Hvis køberen er forpligtet til at afholde omkostninger til leverandørens agent eller en anden mellemmand, der har medvirket ved salget, er sådanne omkostninger en del af toldværdien. Omkostningerne skal derfor tillægges transaktionsværdien, hvis de ikke allerede er en del af denne.

Se EUTK art. 71, stk. 1, litra a, pkt. i.

Vederlag skal uanset benævnelsen medregnes i toldværdien. Vederlag benævnt som provision, kommission, kurtage eller mæglerhonorar kan beregnes som en procentdel af fakturaprisen eller som et specifikt beløb.

Det er uden betydning, hvor agenten eller mellemmanden er hjemmehørende. Når omkostningerne ikke fremgår af handelsfakturaen, skal justeringen ske på grundlag af andre dokumenter. Det kan være som separat faktura fra agenten, provisionsberegninger eller særlige debetbilag fra leverandør eller tredjemand.

Indkøbsprovision skal derimod ikke medregnes i toldværdien. Se afsnit F.A.10.2.4 om elementer, der ikke indgår i transaktionsværdien.

Indkøbsprovision er defineret i EUTK art. 5, nr. 41, som "et beløb, som en importør betaler til en agent for at repræsentere sig ved indkøb af de varer, der skal værdiansættes".