Indhold

Afsnittet handler om toldkontingentordninger, hvorefter en vare eller en varegruppe kan indføres med hel eller delvis toldfritagelse, indtil den samlede indførsel til EU af varen eller varegruppen har nået en nærmere fastsat mængde. Når et kontingent er opbrugt, bortfalder den toldfordel, der er fastsat i toldkontingentordningen.

Afsnittet indeholder:

 • Begreber inden for ordningen
 • Opdeling i kontingentgrupper
 • Administration af kontingentordningerne
 • Fordeling til importørerne.

Begreber inden for ordningen

Under ordningen anvendes en række begreber, der er nærmere defineret sådan:

 • Kontingentmængde: Den fastsatte mængde eller værdi, der kan indføres med en toldfordel.
 • Kontingentperiode: Den periode, for hvilken kontingentet er gældende.
 • Kontingenttoldsats: Den toldsats, der skal anvendes i kontingentperioden; denne kan være 0 eller en reduceret toldsats.
 • Kontingenttoldbehandling: Den særlige procedure for varer, der angives til fortoldning under toldkontingentordninger.
 • Kontingentløbenummer: Det nummer, der identificerer et givent kontingent. Nummeret skal angives i rubrik 39 i fortoldningsangivelsen.
 • Satsdato: Datoen, hvor fortoldningsangivelsen antages, og varen overgår til fri omsætning.

Ophør af kontingenttoldbehandling vil fremgå af den elektroniske toldtarif.

Opdeling i kontingentgrupper

I de forskellige forordninger er kontingenterne identificeret ved et sekscifret kontingentløbenummer, hvor det første ciffer altid er 0. De første fire cifre angiver kontingentgruppen, mens de sidste to cifre er løbenumre indenfor gruppen. Se skemaet.

Toldkontingentordningerne kan opdeles i følgende vejledende kontingentgrupper:

Kategori

Land(e)

Kontingentgruppe

EF's præferenceaftale
med EFTA-landene

 • Norge
 • Island
 • Schweiz
 • 09.071x-09.82x
 • 09.079x+09.083
 • 09.091x-09.095x

EF's præferenceaftale
med Færøerne

 
 • 09.06xx

EF's præferenceaftaler
med Maghreb-landene

 • Algeriet
 • Marokko
 • Tunesien
 • 09.10xx
 • 09.11xx
 • 09.12xx

EF's præferenceaftale
med Machrek-landene

 • Egypten
 • Jordan
 • Libanon
 • 09.17xx
 • 09.1152-09.1166
 • 09.1171 - 09.1187

EF's præferenceaftaler
med Israel

 
 • 09.1301-09.1399

WTO/GATT-bundne og
autonome toldkontingenter

 
 • 09.00xx
 • 09.01xx
 • 09.25xx-09.29xx

EF's arrangement
for varer fremstillet
på håndvæv samt
håndfremstillede varer

 
 • 09.0101-09.0106

EF's aftale med Tyrkiet

 
 • 09.02xx

EF's aftale med Mexico

 
 • 09.1831 - 09.1887

EF's aftale med Sydafrika

 
 • 09.1801 - 09.1830
 • 09.1891 - 09.1894

EF's autonome handels-
præferencer med Moldova

 
 • 09.6800 - 09.6816

EF's aftale med Chile

 
 • 09.1921 - 09.1944

EU's aftale med Peru

 
 • 09.7170 - 09.7227

Undtagelser fra oprindel-
sesregler iht. EU's frihan-
delsaftale med Korea

 
 • 09.2450 - 09.2461

EU's aftale med Albanien

 
 • 09.1500 - 09.1513

EU's aftale med Costa Rica

 
 • 09.7017 - 09.7046

EU's aftale med El Salvador

 
 • 09.7075 - 09.7103

EU's aftale med Mellem-
Amerika

 
 • 09.7300 - 09.7307
 • 09.7014 - 09.7016

EU's aftale med Panama

 
 • 09.7310 - 09.7311
 • 09.7061 - 09.7074

EU's aftale med Nicaragua

 
 • 09.7308 
 • 09.7314 - 7315
 • 09.7105 - 09.7138

EU's aftale med Columbia

 
 • 09.7140 - 09.7163
 • 09.7231 - 09.7237

EU's aftale med Ecuador

 
 • 09.7501- 09.7534

EU's aftale med Honduras

 
 • 09.7052 - 09.7060

EU's aftale med Guatamala

 
 • 09.7047 - 09.7051

EU's aftale med Ukraine

 
 • 09.6700 - 09.6726

EU's frihandelsesaftale med Canada

 
 • 09.8300 - 09.8361
 • 09.8400 - 09.8405

EU's aftaler med:

-Montenegro

-Serbien

-Bosnien-Herzogovina

-Makedonien

-Kosovo

 
 • 09.15xx

EU's frihandelsaftale med Sydkorea

 
 • 09.2450 - 09.2461

EU's frihandelsaftale med Singapore

 
 • 09.7951 - 09.7953

EU's frihandelsaftale med Vietnam

 
 • 09.8200 - 09.8210

Beskyttelsesforanstaltninger mod importen

af visse stålprodukter (stålkontingenter)

 
 • 09.8539 - 09.8998

Se også

Se også Legal framework(s) for preferential origin for flere oplysninger omkring de enkelte præferenceaftaler.

Administration af kontingentordningerne

Toldkontingentordningerne administreres af Europa-Kommissionen. Der sker ikke fordeling af kvoter til de enkelte medlemsstater. Dette indebærer, at alle fortoldningsangivelser med samme satsdato uanset medlemsstat ligestilles. Europa-Kommissionen udarbejder en opgørelse over, i hvilket omfang der kan indrømmes kontingenttoldbehandling på en given satsdato. Fordeling af toldkontingenter til importørerne afventer tildelingen i Europa-Kommissionen.

Oversigt over toldkontingentordningerne findes i den elektroniske toldtarif. Information om ændringer sker ved opdatering af den elektroniske toldtarif.

Som hovedregel kan der gives oplysning om indrømmelser/begrænsninger i adgangen til kontingenttoldbehandling 3 hverdage efter antagelse af fortoldningsangivelsen.

Eksempel på tidsforløb:

 • Mandag - Antagelsesdag. Fortoldningsangivelsen edb-registreres.
 • Tirsdag - Kontingentadministrationen trækker en ekspeditionsliste med de vareposter, der er edb-registreret med kontingentløbenummeret om mandagen.
 • På grundlag af listerne anmoder kontingentadministrationen Europa-Kommissionen om træk på de pågældende toldkontingenter.
 • Torsdag - Kontingentadministrationen modtager om morgenen svar fra Europa-Kommissionen om, i hvilket omfang Danmark kan tildeles de ønskede mængder, og offentliggør i Interne Meddelelser til Toldstyrelsen, i hvilket omfang der kan indrømmes kontingenttoldbehandling for mandagens angivelser.
 • Resultatet af tildelingen sendes til Toldsystemet. I tilfælde af, at anmodningen ikke kan imødekommes 100%, opkræves der tarifmæssig told på den del, der ikke kan opnå kontingenttoldbehandling.

Der kan i visse tilfælde gå mere end de normale 3 dage, inden det kan konstateres, om en sending opnår kontingenttoldbehandling. En sådan situation opstår, hvis Europa-Kommissionen har udsat tildelingen af et kontingent, fx i forbindelse med genåbningen af et toldkontingent.

Ophør af kontingenttoldbehandling fremgår af den elektroniske toldtarif.

Efter at adgangen til kontingenttoldbehandling er ophørt, kan der ikke anmodes om kontingenttoldbehandling i fortoldningsangivelsen.

Fordeling til importørerne

Der sker ikke nogen forudgående fordeling af toldkontingenterne mellem de enkelte importører. Enhver importør har derfor mulighed for at opnå kontingenttoldbehandling for varer under en given kontingentordning, så længe kontingentet ikke er opbrugt. Fordelingen mellem importørerne sker på EU-plan i kronologisk rækkefølge efter datoerne for antagelse af angivelserne til fri omsætning, jf. GF, artikel 49, stk. 1.

Fortoldningsangivelser, der inden for samme døgn modtages til registrering og dermed tildeles samme satsdato, bliver sidestillet. Når et kontingent er fuldt udnyttet, fordeles restkontingentet procentvist mellem de kontingentberettigede angivelser for det pågældende døgn, jf. GF, artikel 51, stk. 4.

Bemærk

Toldstyrelsens antagelse af en kontingentfortoldning den 1., 2. eller 3. januar anses som antaget den 3. januar. Hvis én af disse datoer falder på en lørdag eller en søndag, anses antagelsen for at have fundet sted den 4. januar, jf. GF artikel 49, stk. 3.