Indhold

Afsnittet beskriver reglerne for toldtilsyn.

Afsnittet indeholder:

 • Perioden varerne er under toldtilsyn
 • Kontrol
 • Undersøgelse af varerne eller udtagning af stikprøver
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Perioden varerne er under toldtilsyn

Varer undergives toldtilsyn straks ved ankomst til EU's toldområde og forbliver under toldtilsyn, indtil deres toldmæssige status er fastslået. Varerne må ikke fjernes fra toldtilsyn uden toldmyndighedernes tilladelse. Se EUTK art. 134, stk. 1.  art. 37 i.

EU-varer forbliver under toldtilsyn, indtil deres toldmæssige status er fastslået. For varer under proceduren for særligt anvendelsesformål, se dog EUTK art. 254 og afsnit F.A.24.6.3 om toldtilsynets ophør.

Ikke-EU-varer forbliver under toldtilsyn, indtil:

 • de skrifter toldmæssig status,
 • føres ud af EU's toldområde, eller
 • tilintetgøres.

Se EUTK art. 134, stk. 1.

Kontrol

Varer, der føres ind i EU's toldområde, kan underkastes toldkontrol mens de er under toldtilsyn. Se EUTK art. 134, stk. 1.hidtidige toldkodeks art. 37 i.

Hvor der er relevant, er varerne samtidig undergivet forbud og restriktioner, som er begrundet i hensynet til bl.a.:

 • den offentlige moral,
 • den offentlige orden,
 • den offentlige sikkerhed,
 • beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed,
 • beskyttelse af planter,
 • beskyttelse af miljøet,
 • beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi og
 • beskyttelse af industriel og kommerciel ejendom, herunder kontrol af
  • narkotikaprækursorer,
  • varer, der krænker visse intellektuelle ejendomsrettigheder
  •  og penge, samt
 • gennemførelsen af foranstaltninger til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne og handelspolitiske foranstaltninger.

Se EUTK art. 134, stk. 1.

Undersøgelse af varerne eller udtagning af stikprøver

Ihændehaveren af varer, som er under toldtilsyn, kan til enhver tid efter tilladelse fra toldmyndighederne undersøge varerne eller udtage stikprøver, særligt med henblik på at fastslå varernes tarifering, toldværdi eller toldmæssig status. Se EUTK art. 134, stk. 2.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 
Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Byretsdomme
  SKM2023.327.BR

Varer indført til Danmark fra Y1-land var ved indførslen blevet unddraget toldtilsyn, hvorfor der var opstået toldskyld af varerne, jf. EF-kodeksens artikel 203, stk. 1 og 3, første led. Chaufføren havde hverken en importdeklaration eller et T1-dokument ved ankomsten til toldstedet ved grænsen, og forlod grænsen uden at have oprettet en ekstern forsendelse.

Retten fandt, at sagsøgeren - et speditionsfirma - ikke på det foreliggende grundlag havde godtgjort, at varerne ikke var blevet optaget i Unionens økonomiske kredsløb i Danmark, jf. hertil EU-Domstolens dom i sag C-26/18, Federal Express. Sagsøgeren hæftede for importmomsen i medfør af toldlovens § 39, stk. 1, nr. 4.

  Dommen er anket til Landsretten