Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Toldstyrelsen er ansvarlig for afsnit F.A.Told.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk - andre regler om Told

Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område. En række afsnit gælder dog kun for Toldstyrelsen.

Toldstyrelsen er derfor ansvarlig for

Afsnit A.B Angivelse og afregning beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område. Reglerne for told er dog samlet i Afsnit A.B.7 Told.

Toldstyrelsen er derfor ansvarlig for

Afsnit A.C Kontrol og straf beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område, herunder for Toldstyrelsen. Afsnit A.C.2.6 Kontrolbestemmelser - told gælder dog kun for Toldstyrelsen.

Toldstyrelsen er derfor ansvarlig for

 • Afsnit A.C.2.6 Kontrolbestemmelser - told.

Afsnit A.D Opkrævning beskriver formelle regler, som i et vist omfang også gælder for toldområdet. Skattestyrelsen er ansvarlig for dette afsnit.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit F.A Told er opbygget efter strukturen i EU-toldkodeksen og indeholder følgende afsnit:

 • Told (Indledning) (F.A.1)
 • Definitioner, begreber og forkortelser (F.A.2)
 • Almindelige bestemmelser (F.A.3)
 • Autoriset Økonomisk Operatør (AEO) (F.A.4)
 • Den fælles toldtarif og tarifering af varer (F.A.5)  
 • Autonome Toldsuspensioner (F.A.6)
 • Toldkontingenter (F.A.7)
 • Antidumpingtold og udligningstold (F.A.8)
 • Varers oprindelse (F.A.9)
 • Varers toldværdi (F.A.10)
 • Toldskyld (F.A.11)
 • Sikkerhedsstillelse for en potentiel eller eksisterende toldskyld (F.A.12)
 • Godtgørelse og fritagelse (F.A.13)
 • Varer, der føres ind i Unionens toldområde (F.A.14)
 • Varens toldmæssige status (F.A.15)
 • Henførsel af varer under en toldprocedure (F.A.16)
 • Overgang til fri omsætning og fritagelse for importafgifter (F.A.17)
 • Definitiv toldfrihed (F.A.18)
 • Almindelige bestemmelser for særlige procedurer (F.A.19)
 • EU-Forsendelse (F.A.20)
 • Toldoplag og andre oplagstyper (F.A.21)
 • Frizoner (F.A.22)
 • Midlertidig import (F.A.23)
 • Særligt anvendelsesformål (end-use) (F.A.24)
 • Aktiv forædling (F.A.25)
 • Passiv forædling (F.A.26)
 • Varer der føres ud af Unionen (F.A.27)
 • Proviantering (F.A.28
 • Rejsegods (F.A.29)
 • Manifestsystemet (F.A.30)
 • Varebestemmelser (F.A.31)
 • Importkontrolsystem ICS (F.A.32)
 • Fortoldning (F.A.33)
 • Udfyldelse af toldangivelsen (F.A.34)
 • Udførsel af varer (F.A.35)
Tema(er)
Told
Hvad er nyt?

Faglige nyheder:

Vejledningen er ajourført med seneste vedtagne lovgivning og praksis.

Bemærk: Toldstyrelsen tager løbende nye toldsystemer (it-systemer) i brug. På flere områder er overgangsregler gældende, indtil relevant it-system tages i brug. Disse regler gælder ikke, når det relevante it-system tages i brug. Der er flere steder i Den juridiske vejledning F.A.Told indsat link til Toldstyrelsens hjemmeside, Toldsystemer Toldstyrelsen, hvor der kan findes vejledninger til og information om toldsystemerne.

A.A.5.4: I underafsnittet "Der var hjemmel til tilbagekaldelse" gennemgås SKM2015.478.LSR og SKM2017.37.BR. Afsnittet er opdateret med EU-Domstolens dom C-272/14. 

A.A.7.4.2.3: SKM2014.705.BR er blevet indsat som underinstansens dom til SKM2017.104.ØLR.

A.A.7.4.9.3: Klagebegyret er ændret fra 1.100 kr. til 1.200 kr.

A.B.7.4: Der er indsat et underafsnit om morarente pr. varepost.

A.B.7.6: Timeprisen er reguleret fra 521 kr. til 539 kr. pr. 1. januar 2024.

F.A.5.2: C-24/22 er indsat (tarifering af kradsetræer til katte).

F.A.5.2: SKM2023.558.VLR er indsat som national afgørelse efter præjudiciel spørgsmål i C-368/22.

F.A.11.11: C-489/20 er indsat. Den vedrører fortolkning af EUTK artikel 124, stk. 1, litra e.

F.A.16.1.3.1.1: Ved delegeret forordning 2013/398 af 14. december 2022 ændres ordlyden af en række bestemmelser i DF. Ændringerne omhandler blandt andet hvilke varer der kan angives mundtligt eller ved en handling.

F.A.16.1.3.1.2: Ved delegeret forordning 2013/398 af 14. december 2022 ændres ordlyden af en række bestemmelser i DF. Ændringerne omhandler blandt andet hvilke varer der kan angives mundtligt eller ved en handling.

F.A.21.7: Forrdningen om landbrugsproduketer på toldoplag er ophævet. Afsnittet er konsekvensrettet.

F.A.23.3.14: Ved delegeret forordning 2013/398 af 14. december 2022 ændres ordlyden af en række bestemmelser i DF. Ændringerne omhandler blandt andet hvilke varer der kan angives mundtligt eller ved en handling.

F.A.23.5: Ved delegeret forordning 2013/398 af 14. december 2022 ændres ordlyden af en række bestemmelser i DF vedr. angivelse om midlertidig indførsel (DF artikel 136-141).

F.A.31.12: Der er tilføjet en definition af kontanter, når disse ikke udgør likvide midler.

GL. F.A.35.2: Da kontroldokument T5 er udfaset, eksportstøtten er afskaffet og landbrugsprodukter ikke kræver eksportlicens, er alt indhold i F.A.35.2 slettet.

Andre ændringer

I Den juridiske vejledning 2024-1 er der foretaget redaktionelle ændringer i forhold til forrige udgave af vejledningen, 2023-2.

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "F.A Told" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.