Toldstyrelsen kan bevilge godtgørelse af eller fritagelse for told og importafgifter i situationer, hvor importøren afviser varer, fordi varerne på tidspunktet for antagelsen af toldangivelsen er:

  • defekte, eller

  • ikke svarende til betingelserne i den kontrakt, som varerne er blevet importeret på grundlag af.

Med defekte varer sidestilles varer, som er blevet beskadiget inden frigivelsen. Se EUTK art. 118, stk. 1.

Godtgørelse efter EUTK art. 118, sker fx i de situationer, hvor der importeres varer fra et land uden for EU. Som udgangspunkt angives varerne til fri omsætning i EU, hvorefter varerne frigives til importøren. (Dette kan både være en privat person eller et firma). Det viser sig herefter, at varerne er defekte eller ikke svarer til det bestilte.

Importøren ønsker herefter at få godtgjort den betalte told. Dette skal ske efter EUTK art. 116, stk. 1, litra b, samt EUTK art. 118, hvorefter der ydes godtgørelse for told betalt for defekte eller ikke bestillingsvarer.

Ansøgning om godtgørelse skal ske efter EUTK art. 121, stk. 1, litra b og skal indgives til toldmyndighederne inden for ét år efter datoen for meddelelsen af toldskylden (se EUTK art. 102  om meddelelse af toldskylden).

Godtgørelsen eller fritagelsen er i disse tilfælde betinget af, at:

  • Varerne ikke må være taget i anvendelse, bortset fra den anvendelse der er nødvendig for at konstatere, at de var defekte eller ikke-bestillingssvarende.

  • Varerne føres ud af EUs toldområde.

Formålet med, at varerne skal udføres fra EUs toldområde er at undgå, at varerne bevarer status som fællesskabsvarer, når der er indrømmet godtgørelse eller fritagelse.

Se EUTK art. 118, stk. 2.

Hovedreglen i disse tilfælde er, at for at der kan gives godtgørelse, skal varerne være i EU, så de kan frembydes for toldmyndighederne, jf. GF art. 173.

De defekte varer som skal udføres, skal opfylde de sædvanlige toldformaliteter, fx udførselsangivelse mv. Disse varer skal således frembydes og kunne kontrolleres, og vil således blive udført under toldtilsyn.

Hvis der er fastsat betingelser (om opfyldelse af formaliteter), skal disse opfyldes inden for 60 dage, jf. GF art. 176 og 177.

Der kan dog i undtagelsestilfælde gives godtgørelse, selvom varerne ikke kan frembydes for toldmyndighederne, jf. GF art. 173 (fordi varerne allerede er udført/destrueret under toldtilsyn). I disse tilfælde kræves det, at der er bevis for, at de pågældende varer er de varer, der er anmodet om godtgørelse for.

Der er nogle situationer, hvor Toldstyrelsen ikke kan godtgøre eller fritage for import- eller eksportafgifter, selv om varerne er defekte. Der er tale om følgende situationer:

  • At varerne, inden de er overgået til fri omsætning, har været henført under en særlig procedure med henblik på afprøvning, medmindre det godtgøres, at det ikke under afprøvningen på normal vis har kunnet påvises, at disse varer var defekte eller ikke-bestillingssvarende.

  • At varernes defekte karakter er blevet taget med i betragtningen ved udfærdigelsen af kontrakten, navnlig ved fastsættelsen af prisen, inden de pågældende varer er henført under en toldprocedure, der indebærer toldskyld.

  • Varerne er blevet solgt af ansøgeren, efter at det er blevet konstateret, at de var defekte eller ikke-bestillingssvarende.

Se EUTK art. 118, stk. 3.

Toldstyrelsen kan tillade, efter ansøgning fra den berørte person, at varerne i stedet for at blive ført ud af Unionens toldområde, henføres under proceduren for aktiv forædling, herunder med henblik på tilintetgørelse, eller proceduren for ekstern forsendelse eller toldoplag- eller frizoneproceduren. Se EUTK art. 118, stk. 4.

Varer, der er afvist af importøren, og som henføres under proceduren for ekstern forsendelse eller under toldoplagsproceduren, eller som bliver anbragt i en frizone eller på et frilager, har ikke længere status som fællesskabsvarer. Sådanne varer kan derfor efterfølgende, i stedet for at blive endelig genudført af EU, toldangives på ny til fri omsætning i EU eller til enhver anden toldprocedure. Varerne vil på dette tidspunkt blive behandlet som førstegangsimport til EU, og der skal betales importafgifter (told).

Bemærk

Hvis de defekte varer ikke ønskes udført af EU, kan der under visse forudsætninger gives delvis godtgørelse af den betalte told i overensstemmelse med EUTK art. 117. Se afsnit F.A.13.3 eller afsnit F.A.10.2.1.5 om toldværdi - transaktionsværdi (beskadigede og defekte varer).

Bemærk

Hvis en privatperson har købt varer over internettet, og det viser sig, at varerne ved modtagelsen var defekte eller ikke bestillingssvarende, er der også mulighed for at søge om godtgørelse efter EUTK art. 118. Vær opmærksom på, at hvis der søges om godtgørelse er udgangspunktet, at så længe der ikke er truffet afgørelse om ansøgningen om godtgørelse eller fritagelse, må de varer, som ansøgningen vedrører, ikke flyttes til et andet sted end det som er angivet i ansøgningen, uden at Toldstyrelsen på forhånd er blevet underrettet om det. Se afsnit F.A.13.2.

Dokumentation

Med ansøgningen skal ansøgeren vedlægge al nødvendig dokumentation, der kræves for, at Toldstyrelsen kan træffe en afgørelse.

Som dokumentation kan Toldstyrelsen forlange, at ansøgeren fx skal vedlægge:

  • Kopi af fortoldningsangivelsen.

  • Kreditnota.

  • Korrespondance med den udenlandske leverandør om fx, at leverandøren tager varerne tilbage, fordi de har fejl og mangler. Der kan herudover kræves en skriftlig erklæring fra den udenlandske leverandør om, at varerne tages tilbage, fordi de har nærmere angivne fejl og mangler.

Bemærk

Hvis leverandøren har taget varerne retur af kulancemæssige årsager, kan Toldstyrelsen ikke bevillige godtgørelse.