Dette afsnit handler om de generelle bestemmelser for anvendelse af ækvivalente varer i forbindelse med varer, der er henført under en særlig procedure.

Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Ækvivalente varer
 • Betingelser for bevillingsudstedelse
 • Anvendelse af ækvivalente varer
 • Ækvivalente varers status.

Bemærk

Ud over de generelle bestemmelser om ækvivalente varer er der fastsat visse specifikke bestemmelser for anvendelse af ækvivalente varer, der kun finder anvendelse for de enkelte særlige procedurer. Disse specifikke bestemmelser fremgår af de enkelte afsnit om de særlige procedurer.

Ækvivalente varer

Anvendelse af ækvivalente varer giver virksomheder mulighed for at oplagre, anvende eller forædle identiske EU-varer i stedet for ikke-EU-varer, som virksomheden har henført under en særlig procedure.

For proceduren for passiv forædling er ækvivalente varer ikke-EU-varer, der forædles i stedet for EU-varer, der er henført under proceduren for passiv forædling.

Som hovedregel gælder, at varer kan anses som ækvivalente, hvis følgende tre betingelser er opfyldt:

 • Varerne skal høre under samme ottecifrede kode i Toldtariffen,
 • Varerne skal være af samme handelskvalitet, og
 • Varerne skal have samme tekniske egenskaber.

Se EUTK art. 223, stk. 1.

De tilfælde, hvor der ikke kan anvendes ækvivalente varer, uanset at varerne opfylder betingelserne, fremgår af hver enkelt afsnit om de særlige procedurer.

Under proceduren for aktiv forædling er det i særlige tilfælde muligt at anvende ækvivalente varer, uanset at ovennævnte tre betingelser ikke er opfyldt. Se afsnit F.A.25.8.

Ækvivalente varer kan anvendes under følgende særlige procedurer:

Betingelser for bevillingsudstedelse

Hvis der skal anvendes ækvivalente varer, skal der på forhånd være givet tilladelse hertil i virksomhedens bevilling til den pågældende særlige procedure.

Tilladelse gives kun, hvis der er sikkerhed for, at proceduren forløber korrekt, herunder især at toldmyndigheden har mulighed for at føre det nødvendige toldtilsyn med varerne.

En autoriseret økonomisk operatør med AEOC-bevilling anses for at opfylde denne betingelse, forudsat at der er taget hensyn til den aktivitet, der er forbundet med anvendelsen af ækvivalente varer, i forbindelse med udstedelsen af AEOC-bevillingen.

Se EUTK art. 223, stk. 2.

Det er uden betydning for en tilladelse til at anvende ækvivalente varer, om bevillingshaver har til hensigt at benytte ækvivalering systematisk eller kun i undtagelsestilfælde, hvor der måtte opstå behov. Se DF art. 169, stk. 1.

Der kan ikke gives tilladelse til anvendelse af ækvivalente varer i følgende tilfælde:

 • Hvis det kan føre til en uberettiget importafgiftsfordel
 • Hvis det i øvrigt er fastsat i EU-lovgivningen
 • Hvis de varer, der henføres under proceduren for toldoplag, midlertidig import, særlig anvendelsesformål eller aktiv forædling, ville blive genstand for en midlertidig eller endelig antidumpingtold, en udligningstold, en beskyttelsesforanstaltning eller en tillægstold, der stammer fra en suspension af indrømmelser, hvis varerne blev angivet til overgang til fri omsætning
 • Hvis de ikke-EU-varer, der forædles i stedet for de EU-varer, som er henført under proceduren for passiv forædling, ville blive genstand for en midlertidig eller endelig antidumpingtold, en udligningstold, en beskyttelsesforanstaltning eller en tillægstold, der stammer fra en suspension af indrømmelser, hvis de blev angivet til overgang til fri omsætning
 • Hvis der er tale om varer eller produkter, som er genetisk modificerede, eller som indeholder elementer, der er genetisk modificerede.

Se EUTK art. 223, stk. 3 og DF art. 169.

Se også

Se også afsnit F.A.21.4 (toldoplag), afsnit F.A.24.5 (særligt anvendelsesformål), afsnit F.A.25.8 (aktiv forædling) og afsnit F.A.26.4 (passiv forædling) for en nærmere beskrivelse af de tilfælde, hvor der derudover ikke kan gives tilladelse til at anvende ækvivalente varer for de respektive særlige procedurer.

Anvendelse af ækvivalente varer

Når der anvendes ækvivalente varer, er disse varer ikke underkastet de formaliteter, der gælder for henførsel af varer under en særlig procedure.

Ækvivalente varer kan opbevares sammen med andre EU-varer eller ikke-EU-varer. I sådanne tilfælde kan toldmyndigheden fastsætte specifikke metoder til at identificere de ækvivalente varer med henblik på at skelne dem fra andre EU-varer/ikke-EU-varer.

Hvis det er umuligt eller meget omkostningsfuldt at oplagre ækvivalente varer på en sådan måde, at de til enhver tid kan identificeres, skal der i stedet foretages en regnskabsmæssig adskillelse. Regnskabet skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • Varetype
 • Varens toldmæssige status
 • Varens oprindelse, hvis dette er relevant.

Se GF art. 268, stk. 1 og 2.

Uanset om der er givet tilladelse til regnskabsmæssig adskillelse, skal brugen af ækvivalente varer fremgå af bevillingsregnskabet, således at toldmyndigheden kan føre det nødvendige tilsyn og kontrol med anvendelsen.  Se EUTK art. 223, stk.2 og DF art. 178, stk. 1, litra l).

Ækvivalente varers status

Anvendelse af ækvivalente varer medfører, at disse varer erstatter varer, der er henført under en særlig procedure. Dette medfører derfor også, at ækvivalente varer og de varer, de erstatter, i visse situationer skifter toldmæssig status i forbindelse med anvendelsen.

Ved toldoplag og midlertidig import bliver ækvivalente EU-varer til ikke-EU-varer på det tidspunkt, hvor de ækvivalente varer

 • frigives til en efterfølgende toldprocedure, der afslutter proceduren, eller
 • føres ud af EU's toldområde.

Samtidig hermed bliver de ikke-EU-varer, som de ækvivalente varer erstatter, til EU-varer.

Ved aktiv forædling bliver ækvivalente EU-varer og de forædlingsprodukter, der fremstilles heraf, til ikke-EU-varer på det tidspunkt, hvor de ækvivalente varer/forædlingsprodukter

 • frigives til en efterfølgende toldprocedure, der afslutter proceduren, eller
 • føres ud af EU's toldområde.

Samtidig hermed bliver de ikke-EU-varer, som de ækvivalente varer erstatter, til EU-varer.

Hvis de varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling, sendes på markedet, inden proceduren er afsluttet ændres deres status på det tidspunkt, hvor de sendes på markedet.

Toldmyndigheden kan i særlige tilfælde, hvor bevillingshaveren ikke forventer at have de tilsvarende ækvivalente varer til rådighed på det tidspunkt, hvor varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling, sendes på markedet, tillade, at de ækvivalente varer først er til stede på et senere tidspunkt.

Er der under proceduren for aktiv forædling givet tilladelse til forudgående eksport af forædlingsprodukter, ændres den toldmæssige status for de ækvivalente varer og de forædlingsprodukter, der fremstilles heraf, med tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, hvor varerne blev frigivet til eksport, på det tidspunkt, hvor de kompenserende ikke-EU-varer henføres under proceduren. De kompenserende ikke-EU-bliver samtidig hermed til EU-varer.

Se GF art. 269.