Reglerne om udfyldning af det elektroniske ledsagedokument findes i GF, bilag B. Se dog også overgangsbestemmelserne i DFO.

Nærmere oplysninger om dataindhold i den elektroniske forsendelsesangivelse findes i Implementeringshåndbogenwww.skat.dk.

Ikke alle de oplysninger, som virksomheden indsætter i det elektroniske forsendelsessystem, udskrives på ledsagedokumentet, fordi nogle oplysninger blot sendes elektronisk fra afgangstoldstedet til bestemmelsestoldstedet.

Rubrik 00

MRN (Masterreferencenummer)

En forsendelsesangivelse tildeles automatisk af systemet et unikt referencenummer MRN (masterreferencenummer). Dette referencenummer udskrives på forsendelsesangivelsen sammen med en stregkode. MRN består af 18 karakterer med følgende opbygning:

 • Årets sidste to cifre, fx 12
 • Afgangstoldstedets landekode, fx DK
 • Afgangstoldstedets toldstedskode, fx 009761
 • Alfanumerisk løbenummer, fx 00001234.

LRN (Local Reference Number)

Dette nummer tildeles af virksomheden i forbindelse med indsættelse af forsendelsesoplysningerne. LRN består af 22 karakterer med følgende opbygning:

 • Virksomhedens EORI-nummer (8 karakterer)
 • Dato (ÅÅÅÅMMDD) (8 karakterer)
 • Løbenummer (6 karakterer).

Sprogkode

Sprogkoden er "DA".

Rubrik 1

Angivelse

Den tredje underrubrik udfyldes på følgende måde, når der er tale om en forsendelsesangivelse:

 • T1: varer, der forsendes under proceduren for ekstern EU-forsendelse
 • T2: varer, der forsendes under proceduren for intern EU-forsendelse
 • T2F: varer, der forsendes under proceduren for intern EU-forsendelse til eller fra eller mellem steder i EU's toldområde, hvor bestemmelserne i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om et fælles merværdiafgiftssystem (momsdirektivet) ikke finder anvendelse
 • T-: forsendelser, der består af både T1- og T2-varer, jf. varepostliste
 • TIR: varer, der forsendes under TIR-proceduren
 • TSM: varer fra San Marino.

Rubrik 2

Afsender/eksportør

Skriv afsenderens/eksportørens fulde navn eller firmanavn samt den fuldstændige adresse.

Angives kun én afsender/eksportør, skrives oplysningerne på ledsagedokumentets hovedpostniveau.

Angives flere afsendere/eksportører, skrives oplysningerne på varepostniveau (varepostlisten).

Rubrik 4

Ladelister

Udfyldes ikke, fordi papirladelister blev afskaffet med virkning fra 1. januar 2005.

Rubrik 5

Vareposter

Skriv det samlede antal vareposter, som angivelsen omfatter.

Rubrik 6

Antal kolli

Det er ikke obligatorisk at udfylde denne rubrik.

Rubrik 8

Modtager

Skriv modtagerens fulde navn eller firmanavn samt den fuldstændige adresse.

Angives kun én modtager, skrives oplysningerne på ledsagedokumentets hovedpostniveau.

Anføres flere modtagere, skrives oplysningerne på varepostniveau (varepostlisten).

Udfyldelsen af denne rubrik kan udelades, hvis modtageren er etableret udenfor et EU- land eller et fælles forsendelsesland.

Rubrik 15(a)

Afsender-/Udførselsland

Skriv landekoden for det land, hvor varerne afsendes fra.

Angives kun ét afsendelsesland, skrives oplysningerne på ledsagedokumentets hovedpostniveau.

Anføres flere afsendelseslande, skrives oplysningerne på varepostniveau (varepostlisten).

Rubrik 17(a)

Bestemmelsesland

Skriv landekoden for det land, som varerne sendes til.

Angives kun ét bestemmelsesland, skrives oplysningerne på ledsagedokumentets hovedpostniveau.

Anføres flere bestemmelseslande, skrives oplysningerne på varepostniveau (varepostlisten).

Rubrik 18

Transportmidlets identitet ved opstart af forsendelsen

Skriv transportmidlets identitet ved opstart af forsendelsen.

I rubrikken angives transportmidlets registreringsnummer, jf. nummerpladen, samt transportmidlets nationalitet.

Hvis der benyttes et trækkende køretøj og en anhænger med forskellige registreringsnumre (nummerplader), angives registreringsnummeret både på det trækkende køretøj og på anhængeren.

Transportmidlets nationalitet ved opstart af forsendelsen

Skriv landekoden for det land, hvor transportmidlet er indregistreret.

I de tilfælde hvor der benyttes henholdsvis et trækkende køretøj og en anhænger med forskellig nationalitet, skrives det trækkende køretøjs nationalitet.

Rubrik 19

Container

Transporteres varerne ikke i container, anvendes koden: "0".

Transporteres varerne i container, anvendes koden: "1".

Rubrik 21

Det grænseoverskridende aktive transportmiddels nationalitet:

Transportmidlets nationalitet skal altid angives med den relevante landekoden.

Det er ikke obligatorisk at udfylde transportmidlets identitet i rubrik 21.

Hvis det drejer sig om en kombineret transport, eller hvis der anvendes flere transportmidler, angives nationaliteten på det aktive transportmiddel, dvs. at:

 • hvis det fx drejer sig om en lastbil på en færge, er det skibets nationalitet, der skal angives
 • hvis det fx drejer sig om en trækker med anhænger, er det trækkerens nationalitet, der skal angives.

Rubrik 31

Varebeskrivelse

Varebeskrivelsen skrives på hver varepost. Ved varebeskrivelse forstås varens normale handelsbetegnelse, så varen kan identificeres.

Når der er tale om en T-forsendelse (blandet forsendelse), skal T1- og T2-varer skrives på hver sin varepost.

Særlige oplysninger

Rubrikken skal også indeholde oplysninger om punktafgiftspligtige varer. Brug listen over punktafgiftskoder.

Skriv også særlige oplysninger, der knytter sig til de enkelte vareposter, og som kan være fastsat i EU's landbrugsordninger, fx "Fritagelse for monetære udligningsbeløb" eller "Udførsel af EU er underkastet særlige restriktioner".

Kolli - mærke og nummer

Skriv kollienes mærker og numre.

Hvis emballagekoden indikerer "Bulk" (VQ, VG, VL, VY eller VO) eller ikke emballerede varer (NE), er det valgfrit at udfylde dette felt.

Kolli - art (emballagekode)

Skriv koden for den emballage, som varerne er pakket eller emballeret i.

Kolli - antal

Skriv det antal kolli, som vareposten indeholder.

Hvis emballagekoden indikerer "Bulk" (VQ, VG, VL, VY eller VO) eller ikke emballerede varer (NE), kan dette felt ikke benyttes.

Antal stk.

Hvis koden "NE" for ikke-emballerede varer er angivet, skal dette felt udfyldes.

Container nummer

Anvendes containere, skal identifikationsmærkerne for dem skrives.

Rubrik 32

Varepost

Skriv varepostens løbenummer i henhold til det samlede antal vareposter, der står i rubrik 5.

Rubrik 33

Varekode

Første underrubrik (til venstre) udfyldes i overensstemmelse med EU's varenomenklatur, hvis det kræves efter EU-reglerne.

Rubrikken skal udfyldes i følgende tilfælde:

 • Forsendelsesangivelsen udfyldes af samme person samtidig med eller efter at have udfærdiget en toldangivelse med angivelse af varekoden (fx en udførselsangivelse).
 • Det kræves af EU-reglerne.

Rubrik 35

Bruttomasse - i alt

Den samlede bruttovægt for forsendelsen skrives i kg, eventuelt med en decimal.

Bruttomasse

Bruttovægten for den enkelte varepost skrives i kg, eventuel med en decimal.

Ved bruttovægt forstås varernes samlede vægt inklusive al emballage (dog ikke transportmateriel, fx containere).

Rubrik 38

Nettomasse

Nettovægten for den enkelte varepost skrives i kg, eventuelt med en decimal. Ved nettovægt forstås varernes vægt uden nogen form for emballage. Denne oplysning skrives kun, hvis det kræves efter EU-reglerne.

Rubrik 40

Forudgående dokuments reference

Her henvises til den foregående toldmæssige anvendelse af eller bestemmelser for varerne eller de tilsvarende tolddokumenter.

Rubrik 44

Vedlagte dokumenter - dokumentets art

Skriv koden for det eller de dokumenter, der vedlægges ledsagedokumentet, fx udførselsangivelse, kode "830".

Dokumentreference

Skriv nummer eller anden reference på dokumentet. Der kan angives flere dokumentreferencer på hver varepost.

Yderligere oplysninger

Skriv eventuelle yderligere oplysninger. Hvis der er en tilhørende udførselsangivelse skrives koden "DG2".

Rubrik 50

Den ansvarlige for proceduren

Skriv EORI-nummer for den ansvarlige for proceduren, vedkommendes fulde navn eller firmanavn og den fuldstændige adresse.

Rubrik 51

Planlagte grænseovergangssteder og lande

Skriv det planlagte grænseovergangssted, når forsendelsen kører ind i et fælles forsendelsesland (fx Norge eller Schweiz).

Hvis forsendelsen skal køre gennem et fælles forsendelsesland for derefter igen at køre ind i EU, skal både det planlagte grænseovergangssted ind i det fælles forsendelsesland og det planlagte grænseovergangssted ind i EU anføres. Dvs. at hvis en forsendelse fx skal køre fra Danmark til Italien via Schweiz, skal både indgangstoldstedet til Schweiz og indgangstoldstedet til Italien skrives på forsendelsesangivelsen.

Rubrik 52

Sikkerhedsstillelsesart og -kode (bilag B i GF):

 • Kode 0: fritagelse for sikkerhedsstillelse (EUTK art. 95, stk. 2)
 • Kode 1: samlet sikkerhedsstillelse (EUTK art. 89, stk. 5)
 • Kode 2: enkelt sikkerhedsstillelse i form af et tilsagn fra en kautionist (EUTK art. 92, stk. 1, litra b)
 • Kode 3: kontant depositum (EUTK art. 92, stk. 1, litra a)
 • Kode 4: enkelt sikkerhedsstillelse i form af et tilsagn fra en kautionist (sikkerhedsdokumenter) (EUTK art. 92, stk. 1, litra b og GF art. 160)
 • Kode 5: fritagelse for sikkerhedsstillelse, når det beløb, der skal stilles sikkerhed for, ikke overstiger den statistiske tærskelværdi, fastsat i art. 3, stk. 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 af 6. maj 2009 (EUTK art. 89, stk. 9)
 • Kode 8: fritagelse for sikkerhedsstillelse for visse offentlige organer (EUTK art. 89, stk. 7)
 • Kode B: sikkerhedsstillelse for varer, der sendes under TIR-proceduren.

I forbindelse med anvendelse af godkendte ordninger (godkendt afsender) skal kode 0 eller kode 1 altid bruges.

Sikkerhedsstillelsens referencenummer (GRN - Guarantee Reference Number)

Skriv referencenummeret (GRN) på sikkerhedsstillelsen, når der er tale om en sikkerhedsstillelse med kode 0, 1, 4 og 9.

Når der bruges flere sikkerhedsdokumenter (kode 4), skal der skrives flere referencenumre.

Sikkerhedsstillelse - begrænsninger udenfor EU

Skriv landekoden på det eller de lande, hvor den anvendte sikkerhedsstillelse ikke er gyldig:

 • CH, Schweiz
 • NO, Norge
 • IS, Island
 • AD, Andorra
 • SM, San Marin
 • TR, Tyrkiet
 • MK, Republikken Nordmakedonien
 • RS, Serbien
 • GB, Storbritannien (uden Nordirland). 

Rubrik 53

Bestemmelsessted og bestemmelsesland

Skriv det kompetente toldsted, hvor varerne skal frembydes og forsendelsesangivelsen skal afsluttes, jf. listen over kompetente toldsteder på EU's hjemmeside.

Skriv bestemmelsestoldstedets referencenummer, fx DK009761 (Frederikshavn).

Godkendt modtager

Skriv den godkendte modtagers EORI-nummer.

Rubrik C

Afgangstoldsted

Skriv afgangstoldstedets referencenummer, fx DK009264 (Padborg).

Rubrik D

Tidsfrist

Ved opstart i standardproceduren er denne rubrik forbeholdt Toldstyrelsen.

Hvis forsendelsen startes i den forenklede procedure (godkendt afsender), skal den ansvarlige for proceduren i denne rubrik skrive en realistisk frist for forsendelsens frembydelse på bestemmelsestoldstedet eller hos den godkendte modtager. Fristen må kun i særlige tilfælde overstige 8 dage.

Antal forseglinger

Ved opstart i standardproceduren er denne rubrik forbeholdt Toldstyrelsen.

Hvis forsendelsen startes i den forenklede procedure (godkendt afsender), skal den ansvarlige for proceduren skrive det totale antal forseglinger (toldplomber).

Forseglingsmærke

Ved opstart i standardproceduren er denne rubrik forbeholdt Toldstyrelsen.

Hvis forsendelsen startes i den forenklede procedure (godkendt afsender), skal den ansvarlige for proceduren skrive den eller de koder, der fremgår af den eller de benyttede toldplomber, eller "Fritaget", hvis dette er aftalt med afgangstoldstedet.