Varers toldværdi skal angives i danske kroner. I de tilfælde, hvor der handles i andre valutaer, skal der derfor ske en omregning.

Den kurs, der benyttes, offentliggøres og/eller gøres tilgængelig på internettet, når det er nødvendigt at omregne en valuta til bl.a. ansættelse af toldværdien af en vare, som er angivet i en anden medlemsstats valuta.

Se EUTK art. 53, stk. 1.

Ved værdiansættelsen af varer faktureret i udenlandsk valuta, skal der omregnes til danske kroner efter reglerne i GF artikel 146 efter følgende valutakurser:

  • Omregningskursen offentliggjort af Den Europæiske Centralbank for medlemsstater, der har euroen som valuta.

  • Omregningskursen offentliggjort af den kompetente nationale instans for medlemsstater, der ikke har Euroen som valuta.

Sidstnævnte er i Danmark de valutakurser, der noteres af Danmarks Nationalbank, der er blevet offentliggjort den næstsidste onsdag hver måned.

Hvis der ikke noteres en kurs den næstsidste onsdag i en måned, fx fordi den pågældende dag er helligdag, anvendes i stedet den kurs, der er noteret senest forud for den pågældende onsdag.

Omregningskursen skal anvendes i en måned, begyndende fra den første dag i den efterfølgende måned.

Valutaer, der ikke noteres af Nationalbanken

Ved omregning af valutaer, der ikke noteres af Danmarks Nationalbank, anvendes den senest noterede sælgerkurs for den pågældende valuta. Oplysning om disse kurser kan fås hos pengeinstitutterne. Har pengeinstitutterne forskellige kurser for valutaen, anvendes den kurs, der er gængs ved handelsforhold, og som ikke omfatter særlige vekselgebyrer mv. Det vil sige, at kursen skal afspejle værdien af den berørte medlemsstats valuta så nøjagtigt som muligt.

Se GF art. 146, stk. 4.

Valutakurs på fraførselstidspunkt

Ved en vares fraførsel til fri omsætning fastsættes told og afgifter på grundlag af de regler for beregning, der gælder for de pågældende varer på det tidspunkt, hvor toldskylden opstår, hvilket er den dag, toldangivelsen om fraførsel fra toldoplaget antages af toldmyndigheden. Se EUTK art. 77 og 85.

Toldværdien, herunder valutakursen, fastsættes således på tidspunktet for toldskyldens opståen. Ved angivelse til fri omsætning eller fraførsel af toldoplag til fri omsætning, vil valutakursen skulle fastsættes på tidspunktet for varernes overgang til fri omsætning.