Indhold

Dette afsnit handler om toldsuspension for flydele med luftdygtighedsattest og toldsuspensionsordningen for forsvarsmateriel.

Afsnittet indeholder:

  • Toldsuspension for flydele ledsaget af luftdygtighedsattest
  • Fortoldning af flydele ledsaget af luftdygtighedsattest
  • Toldsuspensionsordning for forsvarsmateriel
  • Indførsel af forsvarsmateriel.

Toldsuspension for flydele ledsaget af et frigivelsescertifikat

Rådet har udstedt RFO 2018/581 af 16.04.2018 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse varer af en art, som skal monteres eller anvendes i luftfartøjer, besluttet at den fælles toldtarif, der er fastsat i RFO 2658/1987 af 23.07.1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, suspenderes for dele, komponenter og andre varer af en art, som skal monteres eller anvendes i luftfartøjer, og dele deraf i løbet af disses fremstilling, reparation, vedligeholdelse, genopbygning, ændring eller ombygning. Nævnte autonomi satser i den fælles toldtarif skal også suspenderes for varer, der har mistet deres luftdygtighedsstatus, da de blev importeret med henblik på reparation eller vedligeholdelse.

For at varerne kan være omfattet af denne suspension, skal klarereren stille et godkendt frigivelsescertifikat (EASA-formular 1) til rådighed som fastsat i tillæg I i bilag I til forordning nr. 748/2012 eller et ækvivalent certifikat til toldmyndighederne, når vedkommende indgiver toldangivelse med henblik på overgang til fri omsætning.

Kommissionens liste over certifikater, som anses for at være ækvivalente med det godkendte frigivelsescertifikat (EASA-formular 1) findes i KFO 2018/1517, bilag II:

Luftfartsmyndighed

Godkendt frigivelsescertifikat

Joint Aviation Authorities (Europa) (De Fælles luftfartsmyndigheder)

JAA FORM 1

Federal Aviation Administration (USA's føderale luftfartsmyndighed)

FAA Form 8130-3

Transport Canada Civil Aviation (Den civile luftfartsstyrelse i Canada)

TCCA FORM ONE

TCCA 24-0078

National Civil Aviation Agency (Brasilien) (Det nationale civile luftfartsagentur)

Form F-100-01 (SEGVOO 003)

Directorate General of Civil Aviation (Tyrkiet) (Generaldirektoratet for civil luftfart)

SHGM FORM 1

Civil Aviation Safety Authority (Australien) (Generaldirektoratet for civil luftfart)

CASA FORM 1

Civil Aviation Authority of Singapore (Singapores civile luftfartsmyndighed)

CAAS (AW)95

CAAS (AW)96

Japan Civil Aviation Bureau (Japans civile luftfartsbureau)

Form 18

Civil Aviation Administration of China (Kinas civile luftfartsforvaltning)

CAAC Form AAC-038

Civil Aviation Department (Hong Kong) (Civilluftfartsmyndigheden)

CAD FORM ONE

Civil Aviation Authority of Vietnam (Vietnams civile luftfartsmyndighed)

CAAV FORM ONE

Directorate General of Civil Aviation (Indonesien) (Generaldirektoratet for civil luftfart)

DAAO Form 21-18

Civil Aviation Authority of the Philippines (Filippinernes civile luftfartsmyndighed)

CAAP FORM 1

General Authority of Civil Aviation (Saudi-Arabien) (Den almindelige civile luftfartsmyndighed)

GACA SS&AT _F8130-3

General Civil Aviation Authority (De Forenede Arabiske Emirater) (Den almindelige civile luftfartsmyndighed)

AW FORM 1

Civil Aviation Authority of New Zealand (New Zealands civile luftfartsmyndighed)

Statement of compliance with airworthiness requirements

CAA FORM 8110-3

Federal Air Transport Agency of the Russian Federation (Den Russiske Føderations føderale lufttransportmyndighed)

AIRWORTHINESS APPROVAL TAG

Form C-5

Moroccan Civil Aviation Authority (Den Marokanske civile luftfartsmyndighed)

MCCA Form

Frigivelsescertifikater kan være udstedt af producenter og værksteder mv., der er blevet autoriseret af luftfartsmyndighederne i det pågældende land eller fx i importlandet. Certifikaterne kan have forskellig udformning, afhængig af produktionsland og varekategori.

Fortoldning af flydele ledsaget af frigivelsescertifikat

Det originale frigivelsescertifikat skal forelægges for toldmyndighederne, når varerne angives til fri omsætning.

Der kræves et godkendt frigivelsescertifikat (EASA-formular 1) eller et af de ækvivalente certifikater, der fremgår af Bilag II til forordning 2018/1517

Toldangivelsen skal indeholde det godkendte frigivelsescertifikatet identifikationsnummer eller, i tilfælde af reparation eller vedligeholdelse af varer, som har mistet deres luftdygtighedsstatus, et tidligere godkendt frigivelsescertifikats identifikationsnummer.

Hvis det ikke er muligt at anvende ordningen med toldsuspension for flydele ledsaget af frigivelsescertifikat, kan der som alternativ peges på følgende lempelsesordninger, der dog alle kræver bevilling fra Toldstyrelsen:

  • Aktiv forædling, se afsnit F.A.25.
  • Toldsuspension for flydele i medfør af forordning nr. 3050/1995 og nr. 2018/581 eller bestemmelserne i afsnit II, litra B, til toldtariffen (for visse positioner med end-use klausul, se nedenstående afsnit F.A.24.

Toldsuspensionsordning for forsvarsmateriel

Der indrømmes toldfritagelse ved forsvarets indførsel af forsvarsmateriel efter bestemmelserne i forordning nr. 150/2003 af 21. januar 2003 om suspension af told på visse våben og former for forsvarsmateriel.

I forordningen fastsættes betingelserne for autonom suspension af toldsatserne for visse våben og former for forsvarsmateriel, der indføres fra tredjelande af eller på vegne af forsvaret.

Forordningen omfatter ikke private virksomheders indførsel af forsvarsmateriel. Virksomheder, der indfører dele og komponenter mv. med henblik på videreforarbejdning til våben og forsvarsmateriel, skal anvende bestemmelserne om aktiv forædling, se afsnit F.A.25 Aktiv forædling. Dette gælder også de virksomheder, der hidtil har haft bevilling til toldfritagelse.

Forordningen fastsætter betingelserne for forsvarets toldfri indførsel af forsvarsmateriel. Ordningen er en toldsuspensionsordning, og det er fastsat i forordningen, at toldsatserne for de varer, der er anført i forordningens bilag 1 kan suspenderes fuldt ud. Dette gælder, hvis varerne anvendes af forsvaret, herunder af forsvaret i samarbejde med andre stater med henblik på at forsvare den territoriale integritet eller i forbindelse med deltagelse i internationale fredsbevarende operationer m.m. Endvidere er der toldfritagelse for dele og komponenter mv., der indføres med henblik på montering i de varer, der er anført i bilag 1 og bilag 2 (bilag 2 omfatter varer, der er toldfri i henhold til toldtariffen).

Indførsel af forsvarsmateriel

Forsvarets anmodning om toldfri indførsel af forsvarsmateriel skal være ledsaget af et certifikat. Certifikatet erstatter toldangivelsen (enhedsdokumentet).

Forsvarets myndigheder skal underrette Toldstyrelsen i de tilfælde, hvor de indførte varer anvendes til andre formål end de formål, der er omfattet af forordningen, jf. ovenfor.

Det ovenfor nævnte certifikat fungerer både som "bevilling" og som "angivelse til indførsel". Der bliver således ikke udstedt bevilling, og indførsler omfattet af suspensionsordningen bliver ikke registreret i toldsystemet.

Toldstyrelsen er kun inddraget i den praktiske fremgangsmåde i ekspeditionsfasen i forbindelse med indførsel af forsvarsmateriel i begrænset omfang. Det vil således være vedkommende forsvarsmaterieltjeneste, der udsteder og opbevarer certifikaterne. Certifikaterne skal ikke forevises for Toldstyrelsen på dette tidspunkt.

Følgende militære myndigheder kan indføre forsvarsmateriel i henhold til forordningens suspensionsordning:

  • Forsvarets Materieltjeneste
  • Forsvarets Depot og Distribution
  • OPLOG Frederikshavn (Flådestation Frederikshavn)
  • OPLOG Korsør (Flådestation Korsør).

Det er primært Forsvarets Depot og Distribution i Skrydstrup, der indfører forsvarsmateriellet og fordeler herefter.