Indhold

Afsnittet handler om reglerne for, hvornår privatpersoner kan indføre personlige ejendele toldfrit fra et land udenfor EU til et land i EU, når de flytter, indgår ægteskab, modtager arv m.m.

Afsnittet indeholder:

 • Personlige ejendele
 • Flyttegods
 • Varer, som indføres i forbindelse med indgåelse af ægteskab
 • Personlige ejendele erhvervet ved arv
 • Elevers og studerendes personlige udstyr, undervisningsmateriale, løsøre og bohave.

Personlige ejendele

Personlige ejendele er genstande, der er beregnet til personens eget brug eller til dennes egen husholdning.

Personlige ejendele omfatter specielt:

 • Løsøre og bohave
 • Cykler og motorcykler
 • Motorkøretøjer og påhængsvogne
 • Campingvogne, lystfartøjer og privatfly.

Personlige ejendele omfatter også husholdningsvarer, der svarer til en families normale forbrug, husdyr og ridedyr samt transportabelt værktøj, udstyr eller instrumenter, der er nødvendige for udøvelsen af personens erhverv. Disse genstande må ikke ved deres art eller mængde give anledning til formodning om, at indførslen sker i erhvervsmæssigt øjemed.

Se forordning nr. 1186/2009 art. 2, litra c).

Flyttegods

Der skal ikke betales told af personlige ejendele, som indføres af personer, der flytter deres sædvanlige opholdssted fra et land udenfor EU til et land i EU.

En fysisk person, der har såvel et privat som et erhvervsmæssigt forhold til et tredjeland og et privat forhold til et EU-land, kan kun anses for at have sædvanligt opholdssted i enten tredjelandet eller i EU-landet. Ved begrebet "sædvanligt opholdssted" forstås ifølge EU-Domstolens praksis det sted, hvor en fysisk person har oprettet det varige midtpunkt for sine interesser.

Ved vurdering af om en fysisk person har sædvanligt opholdssted i et tredjeland eller i et EU-land skal der tages hensyn til samtlige relevante faktiske forhold. Hvis en samlet vurdering af samtlige relevante faktiske forhold ikke gør det muligt éntydigt at lokalisere det varige midtpunkt for en persons interesser, skal varigheden af personens ophold i et tredjeland tillægges særlig stor vægt. Se C-528/14, X.

Betingelser

Betingelser for at give toldfritagelse:

a)      Ejendelene skal have været i personens besiddelse og have været benyttet af denne i mindst 6 måneder.

b)      Ejendelene skal benyttes til samme formål som på det tidligere opholdssted.

c)      Personen skal have haft sædvanligt opholdssted i et land udenfor EU i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder. Der kan dog gøres undtagelser, når personen kan dokumentere, at det virkelig var hans eller hendes hensigt at opholde sig uden for EU i mindst 12 måneder.

d)     Fritagelsen omfatter ikke alkoholholdige drikkevarer, tobaksvarer, erhvervsmotorkøretøjer og materiel til erhvervsmæssig brug, bortset fra transportabelt værktøj, udstyr eller instrumenter. Som transportabelt værktøj mv. anses værktøj, udstyr eller instrumenter, som i realiteten er bærbart udstyr.

e)      Ejendelene skal være indført senest 12 måneder efter den dato, hvor personen flytter sit sædvanlige opholdssted, og tidligst 6 måneder før. Hvis ejendelene indføres før tilflytningen, skal der stilles en sikkerhed for told- og afgiftsbeløbet. Toldstyrelsen frigiver sikkerheden, når betingelserne for fritagelsen er opfyldt.

f)       I de første 12 måneder efter indførslen må ejendelene ikke udlånes, pantsættes, udlejes eller overdrages mod eller uden betaling.

Toldstyrelsen kan se bort fra betingelserne i punkt a, b, d og f, hvis en person ændrer sit sædvanlige opholdssted som følge af ekstraordinære politiske omstændigheder. Det gælder dog ikke for alkoholholdige drikkevarer samt tobaksvarer i punkt d.

Se forordning nr. 1186/2009 art. 3-11.

Motorkøretøjer

Brugte motorkøretøjer kan indføres told- og momsfrit som flyttegods på betingelse af, at de har været besiddet og benyttet af personen de seneste 6 måneder. Som dokumentation skal fremlægges et udenlandsk registreringsbevis. I de første 12 måneder efter indførslen må bilen ikke sælges, pantsættes eller udlejes.

Det skal desuden kunne dokumenteres, at personen har boet uden for EU i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder.

Registreringsafgift

En person, som flytter fast til Danmark med et køretøj på udenlandske nummerplader, og som ønsker at benytte det i Danmark, skal bringe køretøjets registreringsforhold i orden senest 30 dage efter indførslen.

Reglerne findes i § 10 i bekendtgørelsen nr. 1315 af 9. december 2014 om registrering af motorkøretøjer.

De nærmere oplysninger kan findes i vejledningerne "Indførsel af brugte personbiler" og "Import af brugte personbiler og motorcykler - sådan er proceduren". Vejledningerne findes på www.skat.dk.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og på samme vilkår som toldfritagelse. Momsfritagelse omfatter også værktøj, udstyr og instrumenter, der er nødvendige for udøvelsen af personens erhverv.

Varer, som indføres i forbindelse med indgåelse af ægteskab

Der skal ikke betales told af personligt udstyr, løsøre og bohave, som tilhører en person, der i forbindelse med indgåelse af ægteskab flytter sit sædvanlige opholdssted fra et land uden for EU til EU. Toldfritagelsen gælder også for nyt udstyr m.m.

Fritagelsen omfatter også indførsel af gaver, der sædvanligvis gives til et bryllup, og som modtages fra personer, der bor i et land uden for EU. Den enkelte gaves værdi må dog ikke overstige 1.000 EUR (ca. 7.500 kr.).

Der kan ikke gives toldfritagelse for alkoholholdige drikkevarer og tobaksvarer.

Betingelser

Følgende betingelser skal være opfyldt for, at varerne kan fritages for told:

 • Personen skal have haft sædvanligt opholdssted uden for EU i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder.
 • Der skal ligge dokumentation for indgåelse af ægteskab.
 • Varerne skal være indført senest 4 måneder efter bryllupsdagen og tidligst 2 måneder inden den fastsatte bryllupsdag. I sidstnævnte tilfælde er fritagelsen betinget af, at der stilles sikkerhed for told- og momsbeløbet.

Se forordning nr. 1186/2009 art. 12-16.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og på samme vilkår som toldfritagelse.

Personlige ejendele erhvervet ved arv

Der skal ikke betales told af personlige ejendele, der erhverves ved arv (både legal og testamenteret arv).

Fritagelsen omfatter ikke:

 • Alkoholholdige varer
 • Tobak og tobaksvarer
 • Erhvervskøretøjer
 • Materiel til erhvervsmæssig brug, bortset fra transportabelt værktøj, udstyr eller instrumenter, der var nødvendige for afdødes erhverv
 • Lagerbeholdninger af råstoffer og færdigvarer eller halvfabrikata
 • Husdyrbesætninger og beholdninger af landbrugsprodukter, som overstiger en families normale behov.

Betingelser

Det er en betingelse, at de personlige ejendele indføres senest 2 år efter den endelige arv er opgjort. Ejendelene kan dog indføres ad flere gange inden for de 2 år.

Der skal fremlægges dokumentation for, at den person, der indfører de personlige ejendele, har erhvervet ejendelene ved arv.

Se forordning nr. 1186/2009 art. 17-20.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og på samme vilkår som toldfritagelse.

Elevers og studerendes personlige udstyr, undervisningsmateriale, løsøre og bohave

Elever og studerende, der bosætter sig i EU for at studere, skal ved indførslen af deres personlige udstyr og undervisningsmateriale ikke betale told, hvis det er beregnet til personligt brug under studietiden.

Dette omfatter også brugt løsøre og bohave, der indgår i en normal møblering af et værelse til en studerende.

Som elev eller studerende anses enhver, der er indskrevet ved en læreanstalt for dér at følge undervisningen på fuldtidsbasis.

Som personligt udstyr anses hvidevarer, linned og beklædningsgenstande, også nyt udstyr af denne art.

Som undervisningsmateriale anses genstande og redskaber, der normalt anvendes af en elev eller studerende ved studierne.

Toldfritagelse kan gives ad flere gange i hvert skoleår.

Se forordning nr. 1186/2009 art. 21-22.

Moms

Momsfritagelse gives i samme omfang og på samme vilkår som toldfritagelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-528/14, X

I forbindelse med flytning af sædvanligt opholdssted fra et tredjeland til et EU-land kan en fysisk person, der har såvel et privat som et erhvervsmæssigt forhold til et tredjeland og et privat forhold til et EU-land, kun anses for at have sædvanligt opholdssted i enten tredjelandet eller i EU-landet.

Ved sædvanligt opholdssted forstås ifølge EU-Domstolens praksis det sted, hvor en fysisk person har oprettet det varige midtpunkt for sine interesser.

For at afgøre, om en fysisk person har sædvanligt opholdssted i et EU-land eller i et tredjeland, skal der tages hensyn til samtlige relevante faktiske forhold, herunder

 • hvor personen fysisk befinder sig
 • hvor personens familiemedlemmer fysisk befinder sig
 • om der foreligger en bopæl
 • stedet, hvor børnene faktisk går i skole
 • stedet for udøvelsen af erhvervsmæssig virksomhed
 • det sted, hvor personens formueinteresser befinder sig
 • stedet for tilknytning til offentlige myndigheder og sociale organer
 • varigheden af opholdet

i det omfang disse forhold er udtryk for personens vilje til at gøre tilknytningsstedet varigt gennem den kontinuitet, der er baseret på livsvaner og udviklingen af normale sociale og erhvervsmæssige relationer.

Hvis en samlet vurdering af samtlige relevante faktiske forhold ikke gør det muligt éntydigt at lokalisere det varige midtpunkt for en persons interesser, skal varigheden af personens ophold i et tredjeland tillægges særlig stor vægt ved afgørelse af, om personen har sædvanligt opholdssted i tredjelandet eller i et EU-land.