Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Toldstyrelsen er ansvarlig for afsnit F.A.Told.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk - andre regler om Told

Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område. En række afsnit gælder dog kun for Toldstyrelsen.

Toldstyrelsen er derfor ansvarlig for

Afsnit A.B Angivelse og afregning beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område. Reglerne for told er dog samlet i Afsnit A.B.7 Told.

Toldstyrelsen er derfor ansvarlig for

Afsnit A.C Kontrol og straf beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område, herunder for Toldstyrelsen. Afsnit A.C.2.6 Kontrolbestemmelser - told gælder dog kun for Toldstyrelsen.

Toldstyrelsen er derfor ansvarlig for

 • Afsnit A.C.2.6 Kontrolbestemmelser - told.

Afsnit A.D Opkrævning beskriver formelle regler, som i et vist omfang også gælder for toldområdet. Skattestyrelsen er ansvarlig for dette afsnit.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit F.A Told er opbygget efter strukturen i EU-toldkodeksen og indeholder følgende afsnit:

 • Told (Indledning) (F.A.1)
 • Definitioner, begreber og forkortelser (F.A.2)
 • Almindelige bestemmelser (F.A.3)
 • Autoriset Økonomisk Operatør (AEO) (F.A.4)
 • Den fælles toldtarif og tarifering af varer (F.A.5)  
 • Autonome Toldsuspensioner (F.A.6)
 • Toldkontingenter (F.A.7)
 • Antidumpingtold og udligningstold (F.A.8)
 • Varers oprindelse (F.A.9)
 • Varers toldværdi (F.A.10)
 • Toldskyld (F.A.11)
 • Sikkerhedsstillelse for en potentiel eller eksisterende toldskyld (F.A.12)
 • Godtgørelse og fritagelse (F.A.13)
 • Varer, der føres ind i Unionens toldområde (F.A.14)
 • Varens toldmæssige status (F.A.15)
 • Henførsel af varer under en toldprocedure (F.A.16)
 • Overgang til fri omsætning og fritagelse for importafgifter (F.A.17)
 • Definitiv toldfrihed (F.A.18)
 • Almindelige bestemmelser for særlige procedurer (F.A.19)
 • EU-Forsendelse (F.A.20)
 • Toldoplag og andre oplagstyper (F.A.21)
 • Frizoner (F.A.22)
 • Midlertidig import (F.A.23)
 • Særligt anvendelsesformål (end-use) (F.A.24)
 • Aktiv forædling (F.A.25)
 • Passiv forædling (F.A.26)
 • Varer der føres ud af Unionen (F.A.27)
 • Proviantering (F.A.28
 • Rejsegods (F.A.29)
 • Manifestsystemet (F.A.30)
 • Varebestemmelser (F.A.31)
 • Importkontrolsystem ICS (F.A.32)
 • Fortoldning (F.A.33)
 • Udfyldelse af toldangivelsen (F.A.34)
 • Udførsel af varer (F.A.35)
Tema(er)
Told
Hvad er nyt?

Faglige nyheder:

Vejledningen er ajourført med seneste vedtagne lovgivning og praksis.

F.A.1 - F.A.29: "Movement Reference Number" ændret til "Masterreferencenummer".

F.A.4.2.4: Under "kriterier" er der rettet, så det fremgår, at ansøgning vedlagt AEO selvevalueringsskema skal sendes via EU-customs traderportalen.

F.A.4.7

F.A.5.2: Indsat C-635/21, C-788/21 og C-368/22.

F.A.11.11: Indsat SKM2023.327.BR samt C-368/21 og C358/22.

F.A.14.2.3.2: Indsat præciseringer i teksten og fjernet henvisning til gammel lovgivning samt indsat SKM2023.327.BR.

F.A.17.4: Indsat SKM2023.22.LSR.

F.A.20.2.4: Indsat SKM2023.37.LSR.

F.A.20.3: Tilføjet bemærkning om, at nyt it-systemDMS er taget i brug samt link hertil.

F.A.20.7.4.1: Der er rettet, så det fremgår, at ansøgning om tilladelse til brug af "godkendt afsender"-ordningen skal sendes via Toldbevillingssystemet.

F.A.20.11.2.1: Oversigten over hvor Toldstyrelsen foretager TIR-syn er opdateret. Middelfart er slettet.

F.A.25.10.2: Indsat et afsnit om, hvornår en bevillingshaver, der har tilladelse til at opbevare ækvivalete EU-varer sammen med ikke-EU-varer, kan anse forædlingsprodukter, der angives til fri omsætning, for udelukkende at være fremstillet af ækvivalente EU-råvarer.

F.A.25.10.3.1: Indsat en henvisning til afsnit F.A.11.2.1 Toldskyld ved varens overgang til fri omsætning og midlertidig import.

F.A.30.9.1: Fjernet afsnit om MRN match -funktionen.

F.A.31.1: Indsat en henvisning til afsnit F.A.31.22 VAB U, Udførsel af kulturgoder.

F.A.31.2: Indsat link til forordning 2022/2292. Rettet en sætnings typografi til overskrift, samt under denne overskrift tilføjet sætningen "Det er importørens ansvar, at sendingerne anmeldes på forhånd, og at der føres kontrol med sendingerne".

F.A.31.7: Tilføjet sætningen "Virksomhedstilladelsen kan lovligt være udstedt til en anden virksomhed end importøren" i afsnittet under "Import".

F.A.31.16: Indsat link til ny forordning, hvor EU's liste over arter omfattet af CITES fremgår.

F.A.31.23: Opdateret oplistningern af produkter forsynet med angivelser/mærker, som henviser til en økologisk produktionsmetode.

GL. F.A.34: Indsat følgende bemærkning: 

Toldstyrelsen har taget nyt it-system til toldangivelser i brug. Systemet kaldes DMS (Declaration Management System), og omfatter både import, eksport og EU-forsendelse. Vejledninger til systemet finder du på skat.dk, Vejledninger til DMS.

Du kan finde orientering om toldsystemerne på skat.dk, IT-systemer til told for virksomheder.

Andre ændringer

I Den juridiske vejledning 2023-2 er der foretaget redaktionelle ændringer i forhold til forrige udgave af vejledningen, 2023-1.

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "F.A Told" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.