Dato for udgivelse
28 Apr 2016 13:10
SKM-nummer
SKM2016.174.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
15-0511410
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man vil klage
Emneord
Afgørelse, begrundelse og klagevejledning, rykkergebyr
Resumé

Folketingets Ombudsmand (FOB) har udtalt, at SKATs behandling af klager over pålagte rykkergebyrer er en forvaltningsafgørelse. Det betyder, at klager over gebyrer skal behandles skriftligt, og der skal træffes en afgørelse med begrundelse og klagevejledning.

 

Reference(r)

Forvaltningsloven § 22,
Forvaltningsloven § 24 og
Forvaltningsloven § 25

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit A.A.2.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit A.A.7.4.7.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit A.A.7.4.9.

Baggrund

I forbindelse med en forvaltningsretlig gennemgang af de breve der blev anvendt i EFI blev det besluttet, at SKAT ud fra et forsigtighedsprincip skulle indarbejde en klagevejledning i de breve, hvor der blev pålagt rykkergebyrer og som blev udsendt fra EFI. Begrundelsen herfor var, at det var SKATs opfattelse at pålæggelse af et gebyr var en selvstændig afgørelse, der skulle kunne påklages.

I SKM2014.867.LSR tog Landsskatteretten (LSR) stilling til at et rykkergebyr på 140 kr., pålagt i henhold til inddrivelseslovens § 6, i forbindelse med udsendelse af en rykker vedrørende for meget udbetalt boligsikring, ikke kunne anses for at være en afgørelse, der kunne påklages til Landsskatteretten, og klagen blev derfor afvist.

Folketingets Ombudsmand bad på baggrund af kendelsen Landsskatteretten og SKAT om en udtalelse.

På baggrund af LSRs og SKATs udtalelser har FOB udtalt følgende:

  • at SKATs pålæggelse af rykkergebyr i forbindelse med udsendelse af rykkerskrivelser har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed, og
  • at der er tale om en afgørelse, når SKAT tager stilling til en borgers indsigelse mod et pålagt rykkergebyr.

 

Konsekvenser af Ombudsmandens udtalelse

SKATs behandling af en klage over et pålagt gebyr er en forvaltningsafgørelse. Det betyder, at klager over gebyrer skal behandles skriftligt, og der skal træffes en afgørelse med begrundelse og klagevejledning.

Dette gælder uanset om der er tale om klage over et rykkergebyr på 65 kr., der opkræves efter opkrævningslovens § 6, eller rykkergebyr på 140 kr., der opkræves efter inddrivelseslovens § 6, jf. § 28 i inddrivelsesbekendtgørelsen.

Det er derfor vigtigt, når en borger eller virksomhed kontakter SKAT omkring et pålagt rykkergebyr at vurdere, hvorvidt der er tale om en klage over det pålagte gebyr eller der er tale om vejledning af borgeren eller virksomheden om grundlaget for pålæggelse af gebyret. Det er kun i de tilfælde, hvor der er tale om en klage, at der skal træffes en afgørelse.

Klage over hovedstol og gebyr

Ombudsmandens udtalelse betyder, at SKAT skal foretage en konkret sagsbehandling af klagen over, at der er pålagt et gebyr. 

Ofte vil det være sådan, at borgeren eller virksomheden både klager over hovedkravet og det pålagte gebyr. Hvis dette er tilfældet kan klagen over hovedkravet vedrøre størrelsen af kravet og/eller om kravet overhovedet eksisterer. Ved behandling af denne type klager, skal klagen behandles således, at der både tages stilling til klagen over hovedkravet og til om det pålagte gebyr er opkrævet på korrekt grundlag. Det skal således fremgå klart af afgørelsen, at indsigelsen over gebyret tillige er behandlet. 

Imødekommes borgerens eller virksomhedens klage fuldt ud, skal der ligeledes træffes en afgørelse med begrundelse, men klagevejledning skal undlades.

Klage over gebyret

I sager hvor borgeren eller virksomheden ikke klager over selve hovedkravet, men alene klager over det pålagte gebyr, så skal klagen behandles også selv om der ikke er givet en klagevejledning i det brev, hvori gebyret er pålagt - eksempelvis i et brev, hvori borgeren eller virksomheden gøres opmærksom på deres manglende betaling (erindringsbrev).  Der skal således træffes en afgørelse med begrundelse og klagevejledning.

Imødekommes borgerens eller virksomhedens klage fuldt ud, skal der ligeledes træffes en afgørelse med begrundelse, men klagevejledning skal undlades.

Ændringen vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2016-2.