Dato for udgivelse
09 May 2016 14:58
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 Mar 2016 11:35
SKM-nummer
SKM2016.196.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 37A-3868/2014
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Subjektiv, skattepligt, fraflytning, udlandsophold, 180 dage
Resumé

Spørgsmålet i sagen var, om en skattepligtig havde godtgjort, at han havde opgivet sin bopæl i Danmark ved at opholde sig i Kina og Ungarn i ca. 7 1/2 måned, og at han derfor ikke var skattepligtig til Danmark i denne periode.

Den skattepligtige henviste til, at han havde opholdt sig i udlandet i mere end 180 dage, og at han ikke havde haft rådighed over en bolig i Danmark.

Retten fandt, at den skattepligtige ikke havde godtgjort, at han i den ca. 7 1/2 måneder lange periode hav­de opgivet sin bopæl i Danmark, og at den skattepligtige derfor også i denne periode var fuldt skatte­pligtig til Danmark.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1 C.F.1.2.3

Parter

A

(Selvmøder)

mod

Skatteministeriet

(v/ Kammeradvokaten v/ adv. Mattias Chor)

Afsagt af Byretsdommer

Koch Clausen

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag, der er anlagt den 19. august 2014, drejer sig om prøvelse af en skatteankenævnsafgørelse, hvorved sagsøger, A, er fundet fuldt skattepligtig til Danmark i en nærmere angivet periode i 2007-2008.

Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, skal aner­kende, at As skattepligtige indkomst nedsættes i indkomståret 2007 med 315.566 kr. og i indkomståret 2008 med 145.000 kr.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a.

Oplysningerne i sagen

I Skatteankenævnets afgørelse af 7. maj 2014 hedder det:

"...

Sagens emne

Du klager over, at SKAT har anset dig for fuld skattepligtig til Danmark i årene 2007 og 2008, hvor du opholdt sig i Kina, Ungarn og USA og dermed beskattet udbetalt løn fra dit selskab, G1, til dig.

Der er ikke uenighed om beløbet.  

Klagen vedrører

SKATs afgørelse

Din opfattelse

Skatteankenævnets afgørelse

2007

Fuld skattepligtig

Ja

Nej

 JA

  

Løn

315.566

0

315.566

2008

Fuld skattepligtig

Ja

Nej

Ja

Løn

370.000

0

370.000

Faktiske oplysninger

Du er hovedanparthaver i selskabet G1, cvr. nr. ... 11. Selskabet er stiftet i september 2006 af klager og selskabets hovedaktivitet er iflg. de foreliggende oplysninger, salg af forespørgsler genereret over inter­nettet.

Du har oplyst til folkeregisteret at være udrejst til Kina i perioden 30.06.2007 - 22.09.2008. Du har ikke oplyst nogen adresse i udlandet.

Du er dansk statsborger.

Inden udrejse, og efter indrejsen har du stået tilmeldt adressen: Y1, Y2, Danmark. (fra 23.10 2005 til 13.01 2012) Lejligheden er registreret som almindelig beboelseslejlighed på 49m2. Lejligheden er ejet af din mor, MH og udlejet til dit selskab, G1.

Dit selskab, G1, har været udtaget til revision i SKAT. Selskabets regnskabsår omfatter perioden 1.10 2007 - 30.09 2008. Kontrollen medførte, at SKAT forhøjede din skattepligtige indkomst med maskeret udlodning for indkomstårene 2007 og 2008, og nægtede fradrag for udenlandsk løn i dit selskab for indkomståret 2008.(samme forhold)

Du påklagede selskabets skatteansættelse for indkomståret 2008 til Lands­skatteretten, der afgjorde 30.november 2012, at beløbet ikke skulle anses som maskeret udlodning, men som løn.(12-0189771)

Du havde påklaget din egen personlige skatteansættelse for indkomstårene 2007 og 2008 til Landsskatteretten, der 30 marts 2012 afviste denne idet klagefristen var overskredet.(12-0190154)

Nævnets afgørelse af 13. maj 2013:

"...

Nævnet finder ikke at klagers mail af 8. november 2011 kan anses for en rettidig klage over skatteansættelserne for 2007 og 2008, allerede af den grund, at mailen er sendt til SKAT efter udløbet af fristen for klage til næv­net.

Nævnet finder derfor, at klagers mail af 8. november 2011 skal ses i relation til anmodningen om genoptagelse, da mailen er stilet til sagsbehandleren i SKAT og det i mailen oplyses, at der er tale om en indsigelse til de gennem­førte reguleringer og der i den forbindelse henvises til advokatens skrivelse af 11. oktober 2011, der vedrører genoptagelsen af selskabets skatteansættel­ser.

..."

SKAT sender forslag for årene 2007 og 2008 16.05.2013 SKAT sender afgørelser for årene 2007 og 2008 26.06.2013

SKATs afgørelse

SKAT begrunder ansættelsesændringen (løn) med Landsskatterettens afgø­relse af 30.11.2012 for indkomståret 2009 for klager personligt (12- 0190000) og for hans selskab (12-0189771), samt henviser til fristreglerne i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2 og stk. 5 hvoraf det fremgår, at når der er tale om transaktioner mellem interesseforbundne parter (selskabet og ejer) da er fristen 1. maj i det sjette indkomstår efter udløbet af det omhandlede indkomstår.

Endvidere henviser SKAT til Skatteankenævnets afgørelse af 13. maj 2013 hvoraf det fremgår, at din henvendelse skal anses som en anmodning om ge­noptagelse fremsat inden for de ordinære ansættelsesfrister i skatteforvalt­ningsloven.

SKAT skriver, at der også indrømmes lempelse for løn optjent i udlandet i henhold til din anmodning om genoptagelse.

Yderligere henvises der til principperne i Højesteretsdom af 15/8-2011 (SKM2011.533.HR). Især lægges der vægt på, at der efter udløbet af den al­mindelige ansættelsesfrist, kunne foretages ændring, under hensyn til at det på afgørelsestidspunktet, havde været muligt at beskatte indkomsten til det indkomstår, som blev fastsat af Landsskatteretten.

SKAT begrunder skattepligtsspørgsmålet, med at afgørelsen af 13. juli 2011 ikke er ændret. (da SKAT sendte den oprindelige afgørelse på maskeret ud­lodning)

SKAT har anset at den fulde skattepligt ikke er ophørt.

Der er blandt andet henset til, at:

  •  

der er ikke nogen adresse i Kina.

  •  

Fraflytnings/tilflytningsadresse i Danmark er den samme

  •  

Ikke oplysninger om skattepligt til Kina

  •  

Ingen fraflytterbeskatning

  •  

Livsinteresser - virksomhed/familie er i Danmark

  •  

Ikke oplysninger om faktisk betalt skat til Kina

Det skal bemærkes, at din skattesag ikke kan sidestilles med sagen vedrøren­de THs mand, under hensyn til, at din sag vedrører spørgsmålet om fraflytning fra Danmark og dermed opgivelse af skattepligt. Sagen vedrø­rende THs mand vedrørte spørgsmålet om tilflytning til Danmark og dermed etablering af skattepligtig til Danmark. Den pågældende sag var derfor en vurdering i forhold til kildeskattelovens § 7.

Sagerne er derfor ikke sammenlignelige.

SKAT har ændret grundlaget for din skat for 2007 sådan:

Skattepligtigt udbytte tilbageført i henhold til principperne i kendelse fra Landskatteretten af 30/11-2012 vedrørende dit selskab G1

-315.556 kr.

Skattepligtig løn jf. afgørelsen fra Landskatteretten vedrørende selskabet G1, hvor det fastlægges, at udbetalingen anses at være omfattet af ligningslovens § 33 A, stk. 3 vedrørende ophold i Kina og Ungarn.

315.556 kr.

Vedrørende lempelse

Lønindkomsten fra dit selskab er jf. kendelsen fra Landsskatteretten udbetalt i forbindelse med arbejde, mens du har været i Kina og Ungarn i indkomst­året 2007 og primo 2008. I denne forbindelse godkendes halvlempelse jf. reglerne i ligningslovens § 33A, stk. 3.

Den løn som er omfattet af lempelse opgøres således: Indkomståret 2007

Dato

Beløb

2/8-2007, Kina

25.000

31/8-2007, Kina

120.000

28/9-2007, Kina

170.556

I alt

315.556

Lønbeløbet indgår i beregningen af arbejdsmarkedsbidrag jf. arbejdsmarkedsbidragslovens § 1 og § 2.

SKAT har ændret grundlaget for din skat for 2008 sådan:

Skattepligtigt udbytte tilbageført i henhold til principperne i kendelse fra Landsskatteretten af 30/11-2012 vedrørende dit selskab  G1

-370.000 kr.

Skattepligtig løn jf. afgørelsen fra Landsskatteretten vedrørende selskabet G1, hvor det fastlægges, at udbetalingen til dig skal være løn. Lønudbetalingen anses at være omfattet af ligningslovens § 33A, stk. 3 vedrørende ophold i Kina og Ungarn.
 

145.000 kr.

Skattepligtig løn jf. afgørelsen fra Landsskatteretten vedrørende selskabet G1, hvor det fastlægges, at udbetalingen til dig skal anses at være løn. Beløbet knytter sig til den perioden, hvor du har været i USA.

225.000 kr.

Vedrørende lempelse

Lønindkomsten fra dit selskab er jf. kendelsen fra Landsskatteretten udbetalt i forbindelse med arbejde, mens du har været i Kina og Ungarn i indkomst­året 2007 og primo 2008. I denne forbindelse godkendes halvlempelse jf. reglerne i ligningslovens § 33A, stk. 3

Vedrørende lønudbetalingerne i tilknytning til din rejse til USA godkendes der ikke lempelse, under hensyn til at du ikke har været bortrejst i mere end 6 måneder.

Den løn som er omfattet af lempelse opgøres således: Indkomståret 2008

Dato

Beløb

8/2-2008, Ungarn

145.000

Indkomståret 2008, ej omfattet af lempelse

Dato

Beløb

6/8-2008, USA

50.000

19/8-2008, USA

50.000

10/9-2008, USA

125.000

I alt

225.000

Lønbeløbene både med og uden lempelse indgår i beregningen af arbejdsmar­kedsbidrag jf. arbejdsmarkedsbidragslovens § 1 og § 2.

Din opfattelse

Du skriver, at du ønsker fritagelse fra skattepligt i Danmark for perioden juli 2007 til marts 2008 i henhold til kildeskattelovens §1.

Omkring lejligheden i Y1, skriver du, at du ikke mener den kan være problematisk i forbindelse med dit udlandsophold. Du har slet ikke sat fod i Danmark i den relevante periode. Desuden har lejligheden været beboet af en anden.

Du finder ikke at det primære med dit udlandsophold, operation, har nogen indflydelse på dine skattepligtsforhold.

Du skriver, at du finder det logisk, at skattepligten ophører netop fordi du rejser udenlands for at få foretaget en operation, som du ikke kunne få fore­taget i Danmark. Når du måtte betale operationen af "egen lomme", er det ikke rimeligt at opkræve skatter af de ydelser en borger betaler i udlandet.

Du skriver at SKATs henvisning til, at der ikke er foretaget fraflytterbeskat­ning, ikke giver nogen mening idet loven først er indført pr. 1. juli 2010 og dermed overhovedet ikke gælder for dig.

Du henviser dernæst til et link: [udeladt]

Hvorfra du citerer:

"...

 Du er ikke fuldt skattepligtig for indkomstårene 2007, 2008 og 2009, da du ikke har taget bopæl her i landet efter kildeskattelovens § 1, stk. 1

..."

Du skriver, at THs mand HAR haft adgang til en bolig i Dan­mark, men det anser SKAT for helt irrelevant da han har opholdt sig i landet under 180 dage om året. (henvisning til side 4 i afgørelsen hvor der er en op­gørelse over ophold i Danmark)

Du finder, at spørgsmålet i ovennævnte sag, om ophold her i landet i under 180 dage og spørgsmålet om hvorvidt arbejdet er udført i udlandet, er akku­rat de samme spørgsmål som i din sag.

Du opsummerer:

Du har opholdt dig i udlandet i over 6 måneder (juli 2007-marts 2008)

Du har anmeldt dit udlandsophold til folkeregisteret

Du har udført arbejde i udlandet

Du har ikke været i Danmark i perioden

Du er derfor ikke skattepligtig til Danmark i perioden juli 2007-marts 2008.

Skatteankenævnets afgørelse

Indledningsvis skal vi fastslå, at det er reglerne i kildeskatteloven der skal af­gøre om du er fuldt skattepligtig til Danmark.

Ifølge kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, foreligger der fuld skattepligt for personer, der har bopæl her i landet.

Om skattepligten ophører ved fraflytning afgøres ud fra, om den skattepligti­ge har bevaret bopæl her i landet, jævnfør kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. Ved vurderingen af om skattepligten er ophævet i forbindelse med fraflytningen, tillægges det i praksis størst vægt, om skatteyderen har bevaret sin rå­dighed over en helårsbolig.

Det er en betingelse for at anse bopælen bevaret, at personen under en eller anden form - helt eller delvis - har rådighed over en bolig her i landet. I de tilfælde, hvor skatteyderen efter fraflytningen fortsat har rådighed over en helårsbolig, er dette normalt en tilstrækkelig grund til at anse bopælen for opretholdt, medmindre skatteyderen har haft til hensigt at bosætte sig varigt i udlandet.

Vi finder, at SKAT har løftet bevisbyrden for, at du har haft lejligheden Y1 til rådighed i hele den periode, du har været i udlandet (30.06 2007 - 22.09 2008). Der er lagt afgørende vægt på at du har haft bopæl i lej­ligheden i en længere årrække både inden og efter dit udlandsophold. (23.10 2005 - 13.01 2012).

Vi bemærker, at der ikke findes fritagelsesbestemmelser i kildeskattelovens § 1, stk. 1.

Vi finder derfor at du er fuldt skattepligtig til Danmark for indkomstårene 2007 og 2008 jfr. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Deraf følger, at vi finder, at det er med rette at SKAT har pålignet dig løn, udbetalt til dig fra dit selskab, G1, i lighed med Landsskatteret­tens afgørelse herom (12-0189771) samt Nævnets afgørelse om, at din klage rettelig skulle anses som en anmodning om genoptagelse korrekt fremsendt til SKAT inden for ansættelsesfristerne i skatteforvaltningslovens § 26.

Vi stadfæster SKATs afgørelse.

..."

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af sagsøger.

Sagsøger har forklaret, at han også i perioden 28. december 2007 til 2. janu­ar 2008 var i Ungarn. Når hans advokat på et tidspunkt har skrevet noget an­det, må det skyldes, at advokaten har set en regning fra det sted, hvor han boede primært. Han var i dagene omkring nytår taget på et hotel i Ungarn. Han boede primært i en lille lejlighed i et lejlighedskompleks. Denne lejlighed kostede mere i dagene omkring nytår, og han kunne tage på hotel for det samme. Efter nytårsdagene boede han igen i samme lejlighed i lejlighedskom­plekset. Fra Ungarn tog han til Danmark. Han savnede sine venner.

Formålet med opholdet i Kina var behandling, og hans opholdssted i Kina var på et hospital. Han rejste direkte fra Kina til Ungarn. Dels ville han gerne se Ungarn, dels følte han sig ikke klar til at komme hjem endnu. Han udførte ar­bejde, mens han var i Ungarn.

Han flyttede ind i lejligheden i Y1 i oktober 2005. Hans mor købte lejligheden med henblik på, at han kunne flytte ind. De aftalte, at hun flyttede ind, da han skulle rejse. Han har ikke haft nøgle til lejligheden i Y1, mens han var i Kina og Ungarn, og han ophørte med at betale husleje. Hans mor og vist også en veninde til hende boede i lejligheden i den periode. Hans mor solgte sin bolig i Y3 og skulle flytte til København, men den nye bolig var først færdig et stykke inde i 2008. Lejligheden i Y1 var en ejerlejlighed. Han havde ikke personlig nogen skriftlig lejekontrakt, men selskabet havde. Han flyttede ind i lejligheden i Y1 igen, da han var kommet hjem den 10. februar 2008. Det var vist først en måneds tid ef­ter, da hans mor var flyttet. Han var så i USA. Rettelig boede han ikke i lej­ligheden, men "på må og få" hos bekendte, til han rejste til USA. Hans mor var ikke klar til at flytte på det tidspunkt. Det må være, mens han var i USA, at det blev aftalt, at han igen skulle flytte ind i Y1. Lejekontrakten dateret 9. oktober 2007 med ikrafttræden 1. marts 2008, som er omtalt i den tidligere sag om blandt andet selskabets fradrag for husleje, er nok tilbageda­teret. Han fik at vide, at der skulle være en kontrakt, og så blev der lavet en. Den 9. oktober 2007 var det således ikke bestemt, at han skulle bo i Y1 igen. Hans selskab havde hele tiden lejligheden i Y1 som sin adresse. Da han tog til Kina, var det ikke planlagt, at han også skulle til Un­garn. Det blev det måske 1 måned før, han rejste til Ungarn. Han vidste, at han ville komme tilbage til Danmark på et tidspunkt, inden for et år. Noget af hans indbo blev stående i lejligheden i Y1, noget blev smidt ud, og noget blev kørt ud til hans bror. Der var ikke noget, der blev sendt til Kina eller Ungarn.

Han opfatter det selv sådan, at han igen har boet i Danmark fra den 10. feb­ruar 2008, og at det er den dato, skattepligten er genindtrådt.

Han genkender ikke teksten i bilag H (internetsiden "Hvordan ophører den fulde skattepligt?").

Parternes synspunkter

Sagsøger har i pastandsdokument af 20. januar 2016 anført følgende:

"...

A.                        

Som det fremgår af bilag af SKATs hjemmeside, ophører skatte­pligten når man er bortrejst i mere end 6 måneder. Det er muligt at kammeradvokaten kan finde paragraffer, hvori der står noget andet, men det ændrer ikke på, hvad SKAT oplyser på sin hjemmeside. SKAT må stå til regnskab for, hvad de oplyser borgerne, og hvis der er givet tvetydige informationer, er det SKATs ansvar.

B.                         

Samtidig er dette ikke almindelig praksis. Jeg kender mange, som har brugt et år i udlandet efter endt studietid, og har arbejdet som bartendere, lagerarbejde og lignende. De er aldrig blevet beskattet og er aldrig blevet bedt om redegørelse for, hvad de har tjent under deres udlandsophold. Dette er ikke almen praksis hos SKAT.

Hvis jeg skal beskattes af udført arbejde under mit udlandsophold, skal alle andre også.

..."

Sagsøgte har i påstandsdokument af 18. januar 2016 anført følgende:

"...

1.1       A er fuldt skattepligtig til Danmark

Til støtte for frifindelsespåstanden gør Skatteministeriet gældende, at A er fuldt skattepligtig til Danmark i medfør af kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, idet han ikke ved sine udlandsophold har opgivet sin bopæl her i landet.

Det er A, der har bevisbyrden for, at han har opgivet sin bopæl her i landet, jf. f.eks. UfR 2001.1459 H og UfR 2001.1854 H (SKM2001.483.HR). Idet A gør gældende, at det alene er i en forholdsvis kort periode, at han ikke har været skattepligtig til Danmark, er bevisbyrden skærpet, jf. SKM 2012.459.V.

A har ikke løftet denne (skærpede) bevisbyrde.

Som anført i Skatteankenævnets afgørelse, s. 6, 4. afsnit, tillægges det i praksis størst vægt, om skatteyderen har bevaret sin rådighed over en helårsbolig, jf. her­ved jf. UfR 2004.1895 H og UfR 1996.391 H samt Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit C.F.1.2.3.

Det er ubestridt, at A under sine udlandsophold fortsat har haft rådighed over lejligheden på Y1, Y2, Danmark, som han ifølge Det Centrale Personregister boede i fra 23. oktober 2005 til 30. juni 2007 og fra 22. september 2008 til 13. januar 2012 (bilag F, s. 12, næstsid­ste afsnit).

A har haft rådighed over lejligheden, uanset at lejligheden formelt har været udlejet fra As mor til As selskab. A var ifølge det oplyste eneste ansatte i selskabet, og A har endvidere oplyst, at han personligt har rådet over en del af lejligheden (bilag F, s. 16, 2. afsnit ff. og bilag G, s. 7, 1. afsnit). Landsskatteretten har også nægtet G1 fradragsret for huslejeudgiften, fordi udgiften er anset for at være en privat udgift for A (bilag G, s. 18, 2. afsnit ff.).

At A har haft rådighed over lejligheden understøttes af, at A ikke har opfyldt Skatteministeriets opfordring (A) fremsat i svarskrif­tet, s. 3, 4. afsnit, om at fremlægge lejekontrakten af 9. oktober 2007 mellem ham og G1 vedrørende lejligheden i Y1, som er omtalt på s. 16 i Landsskatterettens kendelse af 30. november 2012 (bilag F), jf. herved retsplejelovens § 344, stk. 2, 1. pkt.

A har i hele perioden udført arbejde med relation til Danmark og har haft sine erhvervsmæssige interesser i Danmark, idet hans arbejde har været udført i hans danske selskab G1.

Desuden har A ikke ageret skatteretligt som om, at han ikke læn­gere var skattepligtig til Danmark. Det fremgår af kildeskattelovens § 10, at hvis en person ophører med at være skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, uden at der er tale om dødsfald, eller bliver en person efter bestemmelserne i en dobbelt­beskatningsoverenskomst hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland, anses aktiver, som ikke fortsat er omfattet af dansk beskatning, for af­hændet på fraflytningstidspunktet. A har ikke behandlet anparter­ne i G1som afstået.

A har også fremsat krav om lempelse, hvilket forudsætter, at der er en skattepligtig indkomst at foretage lempelse i.

Ud over, at A har boet i Kina og Ungarn i alt knap 6 måneder og herefter har opholdt sig i Ungarn samt i USA i godt en måned henholdsvis knap halvanden måned, er der ingenting, der indikerer, at A har opgivet sin bopæl her i landet.

Udlandsopholdene er, når henses til deres meget korte varighed, samt at A igennem hele perioden har haft rådighed over en bolig og i øvrigt haft centrum for sine livsinteresser her i landet, langt fra tilstrækkelige til, at A har godtgjort, at han har opgivet sin bopæl her i landet.

1.2 Bemærkninger om information på SKATs hjemmeside

Som bilag til sin e-mail af 19. marts 2015 har A fremlagt et skærmprint fra SKATs hjemmeside, der viser det indledende afsnit i vejlednin­gen "Skatten - når du flytter til udlandet".

I sin "sidste replik" af 30. april 2015 anfører A, at det anførte i vejledningen må forstås sådan, at man ikke er skattepligtig, når man fraflytter landet mere end 6 måneder.

Det anførte i vejledningen vedrører, hvornår man er fuldt skattepligtig til Dan­mark, og ikke hvornår den fulde skattepligt ophører.

Ophør af den fulde skattepligt er beskrevet i vejledningens afsnit "Hvordan op­hører den fulde skattepligt? " (bilag H), som er et underafsnit til afsnittet "Ophør af skattepligt".

Det fremgår af de fremlagte skærmprint, at A også har orienteret sig i dette afsnit og dermed været bekendt med indholdet.

I det pågældende underafsnit om ophør af den fulde skattepligt er anført følgen­de:

"...

Den fulde skattepligt kan ikke ophøre, før du opgiver din bopæl i Dan­mark. Hvis du rejser ud af landet, men bevarer din danske bopæl, er du stadig fuldt skattepligtig her. Det har altså ingen indflydelse på din skat­tepligt, hvis du fx framelder dig på folkeregisteret, men bevarer din bolig.

Under normale omstændigheder regnes du for at have opgivet din bopæl, når du sælger den eller udlejer den, så lejemålet ikke kan opsiges i mindst tre år fra din side. Hvis du bor i lejebolig, gælder samme regler - at du skal sige boligen op eller fremleje den i mindst tre år uopsigeligt fra din side.

Flytter du til udlandet, skal du udfylde blanket 04.029.

..."

SKATs vejledning om indtræden og ophør af fuld skattepligt til Danmark er i fuld overensstemmelse med kildeskattelovens § 1, stk. 1, og den foreliggende praksis.

A har således været fuldt ud bekendt med, at han ikke ved sine udlandsophold opgav sin bopæl i og dermed sin fulde skattepligt til Danmark.

Det fremgår af SKATs vejledning, at man ved udflytning skal udfylde blanketten benævnt 04.029 (bilag J).

Skatteministeriet opfordrede i sit svarskrift, s. 5, 3. afsnit, A til at oplyse, om han har udfyldt og indleveret blanket 04.029 vedrørende fraflytning til SKAT samt i bekræftende fald fremlægge kopi heraf.

A har heller ikke besvaret denne opfordring, og det skal derfor lægges til grund, at A ikke har udfyldt og indleveret blanketten til SKAT, jf. retsplejelovens § 344, stk. 2, 1. pkt. Også dette viser, at A ikke har ageret skatteretligt som om, at han ikke længere var skattepligtig til Danmark.

..."

Parterne har i det væsentlige procederet i overensstemmelse hermed.

Sagsøger har derudover anført, at SKAT ikke burde beskrive forholdene så enkelt på hjemmesiden, hvis det er så kompliceret, som sagsøgte giver udtryk for.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det er ubestridt, at sagsøger indtil den 30. juni 2007 havde bopæl her i lan­det, og at han igen fra den 10. februar 2008 har haft bopæl her i landet. Det er således afgørende for sagen, om sagsøger i den mellemliggende periode havde opgivet sin bopæl her i landet, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, og § 6.

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at sagsøger i perioden fra 30. juni 2007 til 22. september 2008 var registreret i Folkeregisteret som fraflyttet til Kina. Reelt var han i den pågældende periode i Kina og Ungarn til den 10. februar 2008 og derefter i Danmark og USA. Indtil den 30. juni 2007 og igen fra den 22. september 2008 har han været tilmeldt Folkeregisteret på adres­sen Y1, Y2, Danmark. Der er tale om en beboelsesejerlejlighed, som hans mor ejer. Der har ikke været nogen skriftlig lejeaftale mellem sagsøger og hans mor. Under en tidligere Landsskatteretssag vedrø­rende fradrag for sagsøgers selskab, G1, i indkomståret 2008 er fremlagt en lejekontrakt dateret 9. oktober 2007 mellem selskabet og sag­søger. Ifølge denne skulle sagsøger pr. 1. marts 2008 leje 60% af lejligheden af selskabet, der havde lejet lejligheden af sagsøgers mor. Sagsøger har under nærværende sag forklaret, at lejekontrakten nok er tilbagedateret. Sagsøgers selskab har efter det oplyste i hele perioden haft adresse i lejligheden. Sagsø­ger har forklaret, at noget af hans indbo blev i lejligheden, mens han var i ud­landet, andet blev smidt ud, og noget blev kørt ud til hans bror. Sagsøger har forklaret, at formålet med opholdet i Kina var hospitalsbehandling, og at for­målet med det efterfølgende ophold i Ungarn var, at han gerne ville se landet og ikke følte sig klar til at vende hjem. Han udførte i Ungarn arbejde for sit danske selskab. Sagsøger havde hele tiden til hensigt at vende tilbage til Dan­mark inden for et år.

Uanset sagsøgers forklaring om, at han i den nævnte periode ikke havde rå­dighed over eller betalte leje for lejligheden i Y1, men at hans mor og vist også en veninde til moderen boede i den, findes sagsøger ikke under de ovenfor nævnte omstændigheder at have godtgjort, at han i den ca. 7 1/2 måneder lange periode fra udgangen af juni 2007 til den 10. februar 2008 havde opgivet sin bopæl i Danmark. Der er således ikke grundlag for at tilsi­desætte Skatteankenævnets afgørelse, hvorefter han i den nævnte periode er fuldt skattepligtig til Danmark.

Herefter, og idet det, sagsøger har anført om SKATs tilkendegivelser på hjemmesiden, ikke kan føre til andet resultat, tages sagsøgtes frifindelsespå­stand til følge.

Vedrørende sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt. Beløbet er fastsat som et passende beløb til dækning af sagsøgtes udgift til advokatbi­stand inkl. moms. Der er ved fastsættelsen af beløbet navnlig lagt vægt på sa­gens værdi, udfald, karakter og omfang.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøger, A, skal inden 14 dage betale 30.000 kr. til sagsøgte i sagsomkostninger.

drDe idømte sagsomkostninger forrentes efter rentelovens § 8 a.