Dato for udgivelse
02 Mar 2005 11:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17. december 2004
SKM-nummer
SKM2005.86.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1680-0194
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere
Emneord
A-skat, fri bil, beregningsgrundlag, sale and lease back
Resumé
Der var ikke grundlag for at tilsidesætte et sale og lease back arrangement vedr. en bil, der af et selskab var stillet til rådighed for en hovedaktionærs ægtefælle. Værdi af fri bil skulle beregnes på grundlag af værdien af bilen på det tidspunkt, hvor selskabet leasede bilen.
Reference(r)
Ligningsloven § 16, stk. 4
Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-1 A.B.1.9.2.
Henvisning
Indeholdelse af A-skat 2005-1 B.1.6.1.

Sagen drejer sig om opgørelse af beregningsgrundlaget for værdi af fri ved indeholdelse af A-skat m.m., når bilen sælges og efterfølgende tilbageleases.

Landsskatterettens afgørelse

Regionens afgørelse ændres.

Sagens oplysninger

A A/S' (herefter selskabet) har aktiviteter med køb/salg af ejendomme, udlejning af bolig- og erhvervsejendomme samt servicevirksomhed indenfor skibsfart. Selskabet ejes af selskabet B ApS (herefter holdingselskabet), som ejes af C.

Selskabets ansatte er ægtefællerne C og D, der har henholdsvis fri bolig og fri bil til rådighed.

Den 25. marts 2000 købte selskabet en brugt Mercedes-Benz 500 coupe model 140 for 706.000 kr. med levering den 31. maj 2000. Bilen blev første gang indregistreret den 3. maj 1993.

Den 23. januar 2003 solgte selskabet bilen til holdingselskabet for 370.000 kr. Der er fremlagt kopi af salgsaftalen, hvoraf bl.a. fremgår:

"(...)
A A/S bekræfter herved at have solgt 1 stk. brugt Mercedes-Benz 500 Coupe Model 140 årg. 93 til B ApS 100 % gældsfri og til en pris af kr. 370.000 kr.

Leveringstid: Fredag den 31/1 2003
(...)"

Det er herved oplyst, at to forhandlere havde vurderet markedsprisen til mellem 350.000-375.000 kr.

Efter salget leasede holdingselskabet bilen til selskabet, der stillede denne til rådighed for D. Der er fremlagt kopi af leasingaftalen, hvoraf bl.a. fremgår:

"(...)
Udstyr
1 stk. Mercedes-Benz 500 Coupe model 140 fra 1993.
(...)

Leasingvilkår og betaling:
Nærværende leasingaftale er indgået uopsigeligt for et tidsrum af 36 måneder. Leasingydelser er variabel og betales månedsvis forud. Engangsydelse kr. 37.000,00 betales, når aftalen underskrives. De angivne beløb er excl. moms.

Anskaffelsessum:

370.000 kr.

Engangsydelse excl. moms:

37.000 kr.

Md. variabel leasingydelse forud excl. moms:

5.050 kr.

Leasingperiode:        36 måneder
Leveringstidspunkt:31. januar 2003

Ved udløb af leasingaftalen, skal bruger pligtig på anfordring, anvise en køber til udstyret til kr. 225.000, idet prisen ved udløb, efter begge parters skøn, svarer til markedsprisen.

I overensstemmelse med det anførte udstyr erklærer undertegnede sig indforstået med, at undertegnede køber/forsikringstager B ApS indtræder som panthaver i den tegnede forsikring og herunder eventuelle udbetalte skadeserstatninger.
(...)"

Repræsentanten har forklaret, at selskabet i 2002 besluttede at afhænde bilen som følge af de ændrede beskatningsregler af fri bil. Bilen var imidlertid svær at sælge og den pris, som blev budt, ville medføre et tab for selskabet. Der blev undersøgt flere muligheder for at foretage et salg. Da C havde været tilfreds med bilen, besluttedes det at sælge bilen til holdingselskabet og herefter lease bilen tilbage til selskabet. Tabet på bilen blev herefter internt i koncernen. Prisen på bilen blev fastsat på baggrund af henvendelser til forskellige forhandlere. Den månedlige leasingydelse blev fastsat i overensstemmelse med, hvad forskellige leasingselskaber ville kræve for en tilsvarende bil.

Selskabet indeholdt i perioden 1/1 - 30/6 2003 A-skat m.m. af værdi af fri bil til D. For januar måned er der anvendt et beregningsgrundlag på 706.000 kr., mens der for de resterende måneder er anvendt et beregningsgrundlag på 370.000 kr.

Det er oplyst, at bilen efterfølgende er solgt til en forhandler for 360.000 kr. i forbindelse med købet af en anden bil.

ToldSkat regions afgørelse

Selskabet er ved indeholdelse af A-skat m.m. af værdi af fri bil til D i perioden 1/2 - 30/6 2003 pligtig at anvende et beregningsgrundlag på 706.000 kr. Selskabet er herved anset for indeholdelsespligtig med yderligere 11.945 kr. i A-skat m.m. Der er henvist til kildeskattelovens § 46, stk. 1, 1. pkt. jf. § 20, nr. 22 i bekendtgørelse nr. 980 af 16/11 2001 om opkrævning af indkomstskat hos personer mv., jf. ligningslovens § 16, stk. 4.

Salget af bilen må i skattemæssig henseende tilsidesættes, da salget ikke er sket som led i overvejelser om omstruktureringer, men alene er på grund af skattetænkning.

Den praksis som var gældende efter TfS 1997, 183, må anses for at være tilsidesat med Landsskatterettens seneste afgørelse af 8. oktober 2002 (SKM2002.585.LSR.) Det anføres således heri, at da der ikke ses nogen forretningsmæssig begrundelse for de foretagne overdragelser af bilen mellem de 2 selskaber, hvori B er direktør, finder Landsskatteretten ikke grundlag for ved afgørelsen om indeholdelsespligt at tillægge disse overdragelser betydning.

Klagerens påstand og argumenter

Repræsentanten har fremsat påstand om, at selskabet ikke ved indeholdelse af A-skat m.m. af fri bil til D for perioden 1/2 - 30/6 2003 er pligtig at anvende et beregningsgrundlag på 706.000 kr.

Selskabet har solgt bilen til markedsprisen. Der er henvist til udtalelser fra bilforhandlere og til bilens salgspris ved salget i 2004. Der er endvidere henvist til en fremlagt kopi fra www.bilpriser.dk, hvoraf fremgår, at bilens pris i dag er ca. 325.000 kr.

Sale and leaseback-arrangementet kan endvidere ikke betragtes anderledes end, hvis selskabet havde foretaget salg til en uafhængig tredjemand og evt. leaset den af trediemand. Det er de samme forhold og vilkår, der ville have været anvendt. Den omstændighed, at man ikke ønsker at realisere et tab i koncernen kan ikke begrunde, at der skal ses bort fra det foretagne sale and leaseback. Selskabet kunne endvidere have solgt bilen til C personligt, hvilket ligeledes måtte anerkendes.

Der er henvist til Landsskatterettens kendelse af 21. november 1996 offentliggjort i TfS 1997, 183. De faktiske omstændigheder i afgørelsen er tilsvarende forholdene i denne sag. Landsskatterettens afgørelse i SKM2002.585.LSR er imidlertid ikke identisk med denne sag, hvorfor denne ikke finder anvendelse.

Told- og Skattestyrelsen

Under sagens behandling har Told- og Skattestyrelsen bemærket følgende:

"Told- og Skattestyrelsen er af den opfattelse, at når der er tale om overdragelse af en bil mellem interesseforbundne parter, så har udgangspunktet været det, at hvis bilen er over 3 år gammel, skulle overdragelsesprisen inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter anvendes som beskatningsgrundlag for den, der får stillet bilen til rådighed for privat anvendes, hvis salgsprisen var udtryk for den reelle handelspris. Dette udgangspunkt fremgår af Landsskatterettens kendelse offentliggjort i TfS 1997, 183, og svarer til det der gælder for overdragelser mellem parter der ikke er interesseforbundne.

Der har i den efterfølgende praksis vist sig en udvikling i retning af, at der ses bort fra sådanne overdragelsesaftaler enten, fordi der ikke har været en forretningsmæssig begrundelse for dispositionen, eller blot fordi der har været tale om overdragelse mellem interesseforbundne parter. Dette er kommet til udtryk i to kendelser fra Landsskatteretten og i én afgørelse fra Ligningsrådet.

I Landsskatterettens kendelse af 15. november 2002, offentliggjort i SKM2002.585.LSR, var der tale om et vist sammenfald i ejerkreds, men det der blev lagt vægt på var, at der ikke var nogen forretningsmæssig begrundelse for dispositionen.

I Landsskatterettens kendelse af 13. november 2003 ses der ligeledes bort fra en overdragelsesaftale fordi, der ikke var nogen forretningsmæssig begrundelse for dispositionen. Der var også her tale om interesseforbundne parter, men det blev ikke fremhævet som afgørende for resultatet.

Endelig har Ligningsrådet i en bindende forhåndsbesked offentliggjort i SKM2004.105.LR i en sag, hvor der var tale om salg mellem interesseforbundne parter, nået det resultat, at man ikke tillagde en koncernintern sale and leas back-aftale betydning, idet Ligningsrådet fandt, at bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 4, efter sit formål skal anvendes således, at en bil skal anses for anskaffet på det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren første gang erhvervede eller leasede den. Der blev i afgørelsen henvist til oven for nævnte Landsskatteretsafgørelse offentliggjort i SKM2002.585.LSR, men Ligningsrådets begrundelse var mere rettet mod det forhold, at der var tale om handel mellem interesseforbundne parter.

Det er således styrelsens opfattelse, at de senere års praksis er udtryk for at koncerninterne overdragelser og overdragelser mellem interesseforbundne parter, der ikke er begrundet i en rent forretningsmæssig dispositioner, ikke tillægges vægt i relation til beskatning efter ligningslovens § 16, stk. 4, og at Ligningsrådets afgørelse indikerer, at blot det at handlen er foretaget mellem interesseforbundne parter, er tilstrækkeligt til at se bort fra overdragelsen ved opgørelsen af beregningsgrundlaget for beskatning af fri bil for ansatte.

Den aktuelle sag drejer sig om koncernintern overdragelse. Der er desuden ikke påvist nogen forretningsmæssig begrundelse for transaktionen. Begge disse forhold fører ifølge begrundelserne i de senere års afgørelser til, at der bør ses bort fra overdragelsen mellem de to selskaber, hvorfor det indstilles, at afgørelsen fastholdes således, at der fortsat ses bort fra salget i relation til bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 4."

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Efter kildeskattelovens § 46, stk. 1, 1. pkt., skal den for hvis regning udbetaling af A-indkomst foretages, i forbindelse med denne udbetaling indeholde foreløbig skat i det udbetalte beløb.

I henhold til § 20, nr. 22 i bekendtgørelse nr. 980 af 16/11 2001 om opkrævning af indkomstskat hos personer m.v., jf. kildeskattelovens § 43, skal en arbejdsgiver indeholde A-skat m.m. af værdien af hel eller delvis fri bil, som arbejdsgiveren stiller til rådighed for den ansatte, jf. ligningslovens § 16, stk. 4.

Det følger af ligningslovens § 16, stk. 4, 1-4. pkt., at den skattepligtige værdi af en bil, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse af en arbejdsgiver som nævnt i stk. 1, sættes til en årlig værdi på 25 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 20 pct. af resten. Bilens skattepligtige værdi beregnes dog mindst af 160.000 kr. For biler, der er anskaffet af arbejdsgiveren højst tre år efter første indregistrering, opgøres bilens værdi i det indkomstår, hvori første indregistrering er foretaget, og i de to følgende indkomstår til den oprindelige nyvognspris og herefter til 75 pct. af nyvognsprisen. For biler, der er anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, og for tidligere hyrevogne, der anskaffes uden berigtigelse af registreringsafgift, opgøres bilens værdi til arbejdsgiverens købspris inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter.

Det lægges til grund som ubestridt, at salgsprisen for bilen på 370.000 kr. den 23. januar 2003 er udtryk for den reelle handelspris.

Beregningsgrundlaget for værdien af fri bil til D må anses at udgøre bilens værdi på det tidspunkt, hvor selskabet leaser bilen, eller i alt 370.000 kr. jf. Landsskatterettens afgørelse offentliggjort i TfS 1997, 183. Der er således efter det oplyste ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte overdragelsen i relation til fastlæggelsen af beregningsgrundlaget i henhold til ligningslovens § 16, stk. 4. Der er herved bl.a. henset til, at der gennemføres en omregistrering af bilen, at der er indgået en skriftlig leasingaftale, der efterleves, samt at bilen efterfølgende videresælges til trediemand fra holdingselskabet. Sagen findes herved at adskille sig fra SKM2002.585.LSR.

Selskabet har derfor efter en konkret vurdering af forholdet i nærværende sag ikke været pligtig at indeholde yderligere A-skat m.m. af værdi af fri bil i perioden 1/2 - 30/6 2001.