Når Toldstyrelsen vurderer, at en ansøgning om godtgørelse eller fritagelse skal imødekommes, fordi den er begrundet i myndighedsfejl (EUTK art. 119) eller rimelighed (EUTK 120), og hvor Toldstyrelsen er enig i, at den berettigede ikke har begået urigtigheder eller gjort sig skyldig i åbenbar forsømmelighed, skal sagen i visse situationer forelægges EU-Kommissionen, inden Toldstyrelsen kan træffe en endelig afgørelse.

Det gælder i hver af disse situationer:

 • Når Toldstyrelsen finder, at de særlige omstændigheder skyldes Kommissionens tilsidesættelse af sine forpligtelser.

 • Når Toldstyrelsen finder, at Kommissionen begik en myndighedsfejl i overensstemmelse med EUTK art. 119.

 • Omstændighederne i sagen har forbindelse med en fællesskabsundersøgelse, der er foretaget efter Forordning 515/97, eller foretaget på grundlag af en anden aftale indgået mellem EU og andre lande, hvor der er mulighed for sådanne fællesskabsundersøgelser.

 • Sagen vedrører et beløb, der er større eller lig med 500.000 Euro (ca. 3,75 mio.kr.) som følge af fejl eller særlige omstændigheder.

Se EUTK art. 116, stk. 3, første afsnit.

I den første situation har EU-Kommissionen kompetence til at undersøge eksistensen af eventuelle fejl fra deres egen side, uanset beløbets størrelse.

EU-Kommissionen træffer afgørelsen i de sager, der bliver forelagt. Det sker dels for at sikre ensartet behandling af de erhvervsdrivende, dels for at beskytte Fællesskabets finansielle interesser.

Man kan derfor sige, at sagen behandles i en todelt procedure:

 • Første del, hvor de nationale myndigheder vurderer sagen.

 • Anden del, hvor EU-Kommissionen kommer med en afgørelse i sagen.

Når Kommissionen har truffet afgørelse i sådan en sag, kan Toldstyrelsen efterfølgende træffe afgørelse i sager, hvor lignende faktiske og retlige forhold gør sig gældende.

I forbindelse med at en sag skal sendes til Kommissionen for afgørelse, er der en række formelle regler der skal overholdes i forbindelse med sagsbehandlingen. Dette gælder bl.a. retten til at blive hørt, frister, meddelelse af afgørelsen samt følgerne af, at der ikke træffes eller meddeles en afgørelse. Disse regler fremgår af DF art. 98-102.

REM og REP sager

Sager, som forelægges for Kommissionen benævnes også REM/REP sager.

 • REM (remission) står for fritagelse, som er bortfald af forpligtigelsen til at betale et import- eller eksportafgiftbeløb, der ikke er blevet betalt, jf. EUTK art. 5, nr. 29.
 • REP (repayment) står for godtgørelse af et import- eller eksportafgiftbeløb, der er betalt, jf. EUTK art. 5, nr. 28.

Kommissionen har offentliggjort vejledning og historiske beslutninger siden 1990 på sin hjemmeside. Se Link.

Sager, der ikke skal forelægges for EU-Kommissionen

En sag skal ikke forelægges for EU-Kommissionen, når:

 • Kommissionen allerede har vedtaget beslutning i en sag, hvor lignende faktiske og retlige forhold gør sig gældende.

 • Kommissionen allerede har fået forelagt en sag, hvor lignende faktiske og retlige forhold har betydning.

Se EUTK art. 116, stk. 3, andet afsnit.

Medlemsstaternes indberetning af sager til Kommissionen

For at beskytte Fællesskabets finansielle interesser skal medlemsstaterne halvårligt indberette sager, hvor der er givet ansøgeren medhold, og hvor der er sket en fejl hos myndighederne, eller hvor der er tale om en usædvanlig situation, og hvor toldbeløbet er over 50.000 EUR.

Denne meddelelse skal sendes til Kommissionen hvert år i løbet af første og tredje kvartal og skal bl.a. indeholde oplysninger om:

 • referencenummeret på toldangivelsen

 • type af afgørelse

 • retsgrundlag

 • beløb

 • sagsoplysninger.

Se GF art. 181.