For at opnå en bevilling til anvendelse af en særlig procedure skal der indgives en ansøgning vedlagt alle nødvendige oplysninger, som gør det muligt for toldmyndigheden at tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes. Se EUTK art. 22, stk. 1.

Kan toldmyndigheden ikke behandle ansøgningen, fordi ansøgningen ikke indeholder alle nødvendige oplysninger, kan toldmyndigheden afvise ansøgningen. Se GF art. 12.

Afsnittet indeholder:

 • Hovedregel
 • Undtagelse - bevilling på toldangivelsen
 • Tilfælde, hvor toldangivelsen ikke kan anvendes som bevillingsansøgning
 • Supplerende oplysninger til toldangivelsen
 • Mundtlig toldangivelse og andre handlinger, der anses for at være en toldangivelse
 • ATA- og CPD-carneter
 • Ansøgning om fornyelse eller ændring af bevilling.

Hovedregel

Ansøgning om bevilling til en særlig procedure skal indgives på en standardformular udfærdiget i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Ansøgningen skal være vedlagt den dokumentation, der er nødvendig for at behandle ansøgningen. Se EUTK art. 22, stk. 1.

Ansøgning indgives til den toldmyndighed, der er kompetent til at træffe afgørelse om bevilling. Virksomheder, der er etableret i Danmark, og som skal udføre i hvert fald en del af proceduren i Danmark, skal indgive ansøgningen til Toldstyrelsen.

Ansøgning skal indgives i så god tid, at toldmyndigheden under overholdelse af de fastsatte sagsbehandlingsfrister kan nå at tage stilling til ansøgningen og eventuelt udstede en bevilling, førend virksomheden importerer det første vareparti under den ønskede toldprocedure.

Undtagelse - bevilling på toldangivelsen

Ansøgning om bevilling til en særlig procedure, bortset fra toldoplagsproceduren, kan i specifikke tilfælde indgives i form af en toldangivelse, når bevillingen kun skal omfatte de i toldangivelsen anførte varer. Se DF art. 163. Dette kaldes en enkeltstående bevilling.

Muligheden for at indgive en bevillingsansøgning på en toldangivelse er en lempelse af de formkrav, der normalt gælder for indgivelse af en bevillingsansøgning.

Bevillingsansøger skal derfor opfylde de samme betingelser, som gælder ved indgivelse af en bevillingsansøgning på en standardformular. Se afsnit F.A.19.2.2 om krav til bevillingsansøgeren.

Bevillingshaver skal ligeledes, i det omfang det vil være relevant, overholde de samme forpligtelser, der gælder for bevillingshavere, som har indgivet en bevillingsansøgning ved brug af standardformularen. Det gælder fx korrekt behandling af varerne, regnskabsførelse, korrekt afslutning af proceduren samt eventuel indsendelse af afslutningsopgørelse.

Toldangivelsen kan enten afgives elektronisk i Importsystemet (fuldstændig ekspresangivelse eller standardfortoldning) eller i særlige tilfælde i form af en mundtlig toldangivelse eller ved at udføre en bestemt handling, der kan anses som en toldangivelse. Se afsnit F.A.16 om de generelle bestemmelser for anvendelse af mundtlig toldangivelse mv.

I følgende tilfælde kan en toldangivelse antages som en bevillingsansøgning:

 1. Varer som henføres under proceduren for midlertidig import, medmindre toldmyndigheden kræver en formel ansøgning i forbindelse med midlertidig import i en særlig situation, der er uden nævneværdig økonomisk betydning. Se afsnit F.A.23.3.22.

 2. Varer som henføres under proceduren for særligt anvendelsesformål, når ansøgeren har til hensigt udelukkende at anvende varerne til det angivne særlige anvendelsesformål.

 3. Varer som henføres under proceduren for aktiv forædling, medmindre der er tale om følsomme varer. Se definitionen på følsomme varer i afsnit F.A.25.5.

 4. Varer som henføres under proceduren for passiv forædling, medmindre der er tale om følsomme varer. Se definitionen på følsomme varer i afsnit F.A.25.5.

 5. Varer som i form af ombytningsvarer overgår til fri omsætning under proceduren for passiv forædling med standardombytning, men hvor dette ikke fremgår af en allerede udstedt bevilling til passiv forædling. Se afsnit F.A.26.

 6. Varer som overgår til fri omsætning efter passiv forædling, og forædlingsprocessen vedrører varer af ikke-kommerciel karakter.

  Følgende varer anses som varer af ikke-kommerciel karakter (Se DF art. 1, nr. 21):

  • varer i sendinger fra en privatperson til en anden, hvis sådanne sendinger:
   • finder sted lejlighedsvis
   • udelukkende indeholder varer, som er bestemt til personlig brug for modtageren eller dennes familie, og som ikke ved deres beskaffenhed eller mængde giver anledning til at antage et kommercielt øjemed, og sendes fra afsenderen til modtageren uden nogen form for vederlag
  • varer i rejsendes personlige bagage, hvis disse
   • finder sted lejlighedsvis, og
   • udelukkende består af varer, der er bestemt til personlig brug for de rejsende eller deres familier eller er beregnet til gaver; beskaffenheden og mængden af sådanne varer må ikke give anledning til at antage, at de importeres eller eksporteres af kommercielle årsager.
 7. Følsomme varer som henføres under proceduren for aktiv forædling med henblik på tilintetgørelse, hvis de følgende to betingelser begge er opfyldt: 
  • Toldværdi af varerne overstiger ikke 150.000 EUR
  • Der er tale om usædvanlige og behørigt begrundede omstændigheder.
  Hvis én af de to ovennævnte betingelser ikke er opfyldt, kan der ikke opnås enkeltstående bevilling på grundlag af en toldangivelse. Ønskes de følsomme varer fortsat destrueret under aktiv forædling, må der i stedet ansøges om en stående bevilling.

Se definitionen på følsomme varer i afsnit F.A.25.5.

Se DF art. 163, stk. 1.

Tilfælde hvor toldangivelsen ikke kan anvendes som bevillingsansøgning

Selvom varerne måtte opfylde ovenstående kriterier, er det ikke muligt at anvende toldangivelsen som bevillingsansøgning i følgende tilfælde:

 • Hvis der anvendes forenklet toldangivelse. Se afsnit F.A.16.1.5.

 • Hvis der anvendes centraliseret toldbehandling. Se afsnit F.A.16.1.7.2.

 • Hvis toldangivelsen sker ved indskrivning i klarerens regnskab. Se afsnit F.A.16.1.7.3.

 • Hvis ansøgningen involverer mere end en medlemsstat, dog bortset fra ansøgninger til midlertidig import.

 • Hvis ansøgningen vedrører anvendelse af ækvivalens. Se afsnit F.A.25.8.

 • Hvis ansøgningen kræver en undersøgelse af de økonomiske forudsætninger. Se afsnit F.A.25.5.

 • Hvis der ansøges om bevilling med tilbagevirkende kraft. Dette er dog tilladt, hvis ansøgningen vedrører de tilfælde, der er nævnt i ovenstående afsnit om undtagelser, punkt e) og f), da disse i sig selv er en bevillingsansøgning med tilbagevirkende kraft.

Se DF art. 163, stk. 2.

Supplerende oplysninger til toldangivelsen

Den toldangivelse, der udgør bevillingsansøgningen, skal suppleres med nedenstående oplysninger, som er oplysninger, der normalt kræves i en bevillingsansøgning:

 • Oplysninger, der skal gives for alle procedurer:

  • Forædlings- eller forarbejdningsprocessens art eller varernes anvendelse,

  • Tekniske beskrivelser af varerne og/eller forædlings- eller forarbejdningsprodukterne og midler til at identificere dem,

  • Anslået frist for procedurens afslutning,

  • Foreslået sted til afslutning af proceduren (ikke for særligt anvendelsesformål), og

  • Forædlings-, forarbejdnings- eller anvendelsessted.

 • Specifikke oplysninger for aktiv forædling:

  • Koder for økonomiske forudsætninger. Se afsnit F.A.25.5 for en gennemgang af tilladte koder,

  • Anslået udbyttesats eller metode, efter hvilken denne sats beregnes, og

  • Hvorvidt beregning af importafgiftsbeløbet skal foretages i overensstemmelse med kodeksens artikel 86, stk. 3.

Se DF art. 2, stk. 8).

Indtil videre skal disse oplysninger indgives særskilt ved benyttelse af en specifikation blanket 13.036 (enkeltstående bevillingsudstedelse vedrørende aktiv forædling) og blanket 13.037 (enkeltstående bevillingsudstedelse vedrørende midlertidig import, særligt anvendelsesformål eller passiv forædling).

Derudover skal der på selve toldangivelsen i rubrik 44.6 angives kode "00100" for at angive, at det drejer sig om en bevillingsansøgning, der indgives på en toldangivelse.

Mundtlig toldangivelse og andre handlinger, der anses for at være en toldangivelse

En ansøgning om bevilling til at anvende en særlig procedure kan i specifikke tilfælde indgives i form af en mundtlig toldangivelse eller en anden handling, der anses for at være en toldangivelse (typisk en rejsendes grænsepassage via grøn kanal). Denne form for bevillingsansøgning er særligt anvendt, når der ansøges om at benytte proceduren for midlertidig import. Se afsnit F.A.23.5.

Indgives toldangivelsen mundtlig eller i form af andre handlinger, er der i følgende tilfælde ikke pligt til at indgive de supplerende oplysninger, der normalt kræves ved en bevillingsansøgning på toldangivelsen:

 • Mundtlige toldangivelser om varers overgang til fri omsætning (fx fra passiv forædling).

 • Mundtlige toldangivelser om varers henførsel under proceduren for midlertidig import eller de samme varers efterfølgende angivelse til reeksport ved afslutning af proceduren for midlertidig import. Se afsnit F.A.23.

 • Toldangivelser indgivet i form af andre tilladte handlinger, der sidestilles med en toldangivelse, vedrørende varers henførsel under proceduren for midlertidig import eller angivelse til reeksport ved afslutning af proceduren for midlertidig import. Se afsnit F.A.23.

Se DF art. 163, stk. 4.

Ved mundtlig toldangivelse, hvor der søges om bevilling til midlertidig import, skal bevillingsansøgeren fremlægge skriftlig dokumentation. Dette sker ved indlevering af en udfyldt blanket 12.026. Se DF art. 165 og DF bilag 71-01.

Hvis bevillingsansøgningen vedrører proceduren for midlertidig import af transportmidler eller reservedele, tilbehør og udstyr hertil, og ansøgningen indgives mundtlig eller i form af passage af EU's grænse, kan toldmyndigheden forlange en skriftlig ansøgning, hvis toldmyndigheden vurderer, at der er en alvorlig risiko for manglende overholdelse af toldlovgivningen. Se DF art. 163, stk. 3.

Bemærk

Betingelserne for at benytte en mundtlig angivelse eller angivelse ved andre handlinger, der anses for at være en toldangivelse, er fastsat i DF  art. 135 - 142. Betingelserne i disse artikler skal være opfyldt for, at disse former for toldangivelse kan anvendes i forbindelse med en bevillingsansøgning. Se afsnit F.A.16.1.3.1 for nærmere oplysninger om, i hvilke tilfælde der kan benyttes mundtlig toldangivelse eller andre handlinger, der anses for at være en toldangivelse.

ATA- og CPD-carneter

ATA- og CPD-carneter anses som en ansøgning om en bevilling til midlertidig import, hvis carnetet opfylder alle følgende betingelser:

 • carnetet er udstedt af en kontraherende part i ATA-konventionen/Istanbul-konventionen og er garanteret af en sammenslutning, der er del af en garantikæde som fastsat i art. 1, litra d), i bilag A til Istanbul-konventionen,

 • carnetet vedrører varer og anvendelsesformål, der er omfattet af den konvention, hvorunder det blev udstedt,

 • carnetet er attesteret af toldmyndighederne, og

 • carnetet gælder i hele EU's toldområde.

Se DF art. 163, stk. 5.

Se også

Se også afsnit F.A.20.11 og afsnit F.A.23.5 for nærmere oplysninger om anvendelse af ATA- og CPD-carneter.

Ansøgning om fornyelse eller ændring af bevilling

Ved ansøgning om fornyelse af en bevilling, hvor den tidligere ansøgning er indgivet ved brug af standardformular, kan toldmyndigheden tillade, at ansøgeren skriftligt ansøger om fornyelse uden brug af formularen.

Der er tale om en fornyelse, hvis bevillingsforholdet skal fortsætte stort set uændret.

Medfører ansøgningen, at bevillingsforholdet ændres væsentligt i forhold til den hidtidige bevilling, kan toldmyndigheden altid kræve, at der skal indgives en ny fuldstændig ansøgning ved anvendelse af standardformular.

Ved ansøgning om mindre ændringer af bevillingsforholdet i gyldighedsperioden kan toldmyndigheden tillade, at ansøgeren indsender en skriftlig anmodning om ændring. Toldmyndigheden har i hvert enkelt tilfælde ret til at afvise en sådan ansøgning, hvis den ansøgte ændring reelt medfører, at der vil blive tale om et nyt bevillingsforhold.

Se DF art. 164.