldstedet for toldoplaget er det samme som henførselstoldstedet for den efterfølgende særlige procedure.

Er dette ikke tilfældet, skal flytningen af varerne foretages ved benyttelse af ekstern fællesskabsforsendelse.

Anden fraførsel

Ekstern fællesskabsforsendelse

Toldangivelsen skal afgives efter de almindelige regler for afgivelse af en toldangivelse. Det er den person, som indgiver toldangivelsen, der har ansvaret for, at samtlige oplysninger i toldangivelsen er korrekte og at eventuelle bekræftelsesdokumenter er tilstede og på anmodning kan fremlægges for toldmyndigheden. Se EUTK art. 15 og 163.

Inden fraførslen sker, skal bevillingshaver sikre, at oplysningerne i angivelsen til fraførsel stemmer overens med tilsvarende oplysninger i lagerregnskabet og svarer til de varer, der agtes fraført, samt at toldangivelsen/reeksportangivelsen er antaget og frigivet af toldmyndigheden.

Når varerne fraføres et toldoplag skal visse særlige ind- og udførselsbestemmelser i nogle tilfælde iagttages. Se afsnit F.A.31 Varebestemmelser.

I toldangivelsens rubrik 49 skal toldoplagets identifikationsnummer angives. Bevillingshaver skal, hvis denne ikke samtidig er den person, der indgiver toldangivelsen, oplyse vedkommende om identifikationsnummeret på det toldoplag, hvorfra varerne agtes fraført.

Det er den, der indgiver toldangivelsen, der er ansvarlig for, at der angives det korrekte identifikationsnummer på toldangivelsen i forhold til det oplag, varerne skal føres fra.

Beregning af toldskyld ved overgang til fri omsætning

Ved en vares fraførsel til fri omsætning fastsættes told og afgifter på grundlag af de regler for beregning, der gælder for de pågældende varer på det tidspunkt, hvor toldskylden opstår, hvilket er den dag, toldangivelsen om fraførsel fra toldoplaget antages af toldmyndigheden. Se EUTK art. 77 og 85.

Dvs. at det er varens mængde, værdi og oprindelse på tidspunktet for førslen fra toldoplaget, der skal finde anvendelse.

Eventuelle omkostninger, der er påløbet ved opbevaring af varerne på toldoplaget, skal ikke medregnes i toldværdien, hvis der kan fremlægges tilfredsstillende bevis for sådanne omkostninger.

Har de varer, der skal fraføres, været underkastet tilladte sædvanlige behandlinger på toldoplaget, skal omkostningerne til disse behandlinger eller den værdistigning, som varerne måtte have opnået ved behandlingen, ikke medtages ved beregningen af toldskylden. Forudsætningen herfor er, at der kan fremlægges tilfredsstillende bevis for sådanne omkostninger.

Toldværdi, mængde, art og oprindelse af andre ikke-EU-varer, der anvendes ved de sædvanlige behandlinger, skal dog altid medtages ved beregningen af toldskylden.

Se EUTK art. 86, stk. 1.

Hvis den gennemførte sædvanlige behandling har medført, at tariferingen af de varer, der er oplagt på toldoplaget, er ændret, kan klarereren anmode om, at den oprindelige tarifering af varerne under proceduren, anvendes ved fastsættelse af toldskylden. Se EUTK art. 86, stk. 2.

Se også

Se også afsnit F.A.10 Varers toldværdi for yderligere oplysninger om fastsættelse af toldværdien, hvis varerne har været handlet, mens de var oplagt på toldoplaget.

Regnskab

Bevillingshaver har pligt til at føre et lagerregnskab over de varer, der til enhver tid opbevares på toldoplaget. Se EUTK art. 214.

Regnskabet skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for at sikre en korrekt overvågning og kontrol af toldoplaget. Se afsnit F.A.19.3 for en nærmere gennemgang af de oplysninger et bevillingsregnskab skal indeholde.

Lagerregnskabet skal være ordnet på en sådan måde, at man tydeligt og nemt kan kontrollere, at alt, hvad der er oplagt på toldoplaget, endnu befinder sig der, eller er angivet til en anden godkendt toldbehandling.

Tilskrivning i regnskabet skal ske på tidspunktet for varernes fysiske tilgang til toldoplaget på grundlag af de elementer, der fremgår af den antagne og frigivne toldangivelse.   

Fraskrivning i regnskabet skal ske på tidspunktet for varernes faktiske fraførsel fra toldoplaget. EU-Domstolen har i sag C-28/11, Eurogate Distribution, udtalt, at en manglende bogføring af fraførsel af varer fra toldoplaget i lagerregnskabet senest på tidspunktet for fraførslen, skal anses som en misligholdelse, der medfører toldskyldens opståen.

Regnskabet skal til enhver tid udvise den aktuelle beholdning af varer, som befinder sig under toldoplagsproceduren. De bilag, der danner grundlag for lagerregnskabet, skal opbevares sammen med regnskabet. Bilagene skal være ordnet på en sådan måde, at toldmyndigheden har mulighed for umiddelbart at sammenholde regnskabet med de relevante bilag.

Bemærk

Med vedtagelsen af EU-toldkodeksen er det ikke længere et direkte krav i lovgivningen, at bevillingshaver periodisk skal indsende en opgørelse over lagerbeholdningen til toldmyndigheden.

Toldmyndighedens tilsyn med toldoplag

Toldmyndigheden er berettiget og forpligtet til at foretage eftersyn på toldoplag. Toldmyndigheden kan undersøge de oplagte varer eller andre varer, der opbevares i bevillingshavers godkendte toldoplagsfaciliteter samt i andre af bevillingshavers forretningslokaler. Endvidere kan toldmyndigheden efterse forretningsbøger og øvrigt regnskabsmateriale samt korrespondance mv. Se EUTK art. 15, stk. 1, artikel 46, stk. 1, og TDL § 28, stk. 2. Eftersynet kan gennemføres enten uanmeldt eller efter aftale.

Bevillingshaver og de personer, der er beskæftigede på toldoplaget, skal være toldmyndigheden behjælpelige med at udføre de handlinger, der er nødvendige for eftersynet. I den forbindelse skal de stille det nævnte materiale og nødvendige ressourcer til rådighed.

Toldskyld ved varers bortkomst fra toldoplaget

Bevillingshaver anses som debitor for told, moms og eventuelle punktafgifter for varer, som ikke forefindes ved toldmyndighedens eftersyn, og som ikke er fraført i overensstemmelse med reglerne om toldoplag. Se EUTK art. 79, stk. 1, litra a) og stk. 3, litra a).

EU-Domstolen har i sag C-273/12, Harry Winston, udtalt, at tyveri af varer fra toldoplag må anses for at udgøre en unddragelse af varen fra det lovpligtige toldtilsyn.

Toldskylden kan dog anses for at være ophørt, hvis toldskylden anses for opstået efter EUTK artikel 79, og varerne er helt tilintetgjorte eller gået uigenkaldeligt tabt

 • af grunde, der skyldes varernes egen beskaffenhed,
 • som følge af hændelige omstændigheder eller force majeure eller
 • som følge af en ordre fra toldmyndigheden.

Ved uigenkaldeligt tabt forstås, at varerne er gjort uanvendelige for enhver.

Se EUTK art. 124, stk. 1, litra g).

Indbrudstyveri medfører ikke, at en vare kan anses for at være gået uigenkaldeligt tabt. Og indbrudstyveri kan heller ikke betragtes som en hændelig omstændighed.

Indbrud og brand i lagerfaciliteter, der er godkendt som toldoplag, skal snarest muligt meldes til toldmyndigheden.

Told og afgifter af de varer, hvor der er opstået toldskyld som følge af, at varerne er stjålet/bortkommet fra toldoplaget, fastsættes af toldmyndigheden på grundlag af de regler for beregning af told, der var gældende for de pågældende varer på det tidspunkt, hvor toldskylden, som vedrørte dem, opstod. Hvis det ikke er muligt at fastslå det nøjagtige tidspunkt for toldskyldens opståen, regnes der med det tidspunkt, hvor toldmyndigheden konstaterer, at varerne er stjålet/bortkommet. Se EUTK art. 85.

Se også

Se også afsnit F.A.11 Toldskyld for en nærmere gennemgang af bestemmelserne om toldskyldens opståen og eventuelle ophør.

Se også afsnit D.A.4.9.3 om pligt til at betale moms af varer, som er omfattet af toldordninger, og afsnit D.A.11.1.3.3 Hæftelsesmoms om fradragsret for moms i den indgående afgift.