Indhold

Afsnittet handler om toldfritagelse ved indførsel af varer, der har personlig karakter, såsom private forsendelser, hædersbevisninger, gaver modtaget som led i mellemfolkeligt samarbejde samt varer til statsoverhoveder.

Afsnittet indeholder:

 • Forsendelser fra en privatperson til en anden
 • Hædersbevisninger i form af ordener og belønninger
 • Gaver, der modtages i forbindelse med mellemfolkeligt samarbejde
 • Varer beregnet til brug for statsoverhoveder.

Forsendelser fra en privatperson til en anden

Der skal ikke betales told af varer, som sendes fra en privatperson i et land uden for EU til en anden privatperson i EU, når der er tale om indførsel uden erhvervsmæssig karakter.

Som indførsel uden erhvervsmæssig karakter anses forsendelser, der

 • finder sted lejlighedsvist
 • udelukkende indeholder varer, der er bestemt til modtagerens personlige brug eller til brug for dennes familie, og hvis beskaffenhed eller mængde ikke kan give anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.
 • sendes til modtageren uden nogen form for betaling.

Varer købt på fx internettet er derfor ikke uden erhvervsmæssig karakter.

Betingelser

Ved varernes egenværdi forstås i denne sammenhæng den pris, der ville være blevet betalt for selve varen, hvis den var blevet solgt med henblik på eksport til EU's toldområde.

Toldfritagelsen er betinget af, at forsendelsen kun indeholder varer til en samlet egenværdi, der ikke overstiger 45 EUR (ca. 360 kr.).

Overstiger den samlede egenværdi af flere varer pr. forsendelse 45 EUR, gives der fritagelse op til dette beløb for de varer, som kunne fritages, hvis de var blevet indført særskilt. Vær dog opmærksom på, at den enkelte vares værdi ikke må deles op.

Varernes egenværdi er således den egentlige værdi af varerne, det vil sige den pris, der reelt er givet for varerne inklusive eventuelle afgifter i købslandet, som ikke kan refunderes. Når den, der modtager varerne, ikke selv har købt dem, er der som regel ikke en tilgængelig faktura, og det kan derfor være nødvendigt at vurdere varernes værdi konkret. Transportomkostninger mv. til modtageren skal ikke medregnes, når det skal afgøres, om varernes værdi er under grænsen for, hvad der kan indføres toldfrit.

I de tilfælde, hvor der skal betales told (og moms) af varerne, skal de almindelige toldværdiregler ved fortoldningen anvendes.

Eksempelvis hvis en forsendelse indeholder to varer til en værdi af henholdsvis 40 EUR og 12 EUR, kan kun én af varerne indføres told- og afgiftsfrit, da værdien af den anden vare ikke kan opdeles. Hvis værdierne af de enkelte varer i forsendelsen ikke kan skelnes fra hinanden, betales told af hele forsendelsens værdi.

Toldfritagelsen omfatter også tobaksvarer, spiritus, hedvin, bordvin samt parfume og toiletvand.

Dog er fritagelsen begrænset til følgende mængde pr. forsendelse:

Spiritus over 22 pct.

1 liter

eller

Hedvin ikke over 22 pct.

1 liter

eller

en kombination af disse varer

Bordvin

2 liter

Cigaretter

50 stk.

eller

Cigarillos

25 stk.

eller

Cigarer

10 stk.

eller

Røgtobak

50 g

eller

en kombination af disse varer

Parfume

50 g

eller

Toiletvand

¼ liter

Bordvin er ikke-mousserende vin.

Enhedstoldsats

Ved beregning af tolden for forsendelser, der er sendt fra en privatperson i et land uden for EU til en anden privatperson i EU, og som indeholder varer til en samlet værdi, der overstiger 45 EUR (ca. 360 kr.) anvendes en enhedstoldsats på 2,5 pct.

Betingelser

Betingelserne for at bruge enhedstoldsatsen er, at

 • indførslen ikke har erhvervsmæssig karakter
 • værdien ikke overstiger 700 EUR (ca. 5.250 kr.).

Enhedstoldsatsen gælder ikke for tobaksvarer.

Der kan ved toldbehandlingen anmodes om, at varerne fortoldes efter den gældende toldsats i toldtariffen.

Se forordning nr. 1186/2009 art. 25-27.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som toldfritagelse.

Forsendelsens samlede værdi må dog ikke overstige 360 kr. Hvis forsendelsen indeholder varer til en værdi, der overstiger dette beløb, er forsendelsen i sin helhed udelukket fra momsfritagelse.

Varernes samlede værdi, som anvendes for at bestemme, om varerne kan importeres momsfrit, er varernes egenværdi, som beskrevet i afsnittet Betingelser ovenfor, men tillagt eventuelle danske afgifter, som skal betales i forbindelse med fortoldningen.

I de tilfælde, hvor varerne kan importeres toldfrit, men der skal betales moms, skal alle transportomkostninger mv. angives i fortoldningens rubrik 12, da der også skal betales moms af disse.

Der gives heller ikke momsfritagelse for tobaksvarer, alkoholholdige drikkevarer, parfume og toiletvand.

Hædersbevisninger i form af ordener og belønninger

Hvis Toldstyrelsen får fyldestgørende dokumentation, og hvis der ikke handles i erhvervsmæssigt øjemed, gives der toldfritagelse for:

 • Ordener, der af regeringer fra lande uden for EU tildeles personer, der har deres sædvanlige opholdssted i EU.
 • Pokaler, medaljer og lignende af hovedsageligt symbolsk betydning, som i et land uden for EU er givet til personer med sædvanligt opholdssted i et land i EU som hædersbevisning for deres virksomhed inden for bestemte områder, såsom kunst, videnskab, sport eller den offentlige tjeneste, eller som de har gjort sig fortjent til ved en særlig begivenhed, og som indføres af disse personer selv.
 • Ovennævnte pokaler, medaljer og lignende, der overrækkes i et land i EU.
 • Præmier, trofæer og erindringsopgaver af symbolsk karakter og af ringe værdi, som er beregnet til at skulle uddeles gratis til personer med sædvanligt opholdssted uden for EU i forbindelse med forretningskongresser eller lignende internationale arrangementer. Indførslen må dog ikke give anledning til tvivl om, at dette sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

Se forordning nr. 1186/2009 art. 81.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som toldfritagelsen.

Gaver, der modtages i forbindelse med mellemfolkeligt samarbejde

Der skal ikke betales told af gaver, der indføres fra lande uden for EU i følgende tilfælde:

 • Gaver, der er modtaget fra myndigheder i et land uden for EU i forbindelse med et officielt besøg, og som indføres af gavemodtageren. Det har ingen betydning, om gaven af modtageren anvendes ved private eller officielle lejligheder, eller evt. gives væk. Denne regel omfatter alle former for officielle besøg og uanset gavemodtagerens stilling. For eksempel gælder reglen både for folketings- og lokalpolitikere såvel som for embedsmænd.
 • Gaver, der indføres af personer, der aflægger officielt besøg, og som er beregnet som gave til myndigheder i værtslandet.
 • Gaver, som officielle myndigheder, offentlige sammenslutninger eller almennyttige foreninger i et land uden for EU som tegn på venskab eller velvilje sender til myndigheder, offentlige sammenslutninger eller almennyttige foreninger i EU, der er godkendt til at modtage sådanne gaver toldfrit.

Toldfritagelsen omfatter ikke alkoholholdige drikkevarer og tobaksvarer.

Betingelser

Betingelser for at give toldfritagelse er, at

 • gaverne kun gives lejlighedsvist
 • gavernes art, værdi eller mængde ikke må give anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssig øjemed
 • modtageren ikke må anvende gaverne i erhvervsmæssigt øjemed.

Se forordning nr. 1186/2009 art. 82-84.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som toldfritagelse.

Varer beregnet til brug for statsoverhoveder

Der skal ikke betales told af gaver til regerende statsoverhoveder samt for varer, der skal bruges eller forbruges af regerende statsoverhoveder fra lande uden for EU eller af disses officielle repræsentanter under officielt ophold i EU. Se forordning nr. 1186/2009 art. 85.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som toldfritagelse.