Indhold

Afsnittet handler om reglerne for, hvornår der kan gives toldfritagelse ved indførsel af varer, der indføres i forbindelse med udøvelse af handelsmæssig aktivitet, såsom investeringsgoder, der overflyttes her til landet, vareprøver, tryksager samt varer til analyse mv.

Afsnittet indeholder:

 • Investeringsgoder og andet udstyr, som indføres ved overflytning af aktiviteter fra et land uden for EU til EU
 • Vareprøver af ringe værdi
 • Tryksager og genstande af reklamemæssig art
 • Produkter, der anvendes eller forbruges under en udstilling eller et lignende arrangement
 • Varer, der indføres til undersøgelse, analyse eller afprøvning.

Investeringsgoder og andet udstyr, som indføres ved overflytning af aktiviteter fra et land uden for EU til EU

Der skal ikke betales told af investeringsgoder og andet udstyr, der tilhører en selvstændig økonomisk produktionsenhed eller servicevirksomhed, som endeligt indstiller deres aktivitet i et land uden for EU for at udøve en lignende aktivitet i EU.

Hvis virksomheden er en landbrugsbedrift, gives der også toldfritagelse for besætningen.

Toldfritagelsen er begrænset til investeringsgoder og andet udstyr, som:

 • har været benyttet i virksomheden i mindst 12 måneder inden den dato, hvor virksomhedens aktiviteter i det fraflyttede land uden for EU er ophørt
 • indføres inden 12 måneder efter ovennævnte dato
 • agtes benyttet til samme formål efter overflytningen
 • stemmer overens med virksomhedens art og størrelse.

Toldfritagelsen omfatter ikke virksomheder, hvis overflytning skyldes eller foretages med henblik på fusion med eller optagelse i en virksomhed, der er etableret her i landet, uden at der indledes en ny aktivitet.

Toldfritagelsen omfatter ikke:

 • Transportmidler, der ikke har karakter af produktions- eller servicemidler
 • Levnedsmidler eller foder af enhver art
 • Brændstoffer og lagerbeholdninger af råstoffer, færdigvarer eller halvfabrikata
 • Husdyr, der ejes af kreaturhandlere.

Investeringsgoderne må ikke inden for 12 måneder udlånes, pantsættes, udlejes eller overdrages mod eller uden betaling, uden at Toldstyrelsen bliver underrettet om det forinden.

Bestemmelserne anvendes også på investeringsgoder og andet udstyr, som tilhører:

 • personer, der udøver et liberalt erhverv
 • juridiske personer, der udøver en aktivitet uden vinding for øje

og som overflytter deres aktivitet her til landet fra et land uden for EU.

Se forordning nr. 1186/2009 artiklerne 28-34.

Moms

Momsfritagelsen er betinget af, at investeringsgoderne tilhører en virksomhed, der er registreringspligtig efter momsloven.

Vareprøver af ringe værdi

Der skal ikke betales told af vareprøver af ringe værdi, der indføres fra lande uden for EU.

En vareprøve af ringe værdi er en vare:

 • der er af ringe værdi
 • der udelukkende er egnet til kundesøgning
 • der er typisk for en kategori af varer
 • der alene skal repræsentere de varer, der ønskes indført.

Ved "vareprøver" forstås enhver artikel, som er typisk for en kategori af varer, og hvis præsentationsform og mængde for en og samme varetype eller -kvalitet gør dem uanvendelige til andet formål end kundesøgning.

Vareprøver kan generelt opdeles i to grupper:

a)      Varer, der er uanvendelige til andet formål end kundesøgning

b)      Varer, der ved andre tydelige kendetegn udelukkende kan bruges til kundesøgning.

Fælles for begge grupper er, at vareprøverne skal være af ringe værdi, hvilket indebærer, at varerne ikke må have nogen handelsværdi.

Ad a) Varer, der er uanvendelige til andet formål end kundesøgning

Til den første gruppe hører varer, der ved iturivning, gennemhulning, uforgængelig og tydelig mærkning eller på anden måde er gjort uanvendelige til andet formål.

Opfylder varen ikke kravet om uanvendelighed til andet formål end kundesøgning, kan Toldstyrelsen som betingelse for toldfriheden kræve, at disse artikler bliver gjort uanvendelige for bestandig. Vareprøver, der kan kræves gjort uanvendelige, er varer, der kan eller ville kunne sælges som almindelige handelsvarer.

Som eksempler på prøver, der er uanvendelige til andet formål end kundesøgning, kan nævnes garn, tekstilstoffer, gulvbelægning og lignende opsat på papplader, omslag, stativer og lignende eller i albums, fx tapetbøger.

Endvidere kan nævnes bøger, der gratis sendes fra lande uden for EU for at blive anmeldt. Bøgerne skal være overstemplet "anmeldereksemplar".

Antallet af prøver under denne gruppe er normalt uden betydning.

Ad b) Varer, der ved andre tydelige kendetegn udelukkende kan bruges til kundesøgning

Denne gruppe omfatter vareprøver, der ikke er gjort uanvendelige som nævnt under a).

Vareprøverne er imidlertid forsynet med andre tydelige kendetegn om, at de alene kan benyttes som vareprøver. Det kan fx være prøver af spise- eller drikkevarer, kemikalier, kosmetik og alle andre slags færdigvarer, men aldrig varer i normale detailsalgspakninger og varer i miniaturepakninger med sædvanligt udstyr til husstande.

Vareprøver omfatter også vin, dvs. bordvine under 1/5 liters størrelse og andre vine under 1/8 liters størrelse. Vinprøverne skal være forsynet med etiketter med oplysning om art, kvalitet eller lignende.

Endvidere omfatter vareprøver også modeller og mønstre. Som modeller anses genstande, som er fremstillet af et ringere materiale end selve varen eller i et andet format. Som mønstre anses afbildning af disse. Snitmønstre er dog ikke omfattet af toldfritagelsen.

Toldfritagelsen kan gøres betinget af, at varemodtageren afgiver en erklæring om, at varerne udelukkende skal anvendes som vareprøver, dvs. til at søge ordrer indhentet på varer af samme art.

Se forordning nr. 1186/2009 art. 86.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som toldfritagelse.

Tryksager og genstande af reklamemæssig art

Der skal ikke betales told af tryksager af reklamemæssig art, såsom kataloger, prislister, brugsanvisninger og beskrivelser, der refererer til:

 • varer, der sælges eller udlejes
 • tjenesteydelser, der tilbydes inden for transport-, handelsforsikring- eller bankvirksomhed

af en person, der er etableret uden for EU.

Betingelser

Betingelserne for at give toldfritagelse er:

 • Tryksagerne skal være tydeligt mærket med navnet på det firma, der fremstiller, sælger eller udlejer varerne, eller som præsterer de tjenesteydelser, der refereres til.
 • Hver forsendelse må kun indeholde et enkelt dokument eller et enkelt eksemplar af hvert dokument. Der kan også gives toldfritagelse for forsendelser, der indeholder flere eksemplarer af samme dokument, når den samlede bruttovægt ikke overstiger 1 kg.
 • Tryksager skal sendes direkte til modtageren.

Der kan også gives toldfritagelse for genstande af reklamemæssig art, der er uden egentlig handelsværdi, og som leverandører sender gratis til deres kunder, hvis genstandene ikke kan anvendes til andet formål.

Hvis genstandene kan anvendes til andre formål, der udover en reklamemæssig funktion har en egentlig brugsfunktion, såsom kuglepenne, lightere og kalendere, kan der ikke gives toldfritagelse.

Se forordning nr. 1186/2009 artiklerne 87-89.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som toldfritagelse.

Momsmæssigt er det dog ikke en betingelse, at den person, der refereres til, er etableret uden for EU. Personen må dog ikke være etableret i Danmark.

Produkter, der anvendes eller forbruges under en udstilling eller et lignende arrangement

Der skal ikke betales told af følgende varer, der anvendes på udstillinger:

 • Mindre vareprøver, som repræsenterer varer, der fremstilles uden for EU.
 • Varer, der indføres udelukkende til demonstration enten af selve varen eller af maskiner eller apparater, der fremstilles uden for EU.
 • Forskellige materialer af ringe værdi såsom farve og lak, tapet mv. til brug ved opstilling, indretning og dekoration af midlertidige stande, der benyttes af repræsentanter fra lande uden for EU, og som ikke kan genanvendes.
 • Tryksager, kataloger, brochurer, prislister, reklameplakater, kalendere, uindrammede fotografier og andre genstande, der uddeles gratis til brug som reklame for varer, der fremstilles uden for EU.

Som en udstilling anses ikke privat foranstaltede udstillinger i butikker eller forretningslokaler.

Toldfritagelsen omfatter ikke alkoholholdige varer, tobak og tobaksvarer samt brændstoffer, såvel faste som flydende og luftformige.

Se forordning nr. 1186/2009 artiklerne 90-94.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som toldfritagelse.

Varer, der indføres med henblik på undersøgelse, analyse eller afprøvning

Der skal ikke betales told af varer, der skal undersøges, analyseres eller afprøves for at fastslå deres sammensætning, kvalitet eller andre tekniske egenskaber (data), i informationsøjemed eller til brug i industri- og handelsforskning.

Toldfritagelsen gives i følgende tilfælde:

 • Når undersøgelsen, analysen eller afprøvningen ikke i sig selv udgør en salgsfremmende aktivitet.
 • Når varerne ikke med hensyn til det formål, de indføres for, overskrider de mængder, som er strengt nødvendige. Mængderne fastsættes i hvert enkelt tilfælde af Toldstyrelsen under hensyntagen til det givne formål.

Ved "tekniske egenskaber" forstås såvel den undersøgte vares iboende egenskab som dens eksterne egenskaber, herunder bl.a. varens reaktion på omgivelserne (hygrometri, temperatur mv.).

Ved undersøgelse, analyse eller afprøvning "i informationsøjemed" forstås alle aktiviteter, der går ud på at tilvejebringe et objektivt kendskab uden nogen sammenhæng med enhver form for industriel eller handelsmæssig aktivitet, og som blandt andet omfatter kvalitetsanalyse, kontrol af overholdelse af standarder, ekspertise, godkendelse eller typegodkendelse.

Ved undersøgelse, analyse og afprøvning, der foretages "til brug i industri- og handelsforskning", forstås alle aktiviteter, der har til formål at tilvejebringe et objektivt kendskab til varer eller en forbedring af dette kendskab, og som kan gennemføres på forberedelsesstadiet forud for industri- og handelsvirksomhed (undersøgelse på prøvebænk, afprøvning af køretøjer under særlige terrænforhold, klinisk forsøg af lægemidler mv.), forudsat at sådanne aktiviteter ikke i sig selv indgår som led i økonomisk virksomhed.

Betingelser

Det er som hovedregel en betingelse, at de varer, der skal undersøges, analyseres eller afprøves, fuldstændig forbruges eller tilintetgøres under undersøgelsen, analysen eller afprøvningen.

Toldstyrelsen kan dog tillade, at restprodukter (produkter, der fremkommer ved undersøgelsen, analysen eller afprøvningen eller de varer, der rent faktisk ikke er blevet brugt):

 • tilintetgøres fuldstændigt eller behandles sådan, at de mister al handelsmæssig værdi efter undersøgelsen, analysen eller afprøvningen
 • omkostningsfrit afstås til statskassen
 • under behørigt begrundede omstændigheder udføres fra EU's toldområde.

Hvis virksomheden ønsker at fortolde restprodukter til fri omsætning, kan Toldstyrelsen give tilladelse til det. Fortoldning til fri omsætning sker efter sats og beskaffenhed på det tidspunkt, hvor undersøgelserne mv. afsluttes.

Toldstyrelsen fastsætter i hvert enkelt tilfælde en tidsfrist for undersøgelserne, analyserne eller afprøvningerne, og de administrative formaliteter, der skal opfyldes for at sikre, at varerne anvendes til de tilsigtede formål.

Se forordning nr. 1186/2009 artiklerne 95-101.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som toldfritagelse.