Ansøgning om AEO-bevilling skal sendes til den kompetente toldmyndighed.

Hovedreglen for fastsættelse af den kompetente myndighed er som udgangspunkt toldmyndigheden, på det sted hvor:

  • Ansøgerens hovedbogholderi i forbindelse med told føres eller er tilgængeligt, og

  • mindst en del af de aktiviteter, der skal omfattes af afgørelsen, udføres.

Se EUTK art. 22 stk. 1, 3. afsnit.

Kan den rette kompetente toldmyndighed ikke fastsættes efter disse betingelser, skal den findes ud fra det sted, hvor ansøgerens toldmæssige regnskab og dokumentation føres eller er til rådighed, således at toldmyndighederne er i stand til at træffe en afgørelse.

Se DF art. 12 og GF art. 11.

Se også afsnit A.A.2.3 Særligt om afgørelser på toldområdet.

Er det stadig ikke muligt ud fra disse regler at fastsætte den kompetente toldmyndighed skal AEO-ansøgningen indgives til toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor ansøgeren har et "fast forretningssted", og hvor oplysninger om dennes almindelige logistiske ledelsesaktivitet i EU opbevares eller er tilgængelige, således som det er anført i AEO-ansøgningen.

Et fast forretningssted er et sted, hvor både de nødvendige menneskelige og tekniske ressourcer varigt er til stede, og hvorigennem en persons toldrelaterede transaktioner helt eller delvis udføres. Se EUTK art. 5, nr. 32.

Kriterier

Det er Toldstyrelsens opfattelse, at følgende kriterier skal indgå i en afgørelse af, hvorvidt et forretningssted kan anses for at udgøre et fast forretningssted i henhold til EUTK art. 5, nr. 32:

    • er der indrettet et varigt sted, hvor den pågældende forretning drives
    • er der de nødvendige menneskelige ressourcer varigt tilstede på denne adresse
    • er der de nødvendige tekniske ressourcer varigt tilstede på denne adresse, og
    • udføres virksomhedens toldrelaterede transaktioner helt eller delvist fra denne adresse.

Et fast forretningssted indebærer, at der på forretningsstedet i EU’s toldområde, er personale, der er tilstede på adressen, og med de tekniske ressourcer, der forefindes der, gennemfører en aktivitet, der medfører toldrelaterede transaktioner, samt at de toldrelaterede transaktioner helt eller delvist udføres fra dette sted.

Ved vurdering af, hvorvidt en virksomhed kan anses for at have et fast forretningssted i EU’s toldområde, bør der tages hensyn til, om det vil være muligt for Toldstyrelsen at føre tilsyn/kontrol med virksomhedens toldrelaterede aktiviteter via dette forretningssted.

Se DF art. 27.

Ansøgningen vedlagt AEO selvevalueringsskemaet, sendes via EU-customs traderportalen.