Reglerne om toldlempelse for returvarer gør det muligt for eksportører at få varer, der tidligere er udført fra EU, genindført uden betaling af told og afgifter. Der er ingen krav om, at returneringen skal være sket af en bestemt årsag.

For at kunne betragtes som returvarer skal varerne ved udførslen af EU have været T2 varer (dvs. varer der er i fri omsætning i EU) eller have været forædlingsprodukter fra aktiv forædling, se afsnit F.A.17.6.

For at undgå at skulle betale importafgifter, er det en betingelse, at varerne returneres inden for en frist på 3 år til EU, og at varerne angives til fri omsætning. Dette skal ske efter ansøgning fra den berørte person. Dette gælder også, når returvarerne kun udgør en del af de varer, der tidligere er blevet eksporteret fra EU.

Se EUTK art. 203, stk. 1.

Fristen på de 3 år, kan overskrides under særlige omstændigheder. Se EUTK art. 203, stk. 2.  

Hvis returvarerne inden deres eksport fra EU er blevet bragt i fri omsætning afgiftsfrit eller til en nedsat importafgiftssats som følge af et særlig anvendelsesformål (end-use), kan der kun indrømmes afgiftsfritagelse på betingelse af, at varerne overgår til fri omsætning og til samme anvendelsesformål.

Hvis det særlige anvendelsesformål (end-use), som varerne skal bringes i fri omsætning til, ikke længere er det samme, foretages der i importafgiftsbeløbet et fradrag af ethvert beløb, som blev opkrævet, da disse varer første gang blev bragt i fri omsætning. Se EUTK art. 203, stk. 3.

Hvis EU-varer har mistet deres toldmæssige status som EU-varer i henhold til EUTK artikel 154, og disse varer efterfølgende bringes i fri omsætning, finder EUTK artikel 203, stk. 1-3 anvendelse. Se EUTK art. 203, stk. 4 .

Varernes uforandrede stand

Fritagelsen for importafgifter indrømmes kun, hvis varerne returneres i samme stand, som den de var i ved deres eksport. Se EUTK art. 203, stk. 5.

Varer, der anses for at være returneret i samme stand, som den de var i ved deres eksport, er følgende:

  • Varer, når de efter at være blevet eksporteret fra EU, ikke har været genstand for en anden behandling eller håndtering end den, der ændrer deres udseende eller er nødvendig for at reparere dem, istandsætte dem eller bevare dem i god stand.

  • Varer, når de efter at være blevet eksporteret fra EU, har været genstand for en anden behandling eller håndtering end den, der ændrer varernes udseende eller er nødvendig for at reparere dem, istandsætte dem eller bevare dem i god stand, men hvor det blev åbenlyst efter påbegyndelsen af denne behandling eller håndtering, at behandlingen eller håndteringen er uegnet for den planlagte anvendelse af varerne. Dvs. varer, der har vist sig uegnede til den planlagte anvendelse, efter at behandlingen var påbegyndt. Det kan fx være, at metervarer af stof kan have været opskåret inden konstateringen af deres uegnethed til den planlagte anvendelse.

Se DF art. 158, stk. 1-2.

Hvis de behandlinger, som returvarerne har været genstand for efter de to ovenstående punkter, ville have medført, at der skulle opkræves told, hvis varerne havde været omfattet af ordningen for passiv forædling, anses disse varer for at være blevet returneret i den stand, som de blev eksporteret i. Dette er under den betingelse af at behandlingen eller håndteringen, herunder også indsættelse af reservedele, ikke går videre, end hvad der er strengt nødvendigt for, at varerne kan anvendes på samme måde som på det tidspunkt, hvor de blev eksporteret fra EU's toldområde.

Se DF art. 158, stk. 3

Krævede oplysninger

Hvis der skal ske fritagelse for importafgifter, skal dette støttes af oplysninger, der godtgør, at betingelserne for fritagelsen er opfyldt. Se EUTK art. 203, stk. 6

Det toldsted, hvor toldangivelsen om overgang til fri omsætning er indgivet, er det toldsted, hvor klareren skal give adgang til de oplysninger, der godtgør, at betingelserne for fritagelsen for importafgifter er opfyldt.

Oplysningerne kan indgives ved hjælp af:

  • Adgang til alle relevante oplysninger i enten toldangivelsen eller reeksportangivelsen, som returvarerne oprindeligt blev eksporteret eller reeksporteret på grundlag af fra EU's toldområde.

  • Et udskrift som er attesteret af det kompetente toldsted, af den toldangivelse eller reeksportangivelse, som returvarerne oprindeligt blev eksporteret eller reeksporteret på grundlag af fra EU's toldområde

  • Et dokument udstedt af det kompetente toldsted med de relevante oplysninger fra toldangivelsen eller reeksportangivelsen

  • Et dokument udstedt af toldmyndighederne der bekræfter, at betingelserne for fritagelsen for importafgifter er blevet opfyldt (oplysningsskema INF3).

Se GF art. 253, stk. 2.

Når de kompetente toldmyndigheder ud fra de oplysninger som de har adgang til, kan fastslå, at de varer der er angivet til fri omsætning, oprindeligt blev eksporteret fra EUs toldområde, og på det tidspunkt opfyldte betingelserne for at blive fritaget for importafgifter som returvarer, så vil de oplysninger, som fremgår ovenfor, ikke blive afkrævet.

Se GF art. 253, stk. 3.

Der kræves ikke oplysninger, når varer kan angives til fri omsætning mundtligt (se F.A.16.1.3.1.1) eller ved enhver anden handling (se F.A.16.1.3.1.2). Der kræves heller ikke oplysninger på international forsendelse af emballagemateriale, transportmidler og visse varer henført under særlige toldprocedurer, med mindre andet er fastlagt.

Se GF art. 253, stk. 4.

En angivelse om overgang til fri omsætning af returvarer, som ved eksporten kan have givet anledning til opfyldelse af toldformaliteter med henblik på udbetaling af restitutioner eller andre beløb som led i den fælles landbrugspolitik, skal vedlægges:

  • De dokumenter som fremgår af GF art. 253 (Se afsnit F.A.17.5), samt

  • En attest som er udstedt af de myndigheder, der er kompetente til at yde sådanne restitutioner eller beløb i eksportmedlemsstaten.

Attesten vil ikke blive afkrævet, når toldmyndighederne ved det toldsted, hvor varerne angives til fri omsætning, har oplysninger om, at der ikke er blevet ydet eller senere vil kunne ydes restitutioner eller andre beløb, der anvendes ved eksport som led i den fælles landbrugspolitik.

Se GF art. 254.

Efter anmodning fra det toldsted, hvor returvarerne angives til overgang til fri omsætning, videregiver eksporttoldstedet alle de oplysninger, som de råder over, og som fastslår, at betingelserne for fritagelse for importafgifter er blevet opfyldt for disse varer. Se GF art. 256.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretsafgørelser

SKM2023.22.LSR 

Sagen angik, om et tysk militærkøretøj, der havde været transporteret fra Tyskland gennem Danmark til tests i Norge og herefter skulle returneres til Tyskland gennem Danmark, i forbindelse med returneringen kunne angives ved "anden handling" i form af passage af toldekspeditionen i Frederikshavn, når det blev transporteret på ladet af en lastbil.

Landsskatteretten fandt, at køretøjet var et transportmiddel og anså det også for godtgjort, at der var tale om en returvare, der kunne angives ved den pågældende 'anden handling'.