De danske toldmyndigheder kan give tilladelse til, at toldværdibeløbet fastsættes ud fra specifikke kriterier, når beløbet ikke kan opgøres på den dato, hvor toldangivelsen antages.

Dette gælder for:

  • Den pris, der er betalt eller skal betales efter EUTK art. 70, stk. 2.

  • Elementer, der skal indgå i toldværdien efter EUTK art. 71.

  • Elementer, der ikke skal indgå i toldværdien efter EUTK art. 72.

Beløbet skal beregnes ud fra specifikke kriterier og ud fra toldmyndighedernes undersøgelse af de konkrete forhold. Det vil sige, importens art og omfang samt alle relevante aftaler, oplysninger og dokumenter.

Kravet til, at beløbet fastsættes efter dette skøn, er betinget af, at:

  • Fremgangsmåden med forenklet angivelse efter EUTK art. 166 vil medføre urimeligt høje administrationsudgifter
  • Det vurderes, at den fastsatte toldværdi ikke i væsentlig grad vil afvige fra den toldværdi, der ville blive fastsat, hvis ikke der forelå en tilladelse.

Der kan kun gives tilladelse til en forenklet fastsættelse af toldværdien, når:

  • Ansøgeren opfylder kravene i EUTK art. 39, litra a, om fravær af enhver alvorlig overtrædelse eller gentagne overtrædelser af told- og skattelovgivningen, herunder idømte alvorlige strafbare handlinger i tilknytning til ansøgerens økonomiske virksomhed.

  • Ansøgeren anvender et regnskabssystem, der er i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.

  • Ansøgerens organisation er egnet til at forvalte varestrømmen og foretage en intern kontrol, der kan afsløre ulovlige eller uregelmæssige transaktioner.

Almindelige anerkendte regnskabsprincipper er defineret i DF art. 1, nr. 20.

Se EUTK art. 73 og DF art. 71.