Formål

Formålet med toldsuspensioner er at styrke konkurrenceevnen for virksomhederne i EU, da de får mulighed for at anvende råvarer, halvfabrikata eller komponenter, der ikke er til rådighed i EU, eller kun er til rådighed i begrænset omfang, uden at der skal betales told eller mod betaling af nedsat told.

Toldsuspensioner bidrager til, at virksomheder i EU er i stand til at opretholde fuld beskæftigelse og indhente de nødvendige dele til at fremstille avancerede produkter med en høj værditilvækst, selv om aktiviteten primært består af samling af enkeltdele.

Lovgrundlag

Grundlaget for toldsuspension findes i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde, TEUF art. 31, hvorefter Rådet på forslag af Kommissionen fastsætter den fælles toldtarif.

For de autonome midlertidige toldsuspensioner findes lovgrundlaget i RFO 1387/2013 af 17.12.2013, som er ændret ved RFO 2021/2278 af 20.12.2021, om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter.

Dertil har Rådet udstedt RFO 2018/581 af 16.04.2018 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse varer af en art, som skal monteres eller anvendes i luftfartøjer og KFO 1517/2018 af 11.10.2018 om nærmere gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Rådets forordning 2018/581. Endvidere finder RFO 150/2003 af 21.01.2003 om suspension af told på visse våben og forsvarsmateriel anvendelse.

Dertil er der for toldkontingenter udstedt RFO 1388/2013 af 17.12.2013 , som ændret ved RFO 2021/2283 af 20.12.2021, om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter.