Indhold

Her finder du de væsentligste links til toldlovgivningen.

EU-Toldlovgivning:

 • EU-toldkodeks (EUTK) - Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen.
 • Kommissionens delegerede forordning (DF) - Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015, til supplering af Europa-Parlamentets og Rådes forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen.
 • Kommissionens gennemførelsesforordning (GF) - Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015, om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådes forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen.
 • Kommissionens delegerede forordning om overgangsordninger (DFO) - Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 af 17. december 2015, til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446.
 • Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/2151 af 13. december 2019 om fastlæggelsen af arbejdsprogrammet vedrørende udviklingen og indførelsen af de elektroniske systemer, der er omhandlet i EU-toldkodeksen. (Kommissionens arbejdsprogram).

Gl. EU-Toldlovgivning:

 • TK - Rådets forordning nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks.
 • GB- Kommissionens forordning nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning om indførelse af en EF-toldkodeks. Gennemførelsesbestemmelserne indeholder detaljerede og praktiske regler om administrationen af toldkodeksens regler.

National toldlovgivning:

 • Toldloven (TDL).
 • Toldbehandlingsbekendtgørelsen (TBEK).

Anden lovgivning:

 • Rådets Direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (momssystemdirektivet).
 • Rådets Direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF (cirkulationsdirektivet).
 • Traktaten om Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Internationale konventioner:

 • Rådets afgørelse af 28. maj 2009 om offentliggørelse i konsolideret form af teksten til toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter (TIR-konventionen) af 14. november 1975 som ændret siden da.
 • Konventionen om midlertidig indførsel (Istanbul-konventionen).
 • Rådets forordning (EØF) nr. 3599/82 af 21. december 1982 om ordningen vedrørende midlertidig indførsel (ATA-konventionen) (Ophævet).