Indhold

Dette afsnit beskriver Verdenstoldorganisationen (WCO).

WCO

Verdenstoldorganisationen - eller World Customs Organization (WCO) - er en international organisation, der administrerer og gennemfører et verdensomspændende internationalt toldsamarbejde.

WCO blev oprettet i 1953 under navnet Toldsamarbejdsrådet eller Customs Cooperation Council (CCC). Organisationen ændrede i 1994 navn til Verdenstoldorganisationen (WCO) for at understrege, at der er tale om en verdensomspændende organisation. WCO har ca. 180 medlemslande. Ved medlemskab opnås ret til at deltage i møder i WCO's forskellige komitéer og dermed også mulighed for at påvirke de beslutninger, der træffes.

WCO's generaldirektører mødes ved årlige rådsmøder. Herudover afholdes der jævnligt møde i WCO's politiske kommission (Policy Commission) samt i forskellige tekniske komitéer.

Disse komitéer er:

  • Permanent Technical Committee.
  • Enforcement Committee.
  • Technical Committee on Customs Valuation.
  • Harmonized System Committee.
  • Technical Committee on Rules of Origin.

Disse tekniske komitéer får ofte hjælp af arbejdsgrupper, fx Harmonized System Review Sub-Committee og Scientific Sub-Committee.

WCO's komitéer får i øvrigt bistand af WCO's sekretariat, der forbereder arbejdsdokumenter og konventionsforslag til møderne, hjælper medlemslandene og i øvrigt koordinerer arbejdet i WCO.

WCO administrerer en række konventioner, der på visse områder danner grundlag for udarbejdelsen af toldlovgivningen i EU. Det drejer sig bl.a. om:

  • Varenomenklaturen "Harmonized System" til brug for udarbejdelse af toldtariffer.
  • Kyoto-konventionen, der indeholder tekster til brug for opbygning af toldlovgivning og -procedurer. 
  • Istanbul-konventionen om midlertidig indførsel.