Sikkerhedsstillelsen kan være:

  • Obligatorisk sikkerhedsstillelse eller
  • Fakultativ sikkerhedsstillelse

Obligatorisk sikkerhedsstillelse

Er sikkerhedsstillelsen obligatorisk, fastsætter toldmyndighederne størrelsen af sikkerheden til et beløb, som er nøjagtig lig med det import- eller eksportafgiftsbeløb, der svarer til toldskylden og andre afgifter, hvis dette beløb kan beregnes nøjagtigt på det tidspunkt, hvor toldmyndighederne kræver sikkerheden.

Hvis det ikke er muligt at fastsætte det nøjagtige beløb, fastsættes størrelsen af sikkerhedsstillelsen af toldmyndighederne til det højeste anslåede beløb, der svarer til den toldskyld og andre afgifter, som er opstået eller vil kunne opstå.

Se EUTK art. 90, stk. 1.

Sikkerhedsstillelse for en eksisterende toldskyld skal være lig med det import- eller eksportafgiftsbeløb, der svarer til toldskylden. Hvis sikkerhedsstillelsen skal anvendes i andre medlemsstater, skal sikkerheden, ud over toldskylden, også omfatte andre afgifter, hvis beløbet kan beregnes nøjagtigt på det tidspunkt, hvor sikkerheden kræves. Se EUTK art. 89, stk. 2, samt EUTK art. 90, stk. 1, 1. afsnit.

Sikkerhedsstillelse for en potentiel toldskyld, som kun vedrører en enkelt transaktion (dvs. enkelt sikkerhedsstillelse), skal dække den toldskyld, som kan opstå. Toldskylden beregnes på grundlag af de højeste afgiftssatser, der gælder for varer af samme type. Se GF art. 148, stk. 1.

Hvis den enkelte sikkerhedsstillelse skal anvendes i flere medlemsstater eller anvendes ved proceduren for EU-forsendelse, skal denne sikkerhed også dække andre afgifter. Se EUTK art. 89, stk. 2. Sikkerhedsstillelsen for disse andre afgifter beregnes på grundlag af de højeste satser, der gælder for varer af samme type i den medlemsstat, hvor de pågældende varer er henført under toldproceduren eller er under midlertidig opbevaring. Se GF art. 148, stk. 2.

Sikkerhedsstillelse for en potentiel toldskyld og eventuelt andre afgifter, som vedrører to eller flere transaktioner, angivelser eller toldprocedurer (samlet sikkerhedsstillelse), skal fastsættes således, at sikkerheden på ethvert tidspunkt dækker det beløb, der svarer til toldskylden og de andre afgifter. Se EUTK art. 90, stk. 2.

Fakultativ sikkerhedsstillelse

Hvis sikkerhedsstillelsen er fakultativ, kræver toldmyndighederne sikkerhed, hvis det anses for at være usikkert, om det import- eller eksportafgiftsbeløb, der svarer til toldskylden og andre afgifter, vil blive betalt inden for den fastsatte frist. Toldmyndighederne fastsætter sikkerhedsstillelsen på tilsvarende måde som for obligatorisk sikkerhedsstillelse.

Se EUTK art. 91.

Hvis toldmyndighederne beslutter at kræve en sikkerhedsstillelse, som er fakultativ, så finder de samme bestemmelser, som gælder for obligatorisk sikkerhedsstillelse, anvendelse. Se GF art. 149.

Se også afsnit F.A.12.6 for nærmere information om enkelt og samlet sikkerhedsstillelse.