Med EU-toldkodeksen er som noget nyt introduceret begrebet centraliseret toldbehandling.

Herved forstås det forhold, at en person indgiver en toldangivelse for varer til det toldsted, som er ansvarligt for det sted, hvor personen er etableret, mens varerne frembydes for et andet toldsted.

Anvendelse af centraliseret toldbehandling kræver bevilling.

Der kan dog dispenseres fra krav om bevilling, når toldangivelsen indgives, og varerne frembydes under en toldmyndigheds ansvar.

Se art. 179 i EUTK.

Opmærksomheden henledes på, at de kompetente toldmyndigheder, indtil de relevante it-systemer er operationelle, kan give afslag på ansøgninger om centraliseret toldbehandling, hvis bevillingen vil indebære en uforholdsmæssig stor administrativ byrde. Se art. 20 i DFO.

En foreløbig form for centraliseret toldbehandling har kunnet anvendes i medfør af art. 253h - 253m i de hidtil gældende gennemførelsesbestemmelser.

Bevillinger hertil er benævnt enhedsbevillinger til forenklede procedurer. Sådanne enhedsbevillinger, som er givet inden 1. maj 2016 og i er kraft på denne dato, vil fortsat være gyldige indtil de relevante it-systemer til centraliseret toldbehandling er operationelle. Se art. 345, stk. 4 i GF.

Toldmyndighederne skal give EU-Kommissionen oplysning om ansøgninger om og bevillinger til centraliseret toldbehandling, som EU-Kommissionen gør tilgængelig under de relevante grupper i kommunikations- og oplysningsressourcecentret for forvaltninger, virksomheder og borgere (CIRCABC). Medlemsstaterne sikrer, at oplysningerne er ajour. Se art. 19 i DFO.

Indtil de relevante it-systemer er operationelle, samarbejder de toldmyndigheder, der er involveret i en bevilling til centraliseret toldbehandling, om at fastlægge ordninger, der kan sikre udveksling af oplysninger i forbindelse med centraliseret toldbehandling. Toldmyndighederne kan således tillade, at der benyttes andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til udveksling af oplysninger mellem toldmyndigheder og mellem toldmyndigheder og indehavere af bevillinger til centraliseret toldbehandling. Se art. 18 i DFO.