En standardtoldangivelse skal indeholde alle de oplysninger, som er nødvendige for anvendelsen af den toldprocedure, som varerne angives til. Se EUTK art. 162.

De oplysninger der skal indgives fra 1. maj 2016 ved indgivelse af en standardtoldangivelse svarer i al væsentlighed til de oplysninger, som hidtil har skullet indgives. Se DF art. 2, stk. 4  i kombination med DFO bilag 1, der er indsat ved DFO art. 55, nr. 1) samt DF art. 2, stk. 3.

For en nærmere beskrivelse heraf henvises til afsnit F.A.30.

En standardtoldangivelse skal indgives elektronisk. Se EUTK art. 6, stk. 1. Indtil opgraderingen af de nationale importsystemer kan toldmyndighederne dog tillade, at toldangivelser til overgang til fri omsætning, toldoplag, midlertidig indførsel, særlige anvendelsesformål eller aktiv forædling ikke indgives elektronisk. I så fald skal anvendes en særlig formular. Se DFO art. 14 og 15.

Når en toldangivelse omfatter to eller flere vareposter, anses oplysningerne om hver enkelt varepost for at udgøre en særskilt toldangivelse. Se GF art. 222, stk. 1.

Varer i en sending betragtes som værende en enkelt post, hvis én af eller begge følgende betingelser er opfyldt:

  • varerne er tariferet under en enkelt underposition i toldtariffen
  • varerne er omfattet af en ansøgning om, at told af hele sendingen opkræves på grundlag af tariferingen af den vare, som er omfattet af den højeste toldsats.

Dette gælder dog ikke, når sendingen indeholder specifikke varer, som er genstand for forskellige foranstaltninger.

Se GF art. 222, stk. 2.