Indhold

Afsnittet handler om toldfritagelse ved indførsel af varer, der skal anvendes til aktiviteter af almen interesse, såsom videnskabeligt udstyr, forsøgsdyr, terapeutiske stoffer, farmaceutiske produkter samt genstande til handicappede og katastroferamte.

Afsnittet indeholder:

 • Uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt materiale
 • Videnskabelige instrumenter og apparater
 • Udstyr til videnskabelig forskning
 • Instrumenter og apparater til brug inden for medicinsk forskning, diagnosticering eller medicinsk behandling
 • Forsøgsdyr samt biologiske og kemiske stoffer beregnet til forskning
 • Terapeutiske stoffer fra mennesker og reagensglasmidler til bestemmelse af blod- og vævstyper
 • Farmaceutiske produkter til brug ved internationale sportsarrangementer
 • Vareforsendelser til velgørende og filantropiske organisationer
 • Genstande beregnet for blinde
 • Genstande beregnet for andre handicappede
 • Til fordel for katastroferamte.

Uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt materiale

Der skal ikke betales told af visse uddannelsesmæssige, videnskabelige eller kulturelle materialer.

Toldfritagelsen omfatter de bøger, publikationer, dokumenter, audiovisuelle materialer samt samlerobjekter og kunstværker, der er nævnt i bilag I og II til forordning nr. 1186/2009.

Bilag I handler om fritagelse for bøger, publikationer, dokumenter og visse audiovisuelle materialer fremstillet af FN eller en af dennes organisations særorganisationer.

Materialerne, der er nævnt i bilag I, kan indføres med toldfritagelse uanset adressaten og formålet med anvendelsen. For de materialer, der er nævnt i bilag II, gives der toldfritagelse, når de er beregnet til:

 • Offentlige eller almennyttige institutioner og organisationer af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel art
 • Institutioner eller organisationer, der hører til de kategorier, som er anført ud for de enkelte materialer i kolonne 3 i bilagene, når de er godkendt af Toldstyrelsen til at modtage sådanne materialer toldfrit.

Betingelser

Toldfritagelse for materiale nævnt i bilag II er betinget af, at institutionens ansvarlige leder eller dennes bemyndigede repræsentant afgiver erklæring om, at

 • varerne vil blive videresendt direkte til det angivne bestemmelsessted
 • varerne vil blive optaget i institutionens inventarliste
 • institutionen vil være behjælpelig ved enhver form for kontrol, som Toldstyrelsen finder nødvendig for at sikre, at betingelserne for toldfritagelse er eller fortsat vil være opfyldt.

I erklæringen skal der også stå, at underskriveren er bekendt med, at

 • varerne ikke må udlånes, udlejes eller overdrages, hverken mod eller uden betaling, uden forudgående godkendelse fra Toldstyrelsen
 • Toldstyrelsen skal underrettes, hvis institutionen ikke længere opfylder betingelserne for toldfritagelse, eller hvis institutionen har til hensigt at anvende varerne til formål, som ikke giver ret til toldfritagelse.

Ved indførsel af audiovisuelt materiale skal institutionen desuden fremlægge en kortfattet redegørelse for, hvad materialerne indeholder. Redegørelsen er til brug for Toldstyrelsens bedømmelse af, om varerne er af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel art.

Se forordning nr. 1186/2009 artiklerne 42-43.

Moms

Der kan kun gives momsfritagelse for uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt materiale, når materialet er fremstillet af FN eller en af denne organisations særorganisationer.

Endvidere kan der kun gives momsfritagelse for samlerobjekter og kunstgenstande af undervisningsmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter, der indføres af institutioner godkendt til toldfrihed, når varerne er erhvervet vederlagsfrit eller erhvervet fra en ikke afgiftspligtig person.

Videnskabelige instrumenter og apparater

Der skal ikke betales told af videnskabelige instrumenter og apparater, der udelukkende indføres i ikke-erhvervsmæssigt øjemed. For at et instrument eller apparat kan betragtes som et videnskabeligt apparat, skal det være konstrueret på en sådan måde eller tilpasset i forhold til et standardapparat, at det udelukkende eller hovedsageligt kan anvendes til videnskabeligt arbejde.

Ved indførsel i ikke-erhvervsmæssigt øjemed forstås, at videnskabelige instrumenter eller apparater indføres for at blive anvendt til videnskabelig forskning eller undervisning uden økonomisk vinding for øje.

Instrumenter og apparater anses fortsat som bestemt til anvendelse til videnskabelig forskning eller undervisning uden økonomisk vinding for øje, når de delvist anvendes til arbejde for ikke-fritagelsesberettigede organisationers regning. Dette forudsætter imidlertid, at resultaterne af arbejdet offentliggøres, og at dette arbejdes andel i den godkendte organisations aktivitet har sekundær og ubetydelig karakter.

Hvis institutionen arbejder for tredjemand mod betaling, må betalingen kun svare til omkostningerne ved den ydede tjeneste.

Der kan også gives toldfritagelse for videnskabelige instrumenter eller apparater, som en person fra et land uden for EU sender gratis til en godkendt modtagerinstitution.

Gaven må ikke dække over nogen erhvervsmæssig interesse fra giverens side.

Hvis en institution ikke længere opfylder betingelserne for toldfritagelse eller agter at anvende apparaterne til andre formål end de fastsatte, skal Toldstyrelsen underrettes herom.

Betingelser

Betingelser for at give toldfritagelse er:

 • Modtageren skal være en offentlig, almennyttig eller privat institution, der hovedsagelig beskæftiger sig med undervisning eller videnskabelig forskning.
 • Modtageren skal godkendes af Toldstyrelsen.
 • Videnskabelige apparater må ikke udlånes, udlejes eller overdrages, hverken mod eller uden betaling, uden at der betales told, medmindre dette sker til institutioner, der er berettiget til toldfritagelse.
 • I tilfælde af udlån, udlejning eller overdragelse til en institution, der er berettiget til toldfritagelse, skal Toldstyrelsen underrettes herom.

Reservedele mv.

Der skal ikke betales told af reservedele, komponenter og tilbehør samt værktøj, der er specielt tilpasset og beregnet til instrumenter og apparater, der er indført eller kan indføres med toldfritagelse.

Ved reservedele forstås materiel, som fuldt ud svarer til en udskiftelig funktionsdel, og som er bestemt til at erstatte denne del som følge af slidtage eller funktionssvigt.

Som komponent anses enhver anordning, der har en diskret funktion i en installation, dvs. som udfører en elementær funktion, også sekundær, i hovedapparatets funktion. Det kan dreje sig om en del af en materielkæde, men også være en bestanddel, der integreres i et apparat.

Ved tilbehør forstås materiel af en teknisk-videnskabelig mindre betydning end det apparat, det skal supplere, og hvis tilstedeværelse ikke er nødvendig, for at apparatet kan fungere normalt.

Det er en betingelse for toldfritagelse, at reservedelene, komponenterne eller tilbehøret samt værktøjet:

 • indføres samtidig med de instrumenter og apparater, de/det skal anvendes sammen med, eller
 • kan identificeres som værende beregnet til anvendelse med de instrumenter og apparater, der er eller kan indføres toldfrit, i de tilfælde hvor de indføres senere.

Procedurer

Toldstyrelsen kan tillade, at apparater bliver indført uden betaling af told, hvis der sammen med fortoldningsangivelsen afgives en erklæring, blanket 12.017 "Fritagelse for importafgifter (told) for videnskabelige instrumenter eller apparater", hvor modtageren og importøren erklærer sig indforståede med at betale tolden, hvis det ved en nærmere undersøgelse viser sig, at bestemmelserne ikke er opfyldt.

Apparatets tekniske kendetegn og præcise anvendelse mv. skal klart fremgå af Erklæring 12.017, fordi Toldstyrelsen lægger bl.a. disse oplysninger til grund ved undersøgelsen.

Kopi af faktura samt teknisk beskrivelse af apparat, fx brochure, skal vedlægges erklæringen.

Når Toldstyrelsen har afsluttet undersøgelsen, får institutionen meddelelse om, hvorvidt fritagelsen kan opretholdes.

Se forordning nr. 1186/2009 atiklerne 44-50.

Moms

Der kan ikke gives momsfritagelse for videnskabelige apparater.

Udstyr til videnskabelig forskning

Der skal ikke betales told af videnskabeligt udstyr, der indføres i EU i ikke-erhvervsmæssigt øjemed af en institution for videnskabelig forskning med sæde uden for EU eller for en sådan institutions regning. Toldfritagelsen er dog betinget af, at Europa Kommissionen kan acceptere en sådan toldfritagelse. Anmodninger samt de dertil hørende oplysninger skal indsendes til Toldstyrelsen (EU-Toldkontoret).

Som videnskabeligt udstyr anses instrumenter, maskiner og tilbehør hertil, som anvendes til videnskabelig forskning.

Reservedele og værktøj, der er specielt konstrueret til vedligeholdelse, kontrol, justering og reparation af det videnskabelige udstyr, er også omfattet af toldfritagelsen.

Betingelser

Betingelserne for at give toldfritagelse er:

 • Udstyret skal være bestemt til anvendelse af ansatte i eller repræsentanter for forskningsinstitutioner uden for EU, eller med disses samtykke og anvendes som led i en forskningsaftale med institutioner for videnskabelig forskning inden for EU.
 • Udstyret skal fortsat tilhøre en fysisk eller juridisk person etableret uden for EU.
 • Udstyret må ikke udlånes, udlejes eller overdrages, hverken mod eller uden betaling, uden at Toldstyrelsen forinden underrettes herom.

Procedure

For at Toldstyrelsen kan give toldfritagelse, skal den ansvarlige leder eller en af denne bemyndiget repræsentant for forskningsinstitutionen uden for EU anmode om toldfritagelse.

Anmodningen skal indgives til Toldstyrelsen.

Anmodningen skal omfatte følgende oplysninger og dokumentation:

 • Kopi af den konkrete aftale om videnskabeligt samarbejde, der er indgået mellem de pågældende forskningsinstitutioner i EU og uden for EU
 • Den nøjagtige handelsbetegnelse for udstyret samt mængden og værdien heraf og den formodede tarifering efter Den Kombinerede Nomenklatur (KN-kode)
 • Udstyrets oprindelses- og afsendelsesland
 • Hvor udstyret skal anvendes
 • Hvad udstyret skal anvendes til
 • Varigheden af udstyrets anvendelse.

Se forordning nr. 1186/2009 artiklerne 51-52.

Moms

Der kan ikke gives momsfritagelse for videnskabeligt udstyr.

Instrumenter og apparater til brug inden for medicinsk forskning, diagnosticering eller medicinsk behandling

Der skal ikke betales told af instrumenter og apparater til brug inden for medicinsk forskning, diagnosticering eller medicinsk behandling.

Betingelser

Betingelser for at give toldfritagelse er:

 • Modtageren skal være en sundhedsinstitution, en hospitalsafdeling eller et medicinsk forskningsinstitut, der er godkendt af Toldstyrelsen.
 • Instrumentet eller apparatet skal være en gave fra en privat person eller en velgørende eller filantropisk organisation eller være indkøbt for midler stillet til rådighed fra sådanne givere.
 • Der må ikke på nogen måde være interessesammenfald med fabrikanten af apparatet, og det skal kunne godtgøres, at gaven skænkes uden at tilgodese giverens erhvervsmæssige interesse.
 • Instrumentet eller apparatet må ikke udlånes, udlejes eller overdrages, hverken mod eller uden vederlag, uden at der betales told.

Toldfritagelse for reservedele, komponenter og tilbehør samt værktøj gives efter de samme bestemmelser som for videnskabelige apparater. Se afsnittet om Videnskabelige instrumenter og apparater.

Procedurer

Toldstyrelsen kan tillade apparater indført uden betaling af told, hvis der sammen med fortoldningsangivelsen afgives en erklæring, blanket 12.018 "Fritagelse for importafgifter (told) for instrumenter og apparater til brug inden for medicinsk forskning, diagnosticering eller medicinsk behandling", hvor modtageren erklærer sig indforstået med at betale tolden, hvis det ved en nærmere undersøgelse viser sig, at bestemmelserne ikke er opfyldt.

Det skal klart fremgå af erklæringen, hvad apparatet skal benyttes til, og hvorvidt det er en gave, idet Toldstyrelsen bl.a. lægger disse oplysninger til grund ved undersøgelsen.

Kopi af faktura samt teknisk beskrivelse, herunder brochure af apparatet, skal vedlægges erklæringen.

Når Toldstyrelsen har afsluttet undersøgelsen, får institutionen meddelelse om, hvorvidt toldfritagelsen kan opretholdes.

Se forordning nr. 1186/2009 artiklerne 57-58.

Moms

Der kan ikke gives momsfritagelse for apparater til medicinsk forskning, diagnosticering eller medicinsk behandling.

Forsøgsdyr samt biologiske og kemiske stoffer beregnet til forskning

Der skal ikke betales told af dyr, der er særligt forberedt til - dvs. bestemt til - anvendelse i laboratorier samt visse biologiske og kemiske stoffer.

De biologiske og kemiske stoffer, der er omfattet af fritagelsesbestemmelserne, er anført i dette skema:

CUS nummer

KN-kode

Varebeskrivelse

ex 2845 90 90

Helium-3

ex 2845 90 90

(Oxygen-18) Vand

0020273-3

ex 2901 29 00

3-Methylpent-1-en

0020274-4

ex 2901 29 00

4-Methylpent-1-en

0020275-5

ex 2901 29 00

2-Methylpent-2-en

0020276-6

ex 2901 29 90

3-Methylpent-2-en

0020277-7

ex 2901 29 00

4-Methylpent-2-en

0025634-8

ex 2902 19 00

P-Mentha-1(7), 2-dien (Beta-Phellandren)

0014769-3

ex 2903 99 90

4,4-Dibrombiphenyl

0017305-7

ex 2904 10 00

Ethylmethansulfonat

0014364-6

ex 2923 90 00

Decamethoniumbromid (INN)

0020641-7

ex 2926 90 95

1-Naphtonitril

0020642-8

ex 2926 90 95

2-Naphtonitril

0022830-8

ex 2936 21 00

Retinylacetat

0045091-9

ex 3204 12 00

Sulphorhodamine G (C.I. Acid Red 50)

0021887-1

ex 3507 90 90

Phosphoglucomutase

I skemaet er kun opført stoffer, for hvilke der ikke i EU findes tilsvarende produktion, og hvis særlige egenskaber og renhedsgrad gør, at de er egnet til videnskabelig forskning. Ved udtrykket "særlig forberedt" til laboratorieforsøg skal normalt forstås dyr, som er opdrættet og fodret i specialiserede institutioner med henblik på anvendelse ved forsøg.

De dyr, der oftest anvendes til forsøg er rotter, mus, kaniner, frøer og marsvin. Der sættes dog ikke i bestemmelserne grænser for, hvilke dyr der kan være omfattet af toldfritagelsen.

Som regel er disse dyr ledsaget af en laboratorieattest udstedt af afsenderinstitutionen, hvoraf det fremgår, at de har fået en særlig behandling, der gør dem egnede til at indgå i videnskabelig forskning.

Anden dokumentation kan dog også anvendes.

Betingelser

Betingelser for at give toldfritagelse er:

 • Modtageren skal være en offentlig, privat eller almennyttig institution med undervisning eller videnskabelig forskning som hovedbeskæftigelse.
 • Institutionen skal være godkendt til at modtage de omhandlede forsendelser toldfrit.

Se forordning nr. 1186/2009 art. 53.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som toldfritagelse. Forsøgsdyrene skal dog være erhvervet gratis.

Terapeutiske stoffer fra mennesker og reagensglasmidler til bestemmelse af blod- og vævstyper

Der skal ikke betales told af:

 • Terapeutiske stoffer fra mennesker, hvorved forstås menneskeblod og derivater deraf, dvs. rent blod, tørret plasma fra mennesker, albumin fra mennesker, stabile opløsninger af proteiner fra mennesker, immunoglobulin og fibrinogen fra mennesker
 • Reagensglasmidler til bestemmelse af blodtyper, hvorved forstås alle reagensglasmidler fra mennesker, dyr, planter eller andet til bestemmelse af blodtyper og sporing af uforenelighed af blod
 • Reagensglasmidler til bestemmelse af vævstyper, hvorved forstås alle reagensglasmidler fra mennesker, dyr, planter eller andet til bestemmelse af vævstyper hos mennesker.

Toldfritagelsen omfatter også eventuelle specialemballager, som er nødvendige for de terapeutiske stoffers og reagensglasmidlers transport, samt eventuelle opløsningsvæsker og tilbehør, der er nødvendige ved brugen af stofferne og reagensglasmidlerne, og som forsendelserne indeholder.

Betingelser

Betingelser for at give toldfritagelse:

 • Toldstyrelsen skal godkende modtageren, der skal være en godkendt institution eller laboratorium. Her i landet kan hospitaler, institutter og laboratorier ved universiteterne godkendes som berettigede til at få toldfritagelse.
 • Varerne skal anvendes udelukkende i medicinsk eller videnskabeligt, ikke-erhvervsmæssigt øjemed.
 • Varerne skal være vedlagt en konformitetsattest udstedt i det land uden for EU, hvor varerne kommer fra. En konformitetsattest betyder, at der attesteres for ensartethed inden for en varegruppe.
 • Varerne skal være i beholdere, der er forsynet med en speciel identifikationsetiket.

Se forordning nr. 1186/2009 artiklerne 54-56.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som toldfritagelse.

Farmaceutiske produkter til brug ved internationale sportsarrangementer

Der skal ikke betales told af farmaceutiske produkter, der skal bruges som lægemidler til personer eller dyr, der kommer fra lande uden for EU for at deltage i internationale sportsarrangementer, i det omfang det er nødvendigt for at dække deres behov under opholdet.

Se forordning nr. 1186/2009 art. 60.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som toldfritagelse.

Vareforsendelser til velgørende og filantropiske organisationer

Der skal ikke betales told af:

 • Helt nødvendige varer, såsom fødevarer, medicin, beklædningsgenstande og tæpper, der indføres af statslige eller andre velgørende eller filantropiske organisationer, der er godkendt til at indføre sådanne varer, og som er bestemt til gratis uddeling til trængende personer.
 • Varer af enhver art, som en person eller organisation uden for EU uden erhvervsmæssig interesse sender gratis til statslige eller andre velgørende eller filantropiske, der er godkendt til at afholde velgørenhedsarrangementer til fordel for trængende personer.
 • Udstyr og kontormateriale, som en person eller organisation uden for EU uden erhvervsmæssig interesse sender gratis til velgørende eller filantropiske organisationer til brug for disse organisationers drift eller velgørende formål. Organisationerne skal være godkendt til at modtage sådanne donationer.

Der kan ikke gives toldfritagelse for:

 • Alkoholholdige drikkevarer
 • Tobaksvarer
 • Kaffe og te
 • Motorkøretøjer, bortset fra ambulancer.

Betingelser

Betingelser for at give toldfritagelse er:

 • Indførslen må ikke give anledning til misbrug eller medføre væsentlig konkurrencefordrejning.
 • Varerne må ikke udlånes, udlejes eller overdrages, hverken mod eller uden betaling, til andre formål end de angivne, uden at Toldstyrelsen forinden underrettes herom.

Se forordning 1186/2009 artiklerne 61-65.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som toldfritagelse. Det er dog en betingelse, at varerne er erhvervet gratis.

Genstande beregnet for blinde

Der skal ikke betales told af genstande, der er specielt fremstillet til at hjælpe blinde uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt, og som fremgår af dette skema:

KN-kode

Varebeskrivelse

4911

Andre tryksager, herunder trykte billeder og fotografier:

4911 10

 • Reklametryksager, varekataloger og lignende varer:

ex 4911 10 90

  • Andre varer:
   • I relief til blinde og svagtseende
 • Andre tryksager:

ex 4911 91 00

  • Billeder, tegninger og fotografier:
   • I relief til blinde og svagtseende

ex 4911 99 00

  • Andre varer:
   • I relief til blinde og svagtseende

Der kan endvidere gives toldfritagelse for de genstande, der er anført i bilag IV til forordning 1186/2009

Det er en betingelse, at genstandene indføres enten:

 • af de blinde selv til eget personligt brug, eller
 • af institutioner eller organisationer, der varetager uddannelse af eller yder bistand til blinde, og som Toldstyrelsen har godkendt som berettigede til at indføre sådanne genstande uden betaling af told.

Toldfritagelsen omfatter også reservedele, dele og tilbehør, der passer til genstandene. Indførsel uden betaling af told kan også ske for værktøj til vedligeholdelse, kontrol, justering eller reparation af genstandene.

Reservedele, dele, tilbehør og værktøj skal indføres samtidig med genstandene, eller hvis de indføres senere, skal de kunne identificeres som værende beregnet til genstande, der allerede er indført eller vil kunne indføres uden betaling af told.

Erklæring fra institutionens ansvarlige leder

Toldfritagelsen er betinget af, at institutionens ansvarlige leder eller dennes bemyndigede repræsentant afgiver erklæring om, at

 • genstandene bliver sendt direkte til det angivne bestemmelsessted
 • genstandene bliver optaget på institutionens eller organisationens inventarliste
 • genstandene udelukkende vil blive anvendt til det fastsatte formål
 • institutionen eller organisationen vil være behjælpelig med enhver form for kontrol, som Toldstyrelsen finder nødvendig for at sikre, at betingelserne for toldfritagelse er eller fortsat vil være opfyldt.

I erklæringen skal endvidere anføres, at underskriveren er bekendt med, at

 • genstandene ikke uden forudgående godkendelse fra Toldstyrelsen må udlånes, udlejes eller overdrages, hverken mod eller uden betaling, til andre end de blinde, som institutionen beskæftiger sig med
 • Toldstyrelsen skal underrettes, hvis institutionen ikke længere opfylder betingelserne for toldfritagelse, eller hvis institutionen har til hensigt at anvende genstandene til formål, der ikke giver ret til toldfritagelse.

Se forordning nr. 1186/2009 artiklerne 66-67 og 70-73.

Moms

Momsfritagelse er ikke begrænset til genstandene nævnt i ovennævnte skemaer. Se afsnit D.A.10.3.3 Endelig indførsel.

Genstande beregnet for andre handicappede

Der skal ikke betales told af genstande, der er specielt fremstillet til uddannelse, beskæftigelse og indpasning i samfundet af fysisk eller mentalt handicappede, bortset fra blinde, hvis:

 • de indføres enten af de handicappede selv til eget personligt brug
 • de indføres af institutioner eller organisationer, som hovedsageligt varetager uddannelse af eller yder bistand til handicappede, og som Toldstyrelsen har godkendt som berettigede til toldfri indførsel af sådanne genstande.

Toldfritagelsen omfatter også reservedele, dele og tilbehør, der passer til genstandene.

Indførsel uden betaling af told kan også ske for værktøj til vedligeholdelse, kontrol, justering eller reparation af genstandene.

Reservedele, dele, tilbehør og værktøj skal indføres samtidig med genstandene, eller, hvis de indføres senere, kunne identificeres som værende beregnet til genstande, der allerede er indført eller vil kunne indføres uden betaling af told.

Erklæring fra institutionen

Proceduren for institutioners afgivelse af erklæring, udlån, udlejning eller overdragelse er den samme i omfang og på vilkår som for genstande beregnet for blinde. Se afsnittet "Genstande beregnet for blinde".

Se forordning nr. 1186/2009 artiklerne 68-69 og 70-73.

Moms

Momsfritagelsen er betinget af, at genstandene er modtaget som gave, og at det er institutioner, som uddanner eller bistår handicappede, der indfører genstandene. Se afsnit D.A.10.3.3 Endelig indførsel.

Til fordel for katastroferamte

Der skal ikke betales told af varer, der indføres af statsorganer eller andre organisationer af velgørende eller filantropisk art, der er godkendt af Toldstyrelsen til gratis at blive:

 • uddelt til ofre for katastrofer, der rammer et eller flere af EU-landenes områder
 • stillet til rådighed for ofre for sådanne katastrofer, idet de pågældende statsorganer eller organisationer dog bevarer ejendomsretten.

Varer, der indføres til fri omsætning af hjælpeenheder til dækning af deres behov i den tid, aktionen varer, omfattes også af toldfritagelsen på de samme betingelser.

Toldfritagelsen omfatter ikke materialer og udstyr til genopbygning af katastroferamte områder.

Der kan ikke umiddelbart gives toldfritagelse, idet der kræves en Kommissionsbeslutning. I beslutningen fastsættes omfanget af og betingelserne for toldfritagelsen.

Indtil en Kommissionsbeslutning foreligger, kan Toldstyrelsen tillade suspension af tolden.

Der gives kun toldfritagelse til organisationer, hvis regnskaber gør det muligt at kontrollere de foretagne transaktioner, og som giver alle de garantier, som Toldstyrelsen skønner er nødvendige.

Varerne må ikke udlånes, udlejes eller overdrages mod eller uden betaling, medmindre Toldstyrelsen forinden underrettes herom.

Se forordning nr. 1186/2009 artiklerne 74-80.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som toldfritagelse.