Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Frist for angivelse til kontingenttoldbehandling
  • Korrektion og regulering efter kontingentperiodens udløb.

Frist for angivelse til kontingenttoldbehandling

Varer skal som hovedregel angives på grundlag af de regler og med de toldsatser mv., der var gældende den dag, fortoldningsangivelsen blev antaget af Toldstyrelsen. Sker angivelsen efter udløbet af den 90-dages frist, der er fastsat for varer på midlertidige oplag (MIO), gælder dog de satser mv., der var gældende på den sidste rettidige satsdato.

For mulighederne for kontingenttoldbehandling gælder følgende regler, når 90-dages fristen ikke er overholdt:

  • Hvis både antagelsesdagen og sidste rettidige satsdato ligger i samme kontingentperiode, kan der gives kontingenttoldbehandling, hvis det pågældende kontingent stadig er åbent på antagelsesdagen.
  • Er varer oplagt på MIO 90 dage forud for en ny kontingentperiode, hvori antagelsesdagen ligger, kan der gives kontingenttoldbehandling efter den ny kontingentperiodes bestemmelser på følgende betingelser:
    • Varerne skal være omfattet af en toldkontingentordning, som er en fortsættelse af en tilsvarende toldkontingentordning, der var gældende før den nye kontingentperiodes begyndelse
    • Toldkontingentet for den forudgående kontingentperiode må ikke være opbrugt forud for denne periodes udløb, og
    • Adgangen til kontingenttoldbehandling i den nye periode må ikke være ophørt den dag, fortoldningsangivelsen antages.

Er varerne blevet oplagt på MIO mindre end 90 dage før en ny kontingentperiode, men angivelsen er antaget efter 90-dages fristen, kan der gives kontingenttoldbehandling, hvis det nye kontingent stadig er åbent på antagelsesdagen.

Korrektion og toldgodtgørelse efter kontingentperiodens udløb

Muligheden for korrektion og toldgodtgørelse til kontingenttoldbehandling efter ordninger, der var gældende før kontingentperiodens udløb, er begrænset til uudnyttede mængder under de pågældende ordninger.

Efter kontingentperiodens udløb kan der ske korrektion til kontingenttoldbehandling for varer, der ikke har kunnet opnå kontingenttoldbehandling før kontingentperiodens udløb på grund af manglende oprindelsesdokumentation mv. Det er en betingelse, at den fornødne dokumentation fremlægges inden udløbet af den givne frist, og at adgangen til kontingenttoldbehandling for varerne ikke var ophørt ved kontingentperiodens udløb eller senere.

Efter kontingentperiodens udløb kan der ske toldgodtgørelse til kontingenttoldbehandling i tilfælde, hvor en varemodtager ikke er kommet med oprindelsesdokumentation inden for de givne tidsfrister eller ikke har anført kontingentløbenummer i fortoldningsangivelsens rubrik 39 for varer, der er angivet til fortoldning før en kontingentperiodes udløb.

Det er en betingelse, at der anmodes skriftligt om det inden 3 år efter, at fortoldningen er gået i fri omsætning, og at adgangen til kontingenttoldbehandling for varerne ikke var ophørt ved kontingentperiodens udløb eller senere, jf. EUTK art. 121, stk. 1, litra a samt GF art. 51, stk. 4. Se endvidere afsnit F.A.13 Godtgørelse og fritagelse.