Når en virksomhed ansøger om AEO-bevilling, skal ansøgeren fremlægge alle de oplysninger, der er nødvendige for, at toldmyndighederne har det fornødne grundlag at træffe afgørelsen på.

De generelle afgørelsesregler findes i EUTK art. 22. Hertil kommer, at der er fastsat nærmere regler for, hvordan og hvornår en ansøgning kan antages i DF art. 11 og 12. Se afsnit A.A.2.3 Særligt om afgørelser på toldområdet samt afsnit A.A.7.4 Sagsbehandlingsregler.

Disse betingelser gælder også ved ansøgning om en AEO-bevilling.

AEO ansøgning indgives via EU Customs Trader Portalen.

Ud over de almindelige krav om dokumentation og oplysning, skal den økonomiske operatør sammen med ansøgningen vedlægge et selvevalueringsskema. Se DF art. 26. Toldstyrelsen har besluttet at anvende AEO selvevalueringsskemaet, der kan findes som bilag 1 til guidelines, og på dette link.

Hvis en økonomisk operatør er etableret flere steder i EU, skal der kun indsendes en enkelt ansøgning, der dækker alle de faste forretningssteder i EU.

Hvis ikke oplysningerne i AEO-selvevalueringsskemaet er fyldestgørende, kan Toldstyrelsen kræve yderligere uddybning.

Toldstyrelsen anbefaler, at følgende forhold afklares inden der sendes en ansøgning:

  1. Har ansøgeren aktiviteter, som er omfattet af toldlovgivningen?
  2. Hvilken juridisk status har ansøgeren?

Ad 1. Det er en forudsætning for at kunne søge om en AEO-bevilling, at ansøgeren har toldrelaterede aktiviteter. Det skal derfor afklares, om ansøgeren har aktiviteter, som er omfattet af toldlovgivningen fx fortoldningsopgaver, tilladelser og bevillinger til toldprocedurer som toldoplag, forarbejdning m.m.

Ad 2. Ansøgerens juridiske status har betydning for, hvor ansøgningen skal sendes til. Udgangspunktet er, at ansøgeren skal være registreret som en selvstændig juridisk enhed i Danmark for at kunne søge her i landet.

Bemærk: Toldstyrelsen gør særligt opmærksom på ansøgning fra filialer. Disse er ikke selvstændige juridiske enheder, og kan derfor ikke særskilt ansøge om AEO-bevilling i Danmark. De kan blive omfattet af moderselskabets ansøgning i det medlemsland, hvor moderselskabet er registreret. Problemstillingen kan fx være aktuel, når moderselskabet er registreret i et tredje land eller et andet EU-land, og filialen/kontoret eller lignende er etableret i Danmark.