Indhold

Dette afsnit handler om midlertidige toldsuspensioner og muligheden for at opnå toldsuspension.

Afsnittet indeholder:

  • Formålet med autonome, midlertidige toldsuspensioner
  • Grundlaget for autonome toldsuspensioner
  • Ansøgning om en ny toldsuspension
  • Indsigelser mod nye toldsuspensioner.

Formålet med autonome, midlertidige toldsuspensioner

Autonome toldsuspensioner er lempelsesordninger, der er uafhængige af internationale aftaler mv., og alene fastlægges ud fra EU's egne behov.

Ordningen kan i særlige tilfælde udvides til også at omfatte mere forædlede varer, herunder også færdigvarer. Det gælder fx sådanne varer, der i sig selv kan betragtes som færdigvarer, men som indgår som komponenter i det endelige produkt, når merværdien ved samleprocessen er tilstrækkelig høj.

Der kan også indrømmes toldsuspension for udstyr og materiale, der skal anvendes i produktionsprocessen, selvom udstyret generelt betragtes som færdigvarer (kapitalvarer). Det er dog en forudsætning, at udstyret er specifikt og nødvendigt til fremstilling af klart identificerede produkter, og at de ikke kan skade konkurrerende virksomhed i EU.

Ordningen er nærmere beskrevet i Kommissionens meddelelse vedrørende autonome toldsuspensioner og toldkontingenter (2011/C 363/02), der er offentliggjort i EFT C nr. 363/6 af 13. december 2011.

Grundlaget for autonome toldsuspensioner

TEUF artikel 31 udgør det generelle lovgrundlag for at give toldsuspension. Det fremgår af bestemmelsen, at Rådet med kvalificeret flertal fastsætter toldsatserne på grundlag af forslag fra Kommissionen.

Efter denne bestemmelse har Rådet udstedt RFO 1387/2013 af 17.12.2013, som ændret ved RFO 2021/2278, om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter. Forordningens bilag, der indeholder en fortegnelse over de enkelte suspensioner. I bilaget til forordningen er angivet den planlagte dato for den obligatoriske revision. Er den aktuelle udnyttelse af en toldsuspension meget lille, vil den normalt blive ophævet. En toldsuspension kan også blive ophævet, hvis der indledes produktion af den pågældende vare i EU, og den pågældende producent gør indsigelse mod toldsuspensionen.

For så vidt angår autonome EU-kontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter findes lovgrundlaget RFO 1388/2013 af 17.12.2013, som ændret ved RFO 2021/2283, om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter. Forordningens bilag indeholder en fortegnelse over de enkelte autonome toldkontingenter. Bilaget, justeres halvårligt med virkning fra 1. januar, og 1. juli, således at der altid findes en opdateret fortegnelse over gældende toldkontingenter.

Ansøgning om en ny toldsuspension

Virksomheder, der ønsker det, kan ansøge om at få toldsatsen suspenderet for en konkret råvare, et halvfabrikat eller en komponent, der ikke allerede er omfattet af en suspensionsordning.

Ansøgningen sendes til Toldstyrelsen på en særlig blanket. Blanketten findes som bilag til Kommissionens meddelelse vedrørende autonome toldsuspensioner og toldkontingenter (2011/C 363/02).

Hvis en ansøgning bliver godkendt, gælder den ikke kun for ansøgeren, men for alle importører i EU af den samme vare.

Følgende hovedbetingelser skal være opfyldt:

  • Det sparede toldbeløb skal overstige 15.000 euro (ca. 112.500 kr.) om året. Virksomheder kan eventuelt gå sammen for at nå denne tærskel.
  • Der må ikke være produktion - eller kun produktion i utilstrækkeligt omfang - af det pågældende produkt eller af en tilsvarende vare i EU.
  • Varen skal undergå en tilstrækkelig forarbejdning i EU (råvarer, halvfabrikata eller komponenter) eller på anden måde indgå i produktionsprocessen (kapitalvarer).

Ansøgninger om toldsuspensioner behandles i en særlig gruppe i Kommissionen, hvor Toldstyrelsen deltager på Danmarks vegne. Når der er opnået enighed om nye ansøgninger og om eventuel forlængelse af bestående toldsuspensioner, udarbejder Kommissionen et forslag, der vedtages af Rådet med en forordning gældende for det næste kalenderår. Forordningen revideres halvårligt, med virkning fra 1. januar og 1. juli.

Nye ansøgninger indkaldes, så de kan sendes fra Toldstyrelsen til Kommissionen senest henholdsvis den 15. marts og den 15. september. De ansøgninger, der sendes den 15. marts, får virkning fra den 1. januar det følgende år, mens de ansøgninger, der sendes den 15. september, får virkning fra den 1. juli det følgende år.

Ansøgningen sendes via www.skat.dk - TastSelv, Told (import/eksport) - Toldsuspensioner/kontingenter.

Ansøgningen skal være Toldstyrelsen i hænde senest den 1. marts henholdsvis 1. september.

Se også

Som alternativ til toldsuspension er der i visse tilfælde mulighed for toldfritagelse eller nedsættelse efter reglerne om forarbejdning under toldkontrol, se afsnit F.A.25.2 Forædlingsprocesser.

Indsigelser mod nye toldsuspensioner

Kommissionen sender genparter af nye ansøgninger til alle medlemslande for at få undersøgt, om der produceres tilsvarende eller lignende varer i EU. I Danmark modtages genparterne af Toldstyrelsen. Toldstyrelsen sender ansøgningerne videre til bl.a. Dansk Industri og Dansk Erhverv, så medlemmer af disse organisationer har mulighed for at gøre indsigelse mod en ønsket toldsuspension, såfremt produktet fremstilles her i landet. Virksomhederne har naturligvis også mulighed for at gøre tilsvarende indsigelse mod bestående toldsuspensioner. Det er også muligt for en virksomhed at støtte en ansøgning. I visse tilfælde sendes ansøgningerne også til relevante ministerier.

Der kan rettes henvendelse til Toldstyrelsen, hvis man ønsker at gøre indsigelse eller afgive støtte til en ansøgning. Indsigelser skal (ligesom ansøgninger) sendes til Toldstyrelsen på en særlig blanket, som findes (samme sted som blanket for ansøgning) som bilag til Kommissionens meddelelse vedrørende autonome toldsuspensioner og toldkontingenter (2011/C 363/02).

Når en virksomhed har gjort indsigelse mod en toldsuspension, skal den ansøgende virksomhed kontakte den virksomhed, der har gjort indsigelser, med henblik på at vurdere, om EU-produktet har de samme egenskaber mv., som det importerede produkt. Er det tilfældet, gives der ikke toldsuspension. Der kan eventuelt i stedet opnås enighed om et toldkontingent, hvis produktion i EU er utilstrækkelig til at dække efterspørgslen, se ovenfor.

Europa-Kommissionen har en database over gældende suspensioner, suspensioner under behandling og quotas under behandling https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Screen=0&europaPath=europa&logoPath=europa/ecl/images/logo&Lang=da