Alt afhængig af den økonomiske operatørs behov kan der stilles sikkerhed ved:

  • Enkelt sikkerhedsstillelse (dækker en enkelt transaktion eller angivelse) eller
  • Samlet sikkerhedsstillelse (dækker to eller flere transaktioner, angivelser eller toldprocedurer).

Enkelt sikkerhedsstillelse

En enkelt sikkerhedsstillelse i form af et tilsagn fra en kautionist stilles ved anvendelsen af formularen i bilag 32-01 til GF. I forbindelse med proceduren for EU-forsendelse kan beviset for dette tilsagn udformes ved anvendelse af formularen i GF bilag 32-02.

Se GF art. 151, stk. 5 og art. 160, stk. 1.

En medlemsstat kan i overensstemmelse med national ret tillade, at et tilsagn fra en kautionist har en anden form end den, der er nævnt i bilag 32-01 og 32-02 i GF. Dette er dog under forudsætning af, at dette tilsagn har samme retsvirkning.

Se GF art. 151, stk. 7.

Hvis en enkelt sikkerhedsstillelse har form af et tilsagn fra en kautionist, opbevarer garantitoldstedet beviset for dette tilsagn i sikkerhedsstillelsens gyldighedsperiode. Se GF art. 152.

Hvis sikkerhedsstillelsen kan anvendes i flere medlemsstater, meddeler garantitoldstedet et garantireferencenummer og en adgangskode til den person, der har stillet sikkerheden. Disse oplysninger skal anvendes, når en anden medlemsstat end den, der har godkendt sikkerhedsstillelsen, ønsker at verificere eksistensen og gyldigheden af den anvendte sikkerhedsstillelse.

Den person, som er ansvarlig for proceduren, må ikke ændre den adgangskode, der hører til garantireferencenummeret.

Se GF art. 154, stk. 1 og art. 152, stk. 2.

Samlet sikkerhedsstillelse

Der kan ansøges om samlet sikkerhedsstillelse for en toldskyld, der dækker to eller flere transaktioner, angivelser eller toldprocedurer. Se EUTK art. 89, stk. 5.

En samlet sikkerhedsstillelse vil typisk komme på tale i de situationer, hvor det er obligatorisk at stille sikkerhed f.eks. ved nogle af de særlige procedurer eller i forbindelse med midlertidig opbevaring.

Den samlede sikkerhed, der svarer til toldskylden og andre afgifter, og hvor beløbet varierer over tid, skal fastsættes således, at størrelsen på sikkerheden på ethvert tidspunkt dækker det beløb, der svarer til toldskylden og andre afgifter. Se EUTK art. 90, stk. 2. 

En tilladelse til samlet sikkerhedsstillelse gives kun til personer, som opfylder samtlige af disse betingelser:

  • De skal være etaberet i Unionens toldområde.
  • De skal opfylde kriterierne i EUTK artikel 39, litra a.
  • De anvender regelmæssigt de pågældende toldprocedurer, eller de er operatører af lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring, eller de opfylder kriterierne i EUTK art. 39, litra d.

Se EUTK art. 95, stk. 1.

I de betingelser. som er nævnt ovenfor, henvises der til EUTK art. 39, litra a og litra d. Hvis man skal opfylde disse kriterier, må der bl.a. ikke være sket overtrædelse af lovgivningen eller begået strafbare handlinger, og der skal i vurderingen af virksomheden tages hensyn til de praktiske og professionelle kvalifikationer.

Ved en samlet sikkerhedsstillelse i form af et tilsagn fra en kautionist stilles denne ved hjælp af formularen i bilag 32-03.

En medlemsstat kan i overensstemmelse med national ret tillade, at et tilsagn fra en kautionist har en anden form end den, der er nævnt i bilag 32-03. Dette er dog under forudsætning af, at det har samme retsvirkning.

Se GF art. 151.

Se også

Se også afsnit F.A.4 vedrørende AEO for en nærmere gennemgang af de krav, der stilles for, at en virksomhed kan anses for at opfylde EUTK art. 39, litra a) og d).