Som det fremgår af reglerne i EU-toldkodeksen, skal der stilles sikkerhed for toldskyld i følgende tilfælde:

  • Toldskyld, der er opstået, samt
  • Toldskyld, der kan opstå

Der er andre måder at stille sikkerhed på end ved kontant depositum eller tilsagn fra en kautionist. Se EUTK art. 92.

Nationale sikkerhedsstillelsesordninger (enkeltstående kaution) er tilladt, se EUTK art. 92, stk. 1, litra c.

Det fremgår af DF art. 83, stk. 1, litra e, at andre former for sikkerhedsstillelse kan være deltagelse ved betaling af et bidrag i en almindelig garantiordning, der forvaltes af toldmyndighederne. Det er en betingelse, at den er reguleret i den nationale lovgivning. Se DF art. 83, stk. 3.

De danske regler om disse andre former for sikkerhedsstillelse fremgår af TDL § 30 samt kapitel 3.

Det fremgår af TDL § 30, stk. 3, at sikkerhed for at opnå kredit for allerede opstået toldskyld samt sikkerhed for en potentiel toldskyld kan stilles ved:

  • Deltagelse i told- og skatteforvaltningens sikkerhedsstillelsesordning
  • Anden sikkerhedsstillelse.

Deltagelse i told- og skatteforvaltningens sikkerhedsstillelsesordning

Sikkerhedsstillelse ved deltagelse i told- og skatteforvaltningens sikkerhedsstillelsesordning (Skatteforvaltningens sikkerhedsstillelsesordning) omfatter efter TBEK § 61 (Skatteministeriets BEK nr. 1080 af 01/06/2021):

  • Sikkerhedsstillelse for allerede opstået toldskyld, og
  • Sikkerhedsstillelse for en potentiel toldskyld

Varemodtagere og -afsendere, som ønsker at deltage i Skatteforvaltningens sikkerhedsstillelsesordning for allerede opstået toldskyld og derved opnå kredit med betalingen, skal tilmelde sig ordningen før import eller eksport af varer, der ønskes dækket af sikkerheden, foretages. Toldstyrelsen udsteder herefter et bevis for tilmeldingen. Bidraget for deltagelse i ordningen fastsættes til 3,5 promille af toldbeløbet eller af eksportafgiftsbeløbet.

Varemodtagere og -afsendere, der ønsker at deltage i Skatteforvaltningens sikkerhedsstillelsesordning for en potentiel toldskyld, skal tilmelde sig ordningen før import eller eksport af varer, der ønskes dækket af sikkerheden, foretages. Toldstyrelsen udsteder herefter et bevis for tilmeldingen. Bidraget for deltagelse i ordningen fastsættes til 10 kr. pr. indgivet angivelse til midlertidig opbevaring og særlige toldprocedurer, bortset fra forsendelse.

Bemærk at denne ordning ikke kan anvendes som sikkerhedsstillelse for proceduren for forsendelse.

Bidrag for deltagelse i Skatteforvaltningens sikkerhedsstillelsesordning opkræves månedsvis og skal betales senest den 16. i måneden efter afregningsperioden.

Skatteforvaltningens sikkerhedsstillelsesordning dækker i begge situationer kun told- og eksportafgiftsbeløb, der er opkrævet inden for det danske toldområde, og som ikke har kunnet inddrives på anden måde.

Ved dækning af en varemodtagers eller -afsenders toldskyld, indtræder Skatteforvaltningens sikkerhedsstillelsesordning i kravet mod varemodtageren eller vareafsenderen.

Valget mellem de forskellige sikkerhedsstillelsesformer er bindende for et år. Ændring i valg mellem sikkerhedsstillelsesformer kan finde sted pr. 1. marts. Anmodning om ændring skal være modtaget af Toldstyrelsen inden udgangen af den forudgående januar måned. Det kan tillades, at ændringen foretages på andre tidspunkter, når omstændighederne taler for det.

Anden sikkerhedsstillelse

Det er også muligt for virksomhederne at stille en anden sikkerhed i form af:

  • børsnoterede obligationer, der er ihændehaverpapirer
  • bankgarantier & spærrede bankbøger
  • kontante indskud, eller
  • i form af anden betryggende sikkerhed efter told- og skatteforvaltningens bestemmelser.

Præmieobligationer kan ikke anvendes.

Toldstyrelsen fastsætter de nærmere regler for sikkerhedens størrelse, herunder også en eventuel mindstestørrelse.

Sikkerheden skal være godkendt af Toldstyrelsen før importen eller eksporten af varer kan finde sted. Toldstyrelsen kan til enhver tid kræve størrelsen af sikkerheden forhøjet, hvis det skønnes, at den samlede sikkerhed ikke længere kan dække varemodtagerens toldskyld.

Se TBEK § 62.

Valget mellem de forskellige sikkerhedsstillelsesformer er bindende for et år. Ændring i valg mellem sikkerhedsstillelsesformer kan finde sted pr. 1. marts. Anmodning om ændring skal være modtaget af Toldstyrelsen inden udgangen af den forudgående januar måned. Det kan tillades, at ændringen foretages på andre tidspunkter, når omstændighederne taler for det. Se TBEK § 61, stk. 2.