Indhold

Dette afsnit beskriver den første grundpille i TIR-ordningen - brugen af køretøjer og containere, der er toldsikrede efter særlige krav.

Afsnittet indeholder:

 • Krav til toldsikrede køretøjer eller containere
 • Godkendelse af køretøjer og containere
 • Tekniske krav
 • Køretøjernes godkendelse
 • Containernes godkendelse
 • Godkendelse på fremstillingstidspunktet
 • Godkendelse på et senere tidspunkt end fremstillingstidspunktet
 • Godkendelsesrapport
 • Godkendelsesbevis.

Krav til toldsikrede køretøjer eller containere

TIR-konventionen fastsætter som det første af sine fem grundelementer, at gods skal transporteres i containere eller køretøjer, der er toldsikrede, dvs. hvor lastrummet er konstrueret på en sådan måde, at der ikke er adgang til det, når det er blevet forseglet med toldsegl, og at ethvert forsøg på indbrud tydeligt vil kunne ses.

Godkendelse af køretøjer og containere

For at opfylde kravet om, at der anvendes toldsikrede køretøjer, skal køretøjer og container godkendes ved et TIR-syn, inden de kan anvendes til transporter under TIR-ordningen.

Godkendelsen af køretøjer og containere sker ved at indsende en ansøgning til Toldstyrelsen på en særlig blanket, se bilag 74. Blanketten skal være modtaget hos Toldstyrelsen senest dagen før synet. Herefter syner Toldstyrelsen og beslutter, om køretøjet eller containeren kan godkendes.

Toldstyrelsen foretager TIR-syn på disse steder efter forudgående aftale:

 • Toldekspedition Aarhus (tlf.: 7238 0352)
 • Toldekspedition Ålborg (tlf.: 7237 8190)
 • Toldekspedition Padborg (tlf.: 7237 5099)
 • Toldekspedition Esbjerg (tlf.: 7237 6160)
 • Toldekspedition Billund (tlf.: 7238 0543)
 • Toldekspedition Frihavnen (tlf.: 7237 4362)

Der kan også træffes aftale om syn på et andet sted, hvor faciliteterne til at kunne foretage synet er i orden.

Tekniske krav

For at kunne få godkendt køretøjet eller containeren til TIR-transport, stiller TIR-konventionen en række krav til den tekniske indretning af dem.

Overordnet set gælder det for både køretøjer og containere, at de skal være bygget og indrettet sådan

 • at intet gods kan fjernes fra eller anbringes i den forseglede del, uden at der efterlades synlige spor af indbrud, eller uden at toldseglet brydes
 • toldseglet kan anbringes på en enkel og effektiv måde
 • at de ikke indeholder skjulte rum, hvor der kan gemmes andet gods eller mennesker
 • at alle rum, hvor godset kan opbevares, er let tilgængelige for toldeftersyn.

Hvis køretøjer eller containere ikke opfylder de krav og betingelser, der stilles i henhold til bilagene og de forklarende bemærkninger til TIR-konventionen, har de lande, der har tiltrådt konventionen, ret til at nægte at anerkende gyldigheden af en godkendelse.

Køretøjernes godkendelse

Udtrykket vejkøretøj betyder efter konventionen ikke alene ethvert vejmotorkøretøj, men også enhver påhængsvogn eller sættevogn, der er bestemt til at blive koblet sammen med vejkøretøjet.

Vejkøretøjer kan godkendes efter følgende fremgangsmåder:

a)      Enkeltvis godkendelse

b)      Typegodkendelse, når der er tale om serier af vejkøretøjer.

Ad a) Enkeltvis godkendelse

Ejeren, brugeren eller en repræsentant for disse skal søge om enkeltvis godkendelse. Det gøres som beskrevet under "Godkendelse af køretøjer og containere".

Toldstyrelsen foretager TIR-syn for at sikre, at køretøjet opfylder alle de tekniske krav og betingelser. Hvis det er tilfældet, bliver der udfærdiget et godkendelsesbevis.

Ad b) Typegodkendelse, når der er tale om serier af vejkøretøjer

Når vejkøretøjer fremstilles i serier af en bestemt type, kan producenten søge om typegodkendelse. I ansøgningen, jf. bilag 74, anføres identifikationsnumrene eller -bogstaverne for den type vejkøretøjer. Når serien er godkendt, udfærdiger Toldstyrelsen et godkendelsesbevis for "Typegodkendelse af vejkøretøj", jf. bilag 75.

Ansøgningen skal vedlægges tegninger og en detaljeret specifikation af konstruktionen. Herudover skal producenten skriftligt forpligte sig til, at

 • fremvise køretøjer af den pågældende type for Toldstyrelsen, hvis de ønsker at undersøge den type af køretøjer
 • tillade Toldstyrelsen at undersøge andre enheder på et hvilket som helst tidspunkt under fremstillingen af de pågældende typer
 • underrette Toldstyrelsen om enhver ændring i konstruktionen eller specifikationen, inden en evt. ændring foretages
 • anføre typens identifikationsnummer eller - bogstav og køretøjets serienummer på et synligt sted på vejkøretøjet
 • føre regnskab over køretøjer af den pågældende, godkendte type.

Containernes godkendelse

Udtrykket container betyder efter konventionen et transportudstyr, genstand, lift-van, aftagelig tank eller anden lignende indretning, som opfylder disse betingelser:

 • Består af et rum, helt eller delvis lukket, der er beregnet til at indeholde varer
 • Er af en type og kvalitet, som er stærk nok til at blive brugt gentagne gange
 • Er særligt indrettet til at lette godstransport på en eller flere transportmåder uden omladning mellem transporterne
 • Er indrettet, så det er let at overføre fra ét køretøj til et andet
 • Er indrettet, så den er let at fylde og tømme
 • Har et indre rumfang på én kubikmeter eller derover.

Aftagelige lad betragtes som containere.

Containere kan godkendes til TIR-transporter efter følgende fremgangsmåder:

 • På fremstillingstidspunktet ved typegodkendelse - jf. fremgangsmåden i bilag 76.
 • På et senere tidspunkt end fabrikationsstadiet - jf. bilag 77, enten enkeltvis eller for et nærmere angivet antal containere af samme type.

Fælles regler for containere

Den, der opnår godkendelse, skal sætte en godkendelsesplade på containeren/containerne, inden den/de skal anvendes i forseglet stand.

Godkendelsespladen skal være fastgjort permanent på et synligt sted ved siden af andre plader til officielt brug.

Godkendelsespladen skal være af metal og måle mindst 20 cm x 10 cm, jf. bilag 79 og bilag 80. Pladen skal præges eller påføres ophøjede bogstaver eller angives meget tydeligt og på uforgængelig vis. Den skal indeholde følgende oplysninger, der skal skrives på enten engelsk eller fransk:

 • Godkendt til forseglet transport
 • Godkendelseslandet, enten ved navnet eller kendemærke (fx DK)
 • Serienummeret, som producenten har givet containeren
 • Containertypens identifikationsnumre eller bogstaver, hvis den er typegodkendt.

Godkendelse på fremstillingstidspunktet

Når containere bliver fremstillet i serie af en bestemt type, kan producenten ansøge om en typegodkendelse.

Ansøgningen vedlægges en detaljeret specifikation af konstruktionen samt tegninger af den containertype, som ønskes godkendt.

Producenten skal skriftligt forpligte sig til at

 • fremvise containere af den pågældende type, hvis Toldstyrelsen beder om det
 • lade Toldstyrelsen undersøge andre eksemplarer på ethvert tidspunkt under fremstillingen af den pågældende type
 • underrette Toldstyrelsen, inden evt. ændringer sættes i gang, uanset størrelsen i konstruktionen eller specifikationen
 • påføre identifikationsnumre eller -bogstaver på typen samt containerens serienummer eller fabrikationsnummer et synligt sted på containeren, udover hvad der er krævet på selve godkendelsespladen
 • Føre regnskab med de fremstillede containere af den godkendte type.

Toldstyrelsen skal oplyse om de ændringer i typeserien, der eventuelt er nødvendige, for at den kan godkendes. Når containere af en bestemt type er godkendt, bliver der udstedt et godkendelsesbevis.

Inden selve typegodkendelsen, skal Toldstyrelsen sikre sig, at denne type af containere opfylder de tekniske krav TIR-konventionen stiller. Dette sker ved en undersøgelse af en eller flere containere af samme type.

Godkendelse på et senere tidspunkt end fremstillingstidspunktet

Når en container ikke er blevet godkendt på fremstillingstidspunktet, kan ejeren, brugeren eller en repræsentant søge om en godkendelse senere. Containeren skal fremvises. Ansøgningen skal indeholde containerens serie- eller fabrikationsnummer. Toldstyrelsen udsteder et godkendelsesbevis, når containeren er godkendt.

Godkendelsesrapport

Godkendelsesrapporten udarbejdes på grundlag af et TIR-syn. Den udarbejdes af Toldstyrelsen og bruges til at afgøre, om et køretøj eller en container kan godkendes til transport under TIR-ordningen, i forseglet stand.

Hvis køretøjet eller containeren ikke kan godkendes, skal rapporten indeholde oplysninger om, hvilke mangler der er årsag til, at køretøjet eller containeren ikke har kunnet godkendes. Manglerne noteres i rubrik 10 i rapporten.

Er køretøjet ikke godkendt, må det ikke anvendes til TIR-transporter.

Når mangler er udbedret, noteres dette i rubrik 11 og køretøjet kan igen anvendes til TIR-transporter.

Den ansøgende virksomhed bliver orienteret om, hvilke ændringer der skal til, for at containeren eller køretøjet kan godkendes. Dette sker ved påtegning på ansøgningen, eventuelt vedlagt en kopi af godkendelsesrapporten.

Godkendelsesbevis

Hvis køretøjet eller containeren opfylder de tekniske krav for godkendelse, bliver der udstedt et godkendelsesbevis af Toldstyrelsen. Beviset gælder i 2 år.

Vejkøretøjer

For vejkøretøjer udstedes et godkendelsesbevis. Beviset trykkes på udstedelseslandets sprog samt på fransk eller engelsk.

Individuel godkendelse

Hvis det er nødvendigt, skal fotografier eller diagrammer, der er attesteret af myndigheden, vedlægges beviset. Antallet af denne form for dokumentation skal noteres i rubrik 6 på godkendelsesbeviset.

Fornyelse

Godkendelsen til at køre transporter under TIR-konventionen skal fornyes hvert andet år. Køretøjet fremstilles for de kompetente myndigheder i det land, hvor køretøjet er indregistreret, så det kan undersøges, om godkendelsen kan fornyes. Hvis køretøjet ikke er indregistreret, skal det fremvises i det land, hvor ejeren eller brugeren bor.

Typegodkendelse

Typegodkendelsen skrives på en særlig formular, og virksomheden underrettes skriftligt om Toldstyrelsens godkendelse.

Typegodkendelsen sendes sammen med godkendelsesbevis for hvert enkelt køretøj til ejeren. Godkendelsesbeviserne skal være underskrevet og være forsynet med Toldstyrelsens stempel samt godkendelsesnummer.

Inden køretøjet kan anvendes til TIR-transport, skal indehaveren notere dette på godkendelsesbeviset:

 • Rubrik 1: Køretøjets registreringsnummer Hvis køretøjet ikke er registreringspligtigt, så navn og forretningsadresse på ejeren - rubrik 8. Når et køretøj, som er blevet typegodkendt, udføres til et andet land, der er kontraherende part i konventionen, kræves der ikke i indførselslandet en ny godkendelse på grund af køretøjets indførsel.
 • Rubrikkerne 2-6: Køretøjets identifikationer. For typegodkendte køretøjer udfylder fremstillingsvirksomheden godkendelsesbeviset.
 • Rubrik 7: Gyldighedsfrist samt tid og sted for udstedelsen. Det udfyldes af virksomheden.
 • Fremstillingsvirksomheden skal føre regnskab, der udleveres til Toldstyrelsen, over de fremstillede køretøjer og over de modtagne og udleverede godkendelsesbeviser.

Containere

Når Toldstyrelsen har undersøgt et passende antal containere, som er nok til at sikre sig, at containeren eller containerne opfylder de tekniske krav, udstedes der et godkendelsesbevis på en særlig formular, og som kun gælder det godkendte antal containere.

Godkendelse på et senere tidspunkt end fabrikationstidspunktet

Ansøgeren skal sørge for, at der monteres godkendelsesplade på hver af de godkendte containere, som skal være forsynet med producentens serienummer eller numre for de enkelte containere. Disse numre skal også være påført godkendelsesbeviset.

Godkendelse på fabrikationstidspunktet

Når en containertype er godkendt, udsteder Toldstyrelsen et godkendelsesbevis til ansøgeren, som er gyldigt for alle containere af samme type.

Producenten skal anbringe godkendelsespladen på hver enkelt container af samme type. Godkendelsespladen skal indeholde:

 • Rubrik 1: Køretøjets registreringsnummer
 • Rubrik 8: Hvis køretøjet ikke er registreringspligtigt, så producentens navn og forretningsadresse.

Se TIR-konventionen, bilag 3, pkt. 1.