Dato for udgivelse
11 May 2016 13:38
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Apr 2016 13:10
SKM-nummer
SKM2016.200.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
16-0060741
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Skibe, udenrigsfart, elektricitet, vand, momsfrit
Resumé

Skatterådet bekræfter, at Spørger kan levere el og vand momsfrit til skibe i udenrigsfart, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 8. Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørger kan levere el og vand momsfrit til skibe, der ikke sejler i udenrigsfart.

Hjemmel

LBKG nr. 106 af 23. januar 2013 (momsloven)

Reference(r)

Momsloven § 34, stk. 1, nr. 8

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit D.A.10.1.3.2.

Spørgsmål

  1. Kan det bekræftes, at spørger ikke skal betale moms af salg af elektricitet og vand til skibe i havnen?
  2. Såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende, kan det så bekræftes, at spørger ikke skal betale moms af salg af elektricitet og vand til skibe i udenrigsfart i havnen?

Svar

  1. Nej
  2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger driver havnen i X-by som er blandt en af Danmarks 10 største havne. Aktiviteten omfatter trafikhavn, færgehavn og en alsidig serviceindustri.

Det er en moderne erhvervshavn med central placering, gode faciliteter og et service-setup, der sikrer hurtig og effektiv håndtering af skibe og last. Havnen har en ambitiøs investeringsplan og en klar strategi om også i fremtiden at tilbyde de bedste faciliteter og maritim service i verdensklasse.

Havnen er den største færgehavn imellem det europæiske kontinent og Skandinavien, og havnen er en af landets travleste færgehavne og udgangspunktet for færgetrafik til og fra flere steder i ind- og udland.

Havnen modtager derfor mange skibe i løbet af året og leverer forskellige ydelser til disse, samt til skibsmæglere.

I den forbindelse er der opstået usikkerhed omkring den momsmæssige behandling af leverancer af el og vand til skibe i havnen.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Ad spørgsmål 1:

Det er vores opfattelse, at leverancer af el og vand til skibe som har anløbet havnen kan faktureres uden moms, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 9.

Det er vores klare opfattelse, at leverancer af vand og elektricitet er omfattet af bestemmelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 9

Ud fra en ordlydsfortolkning af bestemmelsen kan forsyninger til skibe, uanset om de er i udenrigsfart eller ej foretages uden moms, idet bestemmelsen er formuleret således, at det kun er "leveringer af varer bestemt som brændstof til skibe" der er omfattet af kravet om udenrigsfart.

Den resterende del af bestemmelsen "og forsyninger, herunder proviant, til skibe til brug om bord..." vedrører ikke udelukkende skibe i udenrigsfart, men skibe generelt.

Som forsyninger anses i følgende denne bestemmelser bl.a. vand og elektricitet som anvendes af skibet til skibets almindelige drift.

Det vil virke ulogisk at formulere bestemmelsen på den anførte måde, såfremt leverancer af forsyninger til skibe kun var fritaget for skibe i udenrigsfart. Momssystemdirektivets artikel 148 litra a underbygger samme fortolkning af fritagelsen.

Den afsluttende del af bestemmelsen henviser til toldlovens regler og ved en nærmere gennemgang heraf henvises der udelukkende til provianteringsreglerne, som alene er med til at regulere salgene af punktafgiftspligtige varer i form af cigaretter, spiritus mm., og således ikke elektricitet og vand til skibets drift.

Salget af elektricitet og vand til skibets drift er efter vores opfattelse ikke omfattet af provianteringsreglerne og dermed er denne del af bestemmelse irrelevant for så vidt angår denne sag.

Salget af elektricitet og vand er derfor fritaget for moms.

Ad. Spørgsmål 2:

Skulle SKAT imod vores forventning svare nej til spørgsmål 1, er det vores opfattelse, at leverancer af forsyninger til skibe i udenrigsfart, uden tvivl, vil være omfattet af momsfritagelsen.

Den ovenfor nævnte argumentation omkring momsfriheden for skibe generelt (på nær lystfartøjer) gør sig tilsvarende gældende her.

Det kan desuden hertil nævnes, at såfremt fritagelse ikke omfatter levering af elektricitet og vand til skibets drift, vil det give en uholdbar momsmæssig stilling, idet udenlandske skibe eller med andre ord ejerne heraf skal søge momsrefusion i Danmark, for at få godtgjort den, i så fald, betalte moms.

Ved salget vil der desuden ikke være mulighed for at kunne anvende momslovens § 34, stk. 1, nr. 1 eller nr. 5 omkring salg til hhv. virksomheder inden for EU eller i lande uden for EU, idet Spørger ikke har mulighed for at dokumentere, hvor meget af elektriciteten og vandet der føres ud af landet.

Lovgrundlag

 

§ 34. Følgende leverancer af varer og ydelser er fritaget for afgift:

7) Salg, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af skibe med en bruttotonnage på 5 t eller en bruttoregistertonnage på 5 t eller derover, bortset fra lystfartøjer, og levering, udlejning, reparation og vedligeholdelse af disses faste udstyr.

8) Nødvendigt udstyr, der leveres til brug om bord på skibe i udenrigsfart, bortset fra lystfartøjer, og ydelser, der præsteres for sådanne skibe og deres ladning.

9) Leveringer af varer bestemt som brændstof til skibe omfattet af nr. 8 og forsyninger, herunder proviant, til skibe til brug om bord eller til salg til passagerer m.v. i overensstemmelse med toldlovens regler.

Momssystemdirektivets artikel 148, litra a) og samme artikels litra b)

Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

a)      levering af varer bestemt som brændstof og forsyninger, herunder proviant, til fartøjer, som anvendes til sejlads i rum sø, og som mod betaling udfører passagerbefordring eller benyttes i forbindelse med handels-, industri- eller fiskerivirksomhed, samt fartøjer, der anvendes til bjærgnings- eller redningsaktioner på havet, og fartøjer, der anvendes til kystfiskeri, dog med undtagelse af proviant til sidstnævnte fartøjer.

b)      levering af varer bestemt som brændstof og forsyninger, herunder proviant, til krigsskibe henhørende under KN-kode 8906 10 00, når de forlader deres område med en havn eller en ankerplads uden for medlemsstaten som destination.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1 og 2

  1. Det ønskes bekræftet, at Spørger ikke skal opkræve moms af salg af elektricitet og vand til skibe i havnen.
  2. Såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende, ønskes det bekræftet, at spørger ikke skal betale moms af salg af elektricitet og vand til skibe i udenrigsfart i havnen.

Lovgrundlag

Momslovens § 34, stk. 1, nr. 8 og 9, har følgende ordlyd:

"§ 34. Følgende leverancer af varer og ydelser er fritaget for afgift:

[...]

8) Nødvendigt udstyr, der leveres til brug om bord på skibe i udenrigsfart, bortset fra lystfartøjer, og ydelser, der præsteres for sådanne skibe og deres ladning.

9) leveringer af varer bestemt som brændstof til skibe omfattet af nr. 8 og forsyninger, herunder proviant, til skibe til brug om bord eller til salg til passagerer m.v. i overensstemmelse med toldlovens regler."

Bestemmelsen implementerer momssystemdirektivets artikel 148, litra a), Litra b), litra c) og d) i dansk ret. Direktivbestemmelserne fritager følgende transaktioner for moms:

"a) levering af varer bestemt som brændstof og forsyninger, herunder proviant, til fartøjer, som anvendes til sejlads i rum sø, og som mod betaling udfører passagerbefordring eller benyttes i forbindelse med handels-, industri- eller fiskeri-virksomhed, samt fartøjer, der anvendes til bjærgnings- eller redningsaktioner på havet, og fartøjer, der anvendes til kystfiskeri, dog med undtagelse af proviant til sidstnævnte fartøjer.

b) levering af varer bestemt som brændstof og forsyninger, herunder proviant, til krigsskibe henhørende under KN-kode 8906 10 00, når de forlader deres område med en havn eller en ankerplads uden for medlemsstaten som destination.

c) levering, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af de i litra a) nævnte fartøjer samt levering, udlejning, reparation og vedligeholdelse af genstande - herunder fiskegrej - der er indbygget i eller anvendes ved driften af disse fartøjer.

d) andre ydelser end de i litra c) omhandlede, når de udføres for at dække et direkte behov i forbindelse med de i litra a) nævnte fartøjer og deres ladning."

Momssystemdirektivets artikel 150 har følgende ordlyd:

"1. Kommissionen forelægger om nødvendigt snarest muligt Rådet forslag med henblik på at præcisere anvendelsesområdet for de i artikel 148 nævnte fritagelser og de nærmere regler for deres praktiske gennemførelse.

2. Indtil de i stk. 1 omhandlede bestemmelser træder i kraft, kan medlemsstaterne begrænse omfanget af de fritagelser, der er omhandlet i artikel 148, litra a) og b)."

Momssystemdirektivets artikel 394 har følgende ordlyd:

De medlemsstater, som pr. 1. januar 1997 anvendte særlige foranstaltninger for at forenkle afgiftsopkrævningen eller for at forhindre visse former for momsunddragelse eller momsundgåelse, kan opretholde disse på betingelse af, at Kommissionen har fået meddelelse herom inden den 1. januar 1978, og under forudsætning af, at forenklingsforanstaltningerne er i overensstemmelse med det i artikel 395, stk. 1, 2. afsnit, fastsatte kriterium."

Praksis

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit D.A.10.1.3.1

"Fast udstyr

Lovens udtryk "disses faste udstyr" i ML § 34, stk. 1, nr. 7 er ikke nærmere defineret, men må i et vist omfang vurderes ud fra, om udstyret er fast installeret, herunder om det er nødvendigt af hensyn til fartøjets indretning og konstruktion.

Som fast udstyr anses fx motorer, lanterner, radarer, andet fast navigationsudstyr, ekkolod, redningsbåde og andet sikkerhedsudstyr. Se TfS 1999, 393.

Levering af smøreolie til rederier til brug for motorers drift og bortskaffelse af spildolie er omfattet af momsfritagelsen. Smøreolien er nødvendig af hensyn til skibsmotorernes drift, og udskiftningen heraf kan ikke sidestilles med påfyldning af forbrugsstoffer (brændstof)."

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit D.A.10.1.3.2

"Nødvendigt udstyr

Momsfritagelsen i ML § 34, stk. 1, nr. 8, omfatter både udstyr til installation og løst udstyr. Det afgørende for momsfriheden er, at udstyret er nødvendigt for skibets drift, herunder udførelsen af de opgaver, som skibet løser.

ML § 34, stk. 1, nr. 8, omfatter også nødvendigt udstyr, der leveres til brug om bord i restaurationer mv. i de nævnte skibe.

Leverancer af nødvendigt udstyr og proviant, der indkøbes af et rederi til et nærmere angivet skib, der sejler i udenrigsfart, kan holdes uden for leverandørens momspligtige omsætning. Dette forudsætter dog, at der ved rederiets senere levering udfærdiges udførselsangivelse i leverandørens navn."

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit D.A.10.1.3.3

"Forsyninger

Der skal ikke beregnes moms ved levering af proviant og andre fornødenheder til skibe til brug om bord eller til salg til passagerer mv. i overensstemmelse med toldlovens regler. Læs om toldlovens regler i afsnit F.A.27.2 Proviantering af skib.

Den momsmæssige bestemmelse følger nøje de toldmæssige bestemmelser for proviantering med told- og afgiftsfrie varer. Hvis der ikke er told- og afgiftsfritagelse, skal der svares moms."

Begrundelse

Det bemærkes indledningsvis, at baggrunden for den delvise implementering af momssystemdirektivets artikel 148 er momssystemdirektivets artikel 150, og at fritagelserne i momslovens § 34, stk. 1, nr. 8 og 9, derfor kan opretholdes.

El og vand anses som varer, jf. momslovens § 4, stk. 2.

Nødvendigt udstyr, der leveres til brug ombord på skibe i udenrigsfart, kan leveres momsfrit, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 8.

Det fremgår af Den juridiske vejledning, afsnit D.A.10.1.3.2, at momsfritagelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 8, omfatter både udstyr til installation og løst udstyr. Det afgørende for momsfriheden er, at udstyret er nødvendigt for skibets drift, herunder udførelsen af de opgaver, som skibet løser.

Det er SKATs opfattelse, at el og vand er nødvendigt for skibets drift, herunder udførelsen af de opgaver, som skibet løser, og at vareleverancer i form af el og vand derfor kan anses for nødvendigt udstyr i momslovens § 34, stk. 1, nr. 8´s forstand.

Da momslovens § 34, stk. 1, nr. 8, kun vedrører leverancer til skibe i udenrigsfart, kan Spørger kun levere el og vand momsfrit til skibe i udenrigsfart.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej" og spørgsmål 2 med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.