AEO-status anerkendes i alle EU medlemsstater, hvilket betyder, at AEO-bevillingshaveren opnår samme fordele i alle medlemsstater.

Se EUTK art. 38, stk. 4.

AEO-fordelene afhænger af, hvilken type AEO-bevilling, der er tildelt.

Se EUTK art. 38, stk. 5 og 6 samt GF art. 23 og 24.

AEOC-fordele

En AEOC-bevilling giver mulighed for at udnytte forenklede toldbestemmelser. Det betyder, at kriterier for en given toldforenkling ikke skal undersøges igen, såfremt disse kriterier allerede er undersøgt i forbindelse med udstedelsen af AEOC-bevillingen.

Se art. 38, stk. 5.

Herudover giver en AEOC-bevilling følgende fordele:

  • Færre fysiske og dokumentbaserede kontroller

  • Underretning om toldkontrol, før varerne frembydes

  • Kontrollen gennemføres som en prioriteret opgave

  • Efter anmodning kan kontrollen foretages et andet sted, end der hvor varerne frembydes

Se DF art. 24.

AEOS-fordele

En AEOS-bevilling giver mulighed for at drage fordel af de i lovgivningen fastsatte sikkerheds- og sikringsrelaterede lettelser.

Se EUTK art. 38, stk. 6.

Disse fordele er følgende:

  • Færre angivelseskrav forud for afgang.

  • Færre fysiske og dokumentbaserede kontroller.

  • Underretning om toldkontrol, før varerne frembydes.

  • Underretning om kontrol før varernes ankomst til EU, når der er indgivet en summarisk angivelse. Der skal samtidig ske underretning til transportøren, når denne også er indehaver af en AEOS-bevilling.

  • Kontrollen gennemføres som en prioriteret opgave.

  • Efter anmodning kan kontrollen foretages et andet sted, end der hvor varerne frembydes.

Se DF art. 23 til 25. Se EUTK art. 38, stk. 7.

Undtagelser fra AEO-fordele

Kravet om underretning forud for kontrol, kan fraviges, hvis det bringer resultatet af kontrollen i fare.

Ligeledes kan de fordelagtige behandlinger vedr. risikovurdering og kontrol fraviges, hvis dette sker i forbindelse med særligt forhøjede trusselsniveauer, eller følger af anden EU-lovgivning om kontrol. Dog skal der ske en prioriteret behandling af AEOS virksomheder.

Se DF art. 25.

Økonomiske operatører etableret uden for Unionens toldområde kan opnå en række fordele, hvis de overholder gældende betingelser og krav i deres eget land, som svarer til de betingelser og krav, der er gældende for autoriserede økonomiske operatører i EU.

Tildelingen af fordele for økonomiske operatører, der er etableret uden for EU, skal være baseret på reciprocitetsprincippet, og være støttet af en international aftale eller EU-lovgivningen inden for en fælles handelspolitik.

Disse aftaler om gensidig anerkendelse af AEO-status benævnes også MRA (Mutual Recognition Agreement). De medfører, at indehavere af AEOS-bevillinger opnår visse fordele i forhold til sikkerhed og sikring ved samhandel imellem EU og det pågældende tredje land. På samme måde opnår økonomiske operatører med "AEO-status" i et tredje land tilsvarende fordele ved importen til EU.

For at blive omfattet af fordelene af MRA-aftalerne kræver det, at indehavere af AEOS-bevillinger i forbindelse med AEO-ansøgningen har givet tilsagn om udveksling af oplysninger med tredje lande.

Se EUTK art. 38, stk. 7.