Når toldværdien skal udregnes, skal den forholdsmæssige værdi af visse varer og tjenesteydelser medregnes. Det gælder dog kun, når disse er leveret af køberen, direkte eller indirekte, uden beregning eller til nedsat pris, til brug ved fremstilling og salg til EU af de varer, der importeres, og når denne værdi ikke allerede er medtaget i den pris, der faktisk er betalt eller skal betales.

Se EUTK art. 71, stk. 1, litra b.

Transaktionsværdien skal altså omfatte alle de betalinger, som køberen skal erlægge for at kunne købe de importerede varer.

Er varerne produceret af sælgeren eller en person relateret hertil, er værdien heraf det samme som produktionsomkostningerne.

Ved fastlæggelsen af toldværdien skal følgende varer og tjenesteydelser derfor indgå i transaktionsværdien:

 • Materialer, komponenter, dele og lignende, der indgår i de indførte varer. Se EUTK art. 71, stk. 1, litra b, nr. i.

  Dette kan være materialer, komponenter, dele og lignende, som køberen udfører midlertidigt til forarbejdning eller reparation, eller som udføres for at indgå i en vare, der indføres til EU. Som eksempel kan nævnes metervarer, der leveres til konfektionering i udlandet, eller lynlåse, knapper og besætninger, der skal monteres på tekstilvarer. Der kan eventuelt opnås toldnedsættelse for de genindførte varer efter reglerne for passiv forædling. Se afsnit F.A.26 Passiv Forædling. Det kan også være materialer, komponenter, dele og lignende, som køberen erhverver hos tredjemand til levering direkte hos en udenlandsk forarbejdnings- eller produktionsvirksomhed.

  Domstolen har eksempelvis i sag C-306/04, Compaq Computer, udtalt, at "ved indførsel af computere, som sælgeren har udstyret med software, der indeholder et eller flere styresystemer, som køberen gratis har stillet til rådighed for ham, skal værdien af denne software ved fastsættelsen af disse computeres toldværdi [...]lægges til disse computeres transaktionsværdi, hvis værdien af softwaren ikke er medregnet i den pris, der faktisk er betalt eller skal betales for de nævnte computere". Se dommens præmis 37.

Se endvidere også sag C-509/19, BMW Bayerische Motorenwerke AG, hvor Domstolen fastslår, at immaterielle goder kan være omfattet af EUTK art. 71, stk. 1, litra b, nr. i. 

 • Værktøj, matricer, forme og lignende, der er anvendt ved fremstillingen af de indførte varer. Se EUTK art. 71, stk. 1, litra b, nr. ii.

  Dette omfatter værktøj, matricer, forme og lignende, som er leveret af køberen eller på dennes foranledning til brug ved fremstilling af de indførte varer. Det kan være special fremstillet værktøj, modeller, støbeforme, skabeloner, trykplader, klicheer mv.

  Eksempel: For at forbedre udseendet af en standardfremstillet radio, anvender producenten et særligt stykke værktøj, som er konstrueret af køberen, men fremstillet i tredjeland af firma X. Dette værktøj er ikke bestemt til at blive indført i Fællesskabets toldområde.

 • Materialer, der er forbrugt ved fremstillingen af de indførte varer. Se EUTK art. 71, stk. 1, litra b, nr. iii.

  Dette omfatter materialer, der er leveret af køberen eller på dennes foranledning, og som er forbrugt ved fremstilling af de indførte varer, fx hjælpestoffer, olie og drivmidler. 
 • Ingeniørarbejde, udviklingsarbejde, kunst- og designarbejde, tegninger og skitser, som er nødvendige for at fremstille de indførte varer. Se EUTK art. 71, stk. 1, litra b, nr. iv.

  Som eksempler kan nævnes konstruktionsarbejde i form af tegninger, skitser og mønstre. Det kan også være film, fotografier, diapositiver, layout og reprofilm, men ikke trykplader og lignende.

  Omkostningerne hertil skal kun tillægges transaktionsværdien, hvis de er fremstillet uden for EU. I de tilfælde, hvor fremstillingen af det pågældende element omfatter flere lande og strækker sig over et vist tidsrum, bør justeringen begrænses til den faktiske værditilvækst for dette element uden for EU.

Hvis man ikke kan etablere en fast pris for disse produkter, skal værdien heraf alternativt fastsættes på baggrund af objektive kriterier og kvantitative data.

Hvis køberen har brugt varen, inden den blev leveret, kan værdien justeres for at tage hensyn til en eventuel værdiforringelse.

Værdien af varen skal også omfatte mislykket udvikling og aktiviteter, såfremt omkostningerne hertil var afholdt i forbindelse med projektet eller bestillinger relateret til de importerede varer.

Omkostninger, der vedrører forskning og designskitser, skal ikke medregnes i toldværdien, hvis de falder ind under EUTK art. 71, stk. 1, litra b, nr. iv. Ved forskning og designskitser, forstås arbejder, som er gået forud for den egentlige udvikling eller det egentlige design. Det vil sige det arbejde, der ikke relateres til et bestemt produkt.

Værdien af de leverede varer og tjenesteydelser skal fordeles pro rata over de importerede varer.

Se GF art. 135, stk. 2-5.