Dette afsnit handler om de betingelser, som en virksomhed skal opfylde for at kunne opnå en bevilling til en særlig procedure.

Afsnittet indeholder:

 • Krav til bevillingsansøger
 • Etableret i EU's toldområde - hovedregel
 • Etableret i EU's toldområde - undtagelse
 • Nødvendig sikkerhed for det korrekte forløb af proceduren
 • Sikkerhed for toldskyld

Krav til bevillingsansøger

Bevilling til en særlig procedure kan kun udstedes til virksomheder, der opfylder samtlige nedenstående betingelser:

 • De er etableret i EU's toldområde
 • De yder den nødvendige sikkerhed for, at transaktionerne forløber korrekt
 • De stiller sikkerhed for den potentielle toldskyld.

Se EUTK art. 211, stk. 3.

Derudover tildeles en bevilling som hovedregel kun, hvis toldmyndigheden er i stand til at foretage toldtilsyn uden, at der skal træffes administrative forholdsregler, som ikke står i rimeligt forhold til de økonomiske behov, som bevillingsansøgeren har for at opnå en bevilling til den særlige procedure. Se EUTK art. 211, stk. 4, litra a).

Kan betingelserne ikke anses for opfyldt, kan der ikke udstedes bevilling til den ansøgte særlige procedure.

Der kan ikke udstedes bevilling, hvis en bevilling til det samme formål udstedt til virksomheden er blevet annulleret eller tilbagekaldt inden for det seneste år forud for ansøgningen, fordi virksomheden undlod at opfylde de forpligtelser, der fremgik af bevillingen. Se DF art. 11, stk. 1, litra d).

Se også

Undtagelser til ovenstående krav samt eventuelle yderligere krav, der gælder specifikt for den enkelte særlige procedure, fremgår af de respektive afsnit om de særlige procedurer:

 • Afsnit F.A.21.3 om bevilling til at drive et toldoplag
 • Afsnit F.A.23.5 om bevilling til proceduren for midlertidig import
 • Afsnit F.A.24.2 om bevilling til særligt anvendelsesformål
 • Afsnit F.A.25.4 om bevilling til aktiv forædling
 • Afsnit F.A.26.3 om bevilling til passiv forædling.

Etableret i EU's toldområde - hovedregel

En virksomhed, der ansøger om bevilling til en særlig procedure, skal som udgangspunkt være etableret i EU's toldområde.

En virksomhed (en juridisk person) anses for at være etableret i EU's toldområde, hvis virksomheden har sit hjemsted, sit hovedsæde eller et fast forretningssted i EU's toldområde.

En fysisk person anses for at være etableret i EU's toldområde, hvis personen har sit sædvanlige opholdssted i EU's toldområde.

Se EUTK art. 5, nr. 31).

Fast forretningssted

Et fast forretningssted er et sted, hvor både de nødvendige menneskelige og tekniske ressourcer varigt er til stede, og hvorigennem en persons toldrelaterede transaktioner helt eller delvis udføres. Se EUTK art. 5, nr. 32.

Det er Toldstyrelsens opfattelse, at følgende kriterier skal indgå i en afgørelse af, hvorvidt et forretningssted kan anses for at udgøre et fast forretningssted i henhold til EUTK art. 5, nr. 32:

 • Er der indrettet et varigt sted, hvor den pågældende forretning drives,
 • Er der de nødvendige menneskelige ressourcer varigt tilstede på denne adresse,
 • Er der de nødvendige tekniske ressourcer varigt tilstede på denne adresse, og
 • Udføres virksomhedens toldrelaterede transaktioner helt eller delvist fra denne adresse.

Et fast forretningssted indebærer, at der på forretningsstedet i EU’s toldområde af personale, der er tilstede på adressen, og med de tekniske ressourcer, der forefindes der, gennemføres en aktivitet, der medfører toldrelaterede transaktioner, samt at de toldrelaterede transaktioner helt eller delvist udføres fra dette sted.

Ved vurdering af, hvorvidt en virksomhed kan anses for at have et fast forretningssted i EU’s toldområde, bør der tages hensyn til, om det vil være muligt for Toldstyrelsen at føre tilsyn/kontrol med virksomhedens toldrelaterede aktiviteter via dette forretningssted.

Etableret i EU's toldområde - undtagelse

For proceduren vedrørende særligt anvendelsesformål og proceduren for aktiv forædling kan der i visse tilfælde, hvor toldmyndigheden finder det berettiget, udstedes en bevilling, selvom virksomheden ikke er etableret i EU's toldområde. Se DF art. 161. De nærmere bestemmelser herom fremgår af afsnit F.A.24.2 og afsnit F.A.25.4.

For proceduren for midlertidig import er det i visse tilfælde fastsat, at bevillingshaveren og den person, der anvender proceduren, skal være etableret uden for EU's toldområde. Se EUTK art. 250, stk. 2, litra c). De tilfælde, hvor dette finder anvendelse, fremgår af afsnit F.A.23.3.

Se også

Se også afsnit A.B.2 for nærmere oplysninger om virksomheders pligt til at lade sig registrere i EU i henhold til toldlovningen.

Nødvendig sikkerhed for det korrekte forløb af proceduren

Det er et krav, at virksomheden har indrettet sin forretningsgang på en sådan måde, at der er størst mulig sikkerhed for, at varer, der henføres under den særlige procedure, anvendes i overensstemmelse med proceduren.

Ved vurdering af, hvorvidt virksomheden yder den nødvendige sikkerhed for transaktionernes korrekte forløb, kan der fx lægges vægt på følgende:

 • Virksomheden fører et korrekt forretningsregnskab
 • Virksomheden har en administrativ organisation, der svarer til karakteren og størrelsen af virksomheden, og som er egnet til at sikre kontrollen med proceduren
 • Virksomheden har fastsat interne kontrolforanstaltninger, der kan forbygge og korrigere fejl i forvaltningen af proceduren
 • Virksomheden har ikke begået alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- og skattelovgivningen
 • Virksomheden er ikke i restance med betaling af told- og afgiftsbeløb
 • Ved fornyelse af en bevilling, at virksomheden hidtil har overholdt de betingelser/forpligtelser, der følger af bevillingsforholdet, fx at krævede afslutningsopgørelser er indsendt rettidigt.

En AEO-virksomhed, der har bevilling til at udnytte forenklede toldbestemmelser (AEOC), skal anses for at yde den nødvendige sikkerhed for det korrekte forløb af proceduren, hvis der ved udstedelsen af AEOC-bevillingen blev taget hensyn til den aktivitet, der vedrører den ansøgte særlige procedure. Se EUTK art. 211, stk. 3, litra b).

Sikkerhed for toldskyld

Hvis der kan opstå toldskyld for en vare, der henføres under den særlige procedure, er det et krav, at der stilles sikkerhed. Sikkerheden skal ikke nødvendigvis være stillet, inden bevilling kan udstedes, men sikkerheden skal være stillet senest på det tidspunkt, hvor bevillingshaveren første gang benytter den udstedte bevilling.

Hvis fx virksomheden vælger at stille en sikkerhed for hver enkelt toldangivelse, hvori varer henføres under den særlige procedure, vil denne sikkerhed først skulle stilles i forbindelse med de importerede varers angivelse til den særlige procedure.

Ønsker virksomheden derimod at stille en samlet sikkerhed, skal denne sikkerhed være bevilget og stillet, inden bevillingen til den særlige procedure kan anvendes.

Det vil derfor være en fordel for virksomheden, at der allerede på ansøgningstidspunktet er taget stilling til, om der skal stilles enkelt eller samlet sikkerhed, og hvilken form for sikkerhedsstillelse virksomheden vil anvende i forbindelse med bevillingen.

Er den normale toldsats for en vare fra tredjelande "nul", kan der ikke opstå en toldskyld for den pågældende vare, og der skal derfor ikke stilles sikkerhed for told.

Importeres varen derimod under en toldfritagelse eller med nedsat told til særligt anvendelsesformål, kan der opstå en toldskyld, hvis betingelserne for toldfriheden efterfølgende ikke opfyldes. I disse tilfælde skal der stilles sikkerhed i forhold til den normale toldsats for de pågældende varer.

Hvis der kan pålægges en vare, der er henført under den særlige procedure, andre afgifter (moms eller punktafgifter), kan der, hvis det ud fra en risikovurdering skønnes nødvendigt, kræves sikkerhed for disse afgifter, forinden der kan udstedes en bevilling.

Skal bevillingen anvendes i flere medlemsstater, er det et krav, at der også stilles sikkerhed for disse andre afgifter. I det omfang en bevillingshaver transporterer varer under en særlig procedure mellem flere medlemsstater uden brug af en forsendelsesangivelse, skal sikkerheden derfor altid dække både told og andre afgifter. Se EUTK art. 89.

Se afsnit F.A.12 for nærmere oplysninger om kravene til og beregningen af sikkerhedsstillelse samt mulighederne for nedsat sikkerhedsstillelse.