Dato for udgivelse
11 May 2016 14:38
SKM-nummer
SKM2016.201.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
16-0396276
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat + Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsværdiskat + Ejendomsvurdering + Ejendomme i udlandet + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
ejendomsværdiskat, 2015, ejendomme, udlandet
Resumé

Meddelelsen indeholder ajourførte oplysninger om salg af fast ejendom i de enkelte lande, som kan anvendes ved opgørelsen af grundlaget for ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme i 2015. Det drejer sig om det svenske indeks for fritidshuse, indekstal fra OECD, Danmarks Statistiks prisindeks for sommerhuse samt afstandsprocenten for 2015.

Hjemmel

Ejendomsværdiskattelovens § 4 b

Reference(r)

Ejendomsværdiskatteloven

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1 C.H.3.5.5.1

Indledning

Efter § 2 i ejendomsværdiskatteloven betaler personer, der er hjemmehørende i Danmark, ejendomsværdiskat af ejerboliger (herunder fritidshuse), som ligger i Danmark eller udlandet, herunder Færøerne og Grønland.

Ejendomsværdiskatten for udenlandske ejendomme opkræves med samme procent som ejendomsværdiskatten for danske ejendomme.

Derimod gælder der særregler for opgørelsen af beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten for udenlandske ejendomme.

SKATs meddelelse SKM2008.565.SKAT indeholder retningslinjer for, hvordan beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten skal fastsættes. Retningslinjerne svarer til de regler, som blev vedtaget ved lov nr. 1340 af 19. december 2008, der ændrede beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten for udenlandske ejendomme med virkning fra og med indkomståret 2009.

Nærværende meddelelse indeholder ajourførte oplysninger om ejendomsværdiskattegrundlaget for 2015. Det drejer sig om det svenske indeks for fritidshuse, indekstal fra OECD, Danmarks Statistiks prisindeks for sommerhuse samt afstandsprocenten for 2015.

Ejendomsværdiskattegrundlaget

Udenlandske ejendomme skal beskattes på linie med danske ejendomme, der beskattes på grundlag af den laveste af følgende tre værdier, nemlig enten

  • ejendomsværdien pr. 1. oktober i indkomståret (2015)  
  • ejendomsværdien pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5 pct.  
  • eller ejendomsværdien pr. 1. januar 2002.  

Udenlandsk vurdering

Da der for udenlandske ejendomme ikke foreligger nogen dansk ejendomsvurdering, er udgangspunktet, at hvis der i den pågældende fremmede stat findes en offentlig ejendomsvurdering, som kan sidestilles med en dansk vurdering, kan ejendomsværdiskatten beregnes efter samme regler, som gælder for danske ejendomme. Det er dog en forudsætning herfor, at SKAT har godkendt den udenlandske vurdering. På nuværende tidspunkt har SKAT kun godkendt den offentlige svenske vurdering i 2001 og 2002 af ejendomme, der er erhvervet før 1. januar 2002. Den svenske vurdering skal dog korrigeres, jf. nærmere SKM2008.565.SKAT, afsnit J 1), nr. 5.

Indeksering af anskaffelsespris

Når der ikke foreligger en godkendt udenlandsk vurdering, må der i stedet tages udgangspunkt i ejendommens faktiske anskaffelsespris. Denne anskaffelsespris vil så skulle indekseres tilbage fra anskaffelsesåret til henholdsvis 2001 eller 2002. Herved når man frem til ejendommens handelsværdi i det pågældende indkomstår.

Indekseringen skal ske for ejendomme, der er erhvervet 1. januar 2002 eller senere.

Ejendommens faktiske anskaffelsessum indekseres tilbage til det angivne tidspunkt efter følgende prioriteringsrækkefølge:

  • et godkendt udenlandsk prisindeks
  • OECD's indeks for udvikling i huspriser
  • det danske sommerhusindeks

SKAT har godkendt anvendelsen af et indeks for svenske fritidshuse og et indeks fra OECD.

Det svenske indeks for fritidshuse skal anvendes på alle typer ejendomme i Sverige, der anvendes som fritidsbolig:

Indeks

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sverige
fritidshuse

335

358

383

424

470

527

588

604

633

679

677

664

682

710

787

De anerkendte OECD-indeks er:

OECD-
indeks

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

USA

107,7

114,6

121,9

133,6

149,3

161,6

166,1

159,9

151,4

144,8

136,1

132,7

142,5

149,7

157,2

GB

108,1

125,6

145,3

162,5

171,4

182,2

202,2

200,2

184,6

198,0

196,5

199,3

206,3

227,0

242,1

Tyskland

100,0

97,2

96,3

94,4

92,6

92,6

92,6

93,5

93,5

96,8

102,4

107,8

115,9

126,3

132,8

Italien

108,2

118,6

130,8

143,7

154,6

164,3

171,9

176,7

170,0

166,1

163,5

164,5

155,0

148,3

144,4

Finland

99,1

109,4

115,9

123,0

130,2

143,0

153,7

155,5

148,6

158,7

163,3

166,0

168,6

167,6

166,6

Irland

108,1

119,7

138,7

154,7

173,0

196,3

200,9

180,8

147,3

129,6

118,9

103,7

105,2

118,0

131,6

Neder-
landene

111,0

120,2

125,7

130,9

137,2

143,7

149,6

148,8

143,9

140,8

137,7

129,0

120,0

121,1

124,8

Norge

106,9

112,3

114,2

125,8

136,1

154,3

172,3

170,4

175,7

190,1

205,4

219,1

227,6

234,4

248,7

Spanien

109,6

128,1

153,7

181,8

208,4

229,3

241,8

242,3

223,8

215,5

202,5

184,5

172,8

168,5

174,7

Frankrig

107,9

116,8

130,5

150,3

173,3

194,3

207,1

209,7

194,8

207,0

217,4

216,1

211,4

207,7

204,1

Schweiz

101,9

106,6

109,8

112,4

113,6

116,4

118,9

122,0

128,2

134,0

139,6

144,9

151,6

153,6

157,1

Hvis SKAT ikke har godkendt et indeks fra OECD for det pågældende land, skal Danmarks Statistiks prisindeks for sommerhuse i Danmark anvendes:

Indeks

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Danmark sommer-
huse

49,0

53,1

58,0

69,1

84,9

100,0

103,8

99,0

86,8

87,7

83,9

80,3

79,3

79,7

80,6

Regulering af den indekserede anskaffelsespris (handelsværdien) - afstandsprocenten

Da ejendomsværdiskatten for danske ejendomme beregnes på grundlag af den offentlige vurdering, som typisk er lavere end handelsværdien, skal de udenlandske beregnede handelsværdier yderligere reduceres med den såkaldte afstandsprocent, der er udtryk for forskellen imellem handelsværdien og den offentlige vurdering. Herved bliver de udenlandske beregnede handelsværdier sammenlignelige med de danske ejendomsværdier. Ved beregningen af afstandsprocenten er der taget højde for reduktionen med 2,5 pct. af vurderingerne af danske ejerboliger pr. 1. oktober 2013 og omvurderinger pr. 1. oktober 2014, jf. ejendomsvurderingslovens § 42, stk. 2, sådan som denne er affattet ved lov nr. 1635 af 26. december 2013, der indeholder særlige bestemmelser om vurderingerne i 2013 og 2014. Derimod har det ikke været muligt at tage højde for den reduktion med 5 pct. af vurderingen til og med 500.000 kr. (ejendomsværdien) og 2,5 pct. derover og nedtrapningen heraf ved stigende ejendomsværdi, som gælder for vurderingerne pr. 1. oktober 2015 efter VUL § 42, stk. 4, sådan som denne er affattet ved lov nr. 1535 af 27. december 2014.

Afstandsprocenten er opgjort således:

Afstands-
procent

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Gns. pct.

15

18

12

29

9

17

9

5

11

10

9

0

2

0

2

Der henvises i øvrigt til SKATs meddelelse offentliggjort som SKM2008.565.SKAT, hvor retningslinjerne for beregningen af ejendomsværdiskatten nærmere er beskrevet. Meddelelsen indeholder eksempler på beregning af ejendomsværdiskattegrundlaget.

Selvangivelse

Den beregnede handelsværdi, der fremkommer ved at benytte ovenstående regler, kan selvangives via "tast selv" eller ved benyttelse af blanket 04.053.

Den beregnede handelsværdi pr. 1. oktober 2015, 1. januar 2002 og 1. januar 2001 tillagt 5 % angives i henholdsvis rubrik 212, 213 og 214, hvorefter den mindste værdi vil blive anvendt som beregningsgrundlag.

SKAT skal bemærke, at fristen for rettidig indgivelse af den udvidede selvangivelse, der anvendes af skattepligtige med fast ejendom i udlandet, er den 3. juli 2016.