Det kræver bevilling fra toldmyndighederne for at kunne drive et toldoplag. Se EUTK artikel 211, stk. 1, litra b).

Dette afsnit omhandler de særlige bestemmelser, der finder anvendelse i forbindelse med ansøgning om og udstedelse af en bevilling til at drive et toldoplag.

Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Betingelser for bevillingsudstedelse
 • Godkendelse af lagerfaciliteter
 • Bevilling til at drive toldoplag i flere EU-medlemsstater
 • Bevilling til aktiv forædling eller særligt anvendelsesformål på toldoplag
 • Frist for afslutning af proceduren.

Se også

Se også afsnit F.A.19.2 en gennemgang af de generelle betingelser, der skal være opfyldt, førend der kan udstedes bevilling til en særlig procedure.

Betingelser for bevillingsudstedelse

En bevilling til at drive et toldoplag skal altid være givet, før varer oplægges på toldoplaget. En bevilling til at drive toldoplag kan aldrig gives med tilbagevirkende kraft. Se EUTK art. 211, stk. 2, litra g).

Bevilling kan kun udstedes til personer, der opfylder samtlige nedenstående betingelser:

 • De er etableret i EU's toldområde. 
 • De yder den nødvendige sikkerhed for, at transaktionerne forløber korrekt.
 • De stiller sikkerhed for den potentielle toldskyld.

  Bevillingen kan dog kun omfatte en type af toldoplag. Se DF art. 203.

Se EUTK art. 211, stk. 3.

Derudover skal toldmyndigheden være i stand til at føre det fornødne toldtilsyn med toldoplaget og de derpå oplagte varer. Hvis dette tilsyn vil medføre, at toldmyndigheden skal træffe administrative forholdsregler, som ikke står i et rimeligt forhold til de økonomiske behov, der er for at drive det pågældende toldoplag, kan toldmyndigheden afslå bevillingsansøgningen. Se EUTK art. 211, stk. 4, litra a).

Godkendelse af lagerfaciliteter

En bevilling til toldoplag er betinget af, at de toldoplagsfaciliteter, der påtænkes anvendt til oplæggelse af varer, kan godkendes af toldmyndigheden. Se EUTK art. 240, stk. 1.

En enkelt bevilling til toldoplag kan omfatte flere toldoplagsfaciliteter beliggende forskellige steder i Danmark. Forudsætningen herfor er, at alle de godkendte toldoplagsfaciliteter i bevillingen, drives af én og samme person (bevillingshaveren).

Bevillingsansøgningen skal være vedlagt en målsat plantegning over de lagerfaciliteter, som ønskes godkendt som toldoplagsfaciliteter.

Toldoplagsfaciliteter kan være en hel bygning, et enkelt lokale eller et specifikt afgrænset område, herunder et udendørs areal, så længe indretningen gør det muligt for toldmyndigheden at føre det nødvendige toldtilsyn med varer, der oplægges på toldoplaget.

Et specifikt område kan ikke godkendes til mere end ét toldoplag ad gangen. Dette betyder dog ikke, at der ikke kan oprettes flere toldoplag på én adresse, herunder også toldoplag af forskellig type, hvis toldmyndigheden kan godkende indretningen af hvert enkelt toldoplag.

Hvis der oprettes flere toldoplag på en adresse, skal hvert toldoplagsområde være fysisk adskilt fra andre toldoplagsområder, således at toldmyndigheden altid kan kontrollere det enkelte toldoplag og uden vanskeligheder kan konstatere, hvilke varer der er oplagt på de respektive toldoplag.

Toldmyndigheden kan fastsætte specifikke krav til indretningen af lagerfaciliteterne afhængigt af, hvilke varer der påtænkes oplagt på toldoplaget.

Hvis bevillingsansøgeren har til hensigt at drive lagerfaciliteterne med henblik på oplæggelse af varer, der kan frembyde en fare eller vil kunne ændre andre varers tilstand, eller som af andre årsager måtte kræve særlige indretninger af lagerfaciliteterne, kan toldmyndigheden fastsætte, at lagerlokaliteterne skal være specielt udstyret til at modtage sådanne varer. Se DF art. 202.

Detailsalg

Lagerlokaler mv. kan som udgangspunkt ikke godkendes som toldoplag, hvis lokalerne samtidig benyttes til detailsalg.

Lokalerne kan dog godkendes, hvis detailsalget vedrører varer, der sælges

 • med fritagelse for told til rejsende til eller fra lande uden for EU's toldområde (fx told- og afgiftsfrie butikker i toldlufthavne)
 • med fritagelse for told til medlemmer af internationale organisationer
 • med fritagelse for told til NATO-styrker
 • med fritagelse for told i henhold til diplomatiske eller konsulære arrangementer
 • ved fjernsalg, herunder via internettet.

Se DF art. 201.

Bevilling til at drive toldoplag i flere EU-medlemsstater

Som udgangspunkt anvendes en bevilling i det land, hvor bevillingen er udstedt, og hvor toldoplagsfaciliteterne er beliggende.

Hvis en bevillingshaver ønsker at drive toldoplagsfaciliteter i flere EU-medlemsstater, kan der efter ansøgning, og med de deltagende toldmyndigheders godkendelse udstedes en bevilling, der omfatter drift af toldoplagsfaciliteter i de EU-medlemsstater, der er nævnt i bevillingen.

Se nærmere herom i afsnit F.A.19.2.8.

Bevilling til aktiv forædling eller særligt anvendelsesformål på toldoplag

Der kan gives tilladelse til, at følgende procedurer finder anvendelse i lagerfaciliteter, der samtidig er godkendt som toldoplag:

 • Forædling af varer under proceduren for aktiv forædling
 • Anvendelse af varer under proceduren for særligt anvendelsesformål.

Det er en betingelse, at der er et økonomisk behov herfor samt at toldmyndigheden kan føre det fornødne toldtilsyn med begge de tilladte procedurer.

Henføres varer under proceduren for aktiv forædling eller særligt anvendelsesformål, anses varerne ikke for at være henført under toldoplagsproceduren, uanset at varerne befinder sig i toldoplagsfaciliteterne. I stedet gælder de for proceduren for aktiv forædling eller særligt anvendelsesformål fastsatte betingelser for varerne.

Se EUTK art. 241.

Det skal ikke nødvendigvis være en og samme virksomhed, som får bevilling til drift af toldoplaget og til at gennemføre proceduren for aktiv forædling eller særligt anvendelsesformål på toldoplagsfaciliteten.

Hvis en bevillingshaver både har bevilling til drift af et toldoplag og til at anvende proceduren for aktiv forædling, kan en eventuelt efterfølgende henførsel af varer fra proceduren for aktiv forædling til toldoplagsproceduren under visse betingelser foretages alene ved en indskrivning i bevillingshavers regnskab.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

 • Der er tale om én og samme bevillingshaver
 • Varen er henført under proceduren for aktiv forædling ved brug af enten en standardformular for toldangivelse eller der er indgivet en supplerende angivelse, hvis der er benyttet forenklet toldangivelse
 • Bevillingshaveren har bevilling til "Indskrivning i klarererens regnskab", og den efterfølgende angivelse til oplæggelse på toldoplaget foretages ved brug af denne forenkling.

Opfylder bevillingshaveren disse betingelser, skal der ikke afgives en supplerende angivelse i forbindelse med indskrivning i regnskabet af varernes henførsel under toldoplagsproceduren.

Denne forenkling er ikke tilladt, hvis varerne agtes henført fra toldoplagsproceduren til proceduren for aktiv forædling.

Se DF art. 183.

Se også

Se også afsnit F.A.16 for nærmere information om forenklet angivelse og indskrivning i klarererens regnskab.

Frist for afslutning af proceduren

En bevilling til at drive et toldoplag indeholder normalt ikke en frist for, hvor længe varer kan forblive under toldoplagsproceduren, da hovedreglen er, at varer, der oplægges på toldoplag, kan forblive på oplaget uden tidsbegrænsning. Se EUTK art. 238, stk. 2.

Toldmyndigheden kan for bestemte varer under særlige omstændigheder fastsætte en frist for, hvornår toldoplagsproceduren skal afsluttes. Dette kan navnlig være tilfældet, hvis varernes art og egenskaber ved en langvarig oplagring kan udgøre en trussel mod folkesundheden, dyre- eller plantesundheden eller mod miljøet. Se EUTK art. 238, stk. 2.

Denne undtagelsesbestemmelse kan ligeledes anvendes i forbindelse med selve bevillingsudstedelsen, hvis toldoplaget i sin helhed skal anvendes til opbevaring af sådanne varer.