Afsnittet indeholder:

Det har efter de hidtil gældende bestemmelser været muligt at toldangive varer, ved indskrivning i regnskaberne, også benævnt hjemstedordningen. Se art. 76, stk. 1, litra c) i den hidtil gældende toldkodeks samt art. 253 - 253g, art. 263 - 267, art.  272 - 274, art. 276 - 278 og art. 283 - 287 i de hidtil gældende gennemførelsesbestemmelser.

Denne mulighed for forenklet toldangivelse videreføres i EU-toldkodeksen under betegnelsen toldangivelse i form af indskrivning i klarererens regnskaber.

Toldmyndighederne kan således efter ansøgning give bevilling til, at en person toldangiver ved indskrivning i regnskaberne, herunder i form af en forenklet angivelse, og det er endvidere muligt at få dispensation til ikke at frembyde varerne. Se EUTK art. 182, stk. 1 og stk. 3.

En sådan toldangivelse anses for antaget på det tidspunkt, hvor varerne indskrives i regnskaberne. Se EUTK art. 182, stk. 2.

Indtil de relevante it-systemer er opgraderede eller etablerede, skal der ved toldangivelse i form af indskrivning i regnskaberne gives oplysninger, der i al væsentlighed svarer til de oplysninger, som hidtil har skullet afgives i forbindelse med hjemstedsordningen. Se DF art. 2, stk. 4, som er indsat ved DFO art. 55, nr. 1) i kombination med DFO bilag 9 samt GF art. 2, stk. 3.

For en nærmere beskrivelse af de oplysninger, der skal afgives i en forenklet angivelse. Se afsnit F.A.16.1.5.