Indhold

Der kan gives toldfritagelse ved indførsel af visse dokumenter som fx ansøgningsakter til patenter, turistbrochurer, stempelmærker, mv.

Afsnittet indeholder:

  • Forsendelser til organer, der varetager beskyttelse af ophavsret eller industriel eller kommerciel ejendomsret
  • Oplysningsmateriale til turistformål
  • Forskellige dokumenter og genstande.

Forsendelser til organer, der varetager beskyttelse af ophavsret eller industriel eller kommerciel ejendomsret

Der skal ikke betales told af mærker, mønstre eller tegninger samt anmeldelsesakter for disse, og heller ikke af ansøgningsakter til patenter på opfindelser eller lignende til beskyttelse af ophavsret eller beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret.

Se forordning nr. 1186/2009 art. 102.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som toldfritagelse.

Oplysningsmateriale til turistformål

Der skal ikke betales told af:

  • Dokumenter til gratis uddeling, fx foldere, brochurer, bøger, tidsskrifter, rejsehåndbøger, plakater (også indrammede), fotografier og fotografiske forstørrelser, ikke indrammede, geografiske kort (også illustrerede), vinduestransparenter og illustrerede kalendere, der har til formål at tiltrække turister.

Dokumenterne må dog ikke indeholde over 25 pct. privat handelsreklame for virksomheder uden for EU, og det skal klart fremgå, at formålet med disse dokumenter er generel oplysning:

  • Fortegnelse over udenlandske hoteller, der offentliggøres af eller for de officielle turistorganer, samt køreplaner for transportmidler i udlandet, når disse dokumenter er bestemt til gratis uddeling og ikke indeholder over 25 pct. privat handelsreklame for virksomheder uden for EU.
  • Teknisk materiale, der sendes til repræsentanter eller forbindelser, der er akkrediteret eller udpeget af de officielle nationale turistorganer, når dette materiale ikke er bestemt til uddeling, fx vejvisere, telefonbøger, telexabonnementsfortegnelser, hotelfortegnelser, kataloger over varemesser, prøver af ringe værdi på håndværksprodukter, materiale om museer, universiteter, kursteder og lignende.

Toldfritagelse for teknisk materiale kan gives til de her i landet befuldmægtigede repræsentanter og udpegede korrespondenter for udenlandske officielle turistbureauer. Det kræves, at varemodtagerne afgiver en erklæring om deres nævnte status og om, at varerne ikke er bestemt til uddeling.

Se forordning nr. 1186/2009 art. 103.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som toldfritagelse.

Forskellige dokumenter og genstande

Dette skema viser en oversigt over forskellige dokumenter og genstande, som der ikke skal betales told af:

Der skal ikke betales told af

Se forordning nr. 1186/2009 art. 104,

dokumenter, der gratis sendes til en offentlig administration

litra a)

udenlandske regeringers og officielle internationale organers publikationer bestemt til gratis uddeling

litra b)

stemmesedler beregnet til valg, der tilrettelægges af organer i lande uden for EU

litra c)

genstande, der skal tjene som bevismateriale eller er bestemt til lignende formål ved domstole eller andre officielle instanser

litra d)

underskriftsprøver og trykte cirkulærer vedrørende underskrifter, der sendes indenfor rammerne af den sædvanlige udveksling af oplysninger mellem statsadministrationer eller pengeinstitutter

litra e)

tryksager af officiel art, der sendes til medlemsstaternes centralbanker

litra f)

rapporter, virksomhedsberetninger, informationsskrivelser, prospekter, tegningsblanketter og andre dokumenter udfærdiget af selskaber hjemmehørende uden for EU og beregnet til ihændehavere eller tegnere af værdipapirer, der er udstedt af disse selskaber

litra g)

støttemateriale, fx hulkort, lydoptagelser, mikrofilm, der anvendes til fremsendelse af oplysninger uden vederlag, forudsat at toldfritagelse ikke giver anledning til misbrug eller medfører væsentlig konkurrencefordrejning

litra h)

aktpakker, arkivalier, blanketter og andre dokumenter bestemt til brug ved internationale møder, konferencer eller kongresser samt referater af sådanne arrangementer

litra i)

planer, tekniske tegninger, kalker, beskrivelser og andre lignende dokumenter indført for at opnå eller udføre ordrer i et land uden for EU eller for at deltage i en konkurrence, der afholdes her i landet

litra j)

dokumenter beregnet til brug ved eksaminer, der af institutioner fra lande uden for EU afholdes her i landet

litra k)

blanketter beregnet til brug som officielle dokumenter til køretøjers eller varers bevægelse over grænserne i forbindelse med internationale overenskomster

litra l)

blanketter, mærkater, billetter og lignende dokumenter, der af transport- eller hotelvirksomheder fra lande uden for EU sendes til rejsebureauer her i landet

litra m)

brugte blanketter og billetter, konnossementer, fragtbreve og andre handels- og kontordokumenter

litra n)

officielle tryksager fra lande uden for EU eller internationale myndigheder samt tryksager, der er i overensstemmelse med de internationale udformninger, og som sendes af sammenslutninger i lande uden for EU til tilsvarende sammenslutninger her i landet med henblik på uddeling

litra o)

fotografier, diapositiver og klicheer til fotografier, også forsynet med påskrifter, der sendes til nyhedsbureauer, bladhuse eller tidsskriftsforlag

litra p)

stempelmærker og lignende som dokumentation for, at afgifter er betalt i et land uden for EU

litra q)

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som toldfritagelse.

Der gives dog ikke momsfritagelse for stempelmærker og lignende, der er anvendt som dokumentation for, at afgifter er betalt i lande uden for EU.