For at kunne føre tilsyn med proceduren for aktiv forædling, er der i visse tilfælde krav om anvendelse af standardiseret informationsudveksling. Se DF artikel 176 og 181.

Indtil det tidspunkt hvor et fælles it-system til denne informationsveksling tages i brug, skal de hidtidige oplysningsskemaer INF1, INF5 og INF9 anvendes. Se DFO artikel 23 og bilag 13.

Oplysningsskemaerne anvendes i følgende tilfælde:

  • Aktiv forædling EX/IM, som involverer en eller flere medlemsstater
  • Aktiv forædling IM/EX, som involverer flere medlemsstater.

INF-dokumenterne er en hjælp til koordinering af oplysninger om mængde, art, identifikationsmærker mv. på de varer, der henføres under proceduren, mellem de involverede toldsted i EU.

Hvis der er flere medlemsstater involveret et bevillingsforhold skal dokumenterne altid benyttes. Det skal fremgå af bevillingen til at anvende proceduren for aktiv forædling, i hvilket omfang INF-dokumenterne skal benyttes. Se DF artikel 176, stk. 1.

I tilfælde af aktiv forædling IM/EX, der kun involverer Danmark, kan det tilsynsførende toldsted anmode om, at oplysningsskema INF1 benyttes, hvis der er behov for oplysningerne til at beregne toldbeløbet. Se DF artikel 176, stk. 2.

Kravene til udfyldning og anvendelse af oplysningsskemaerne fremgår af DFO bilag 12

Oplysningsskema INF 1

Hvis forædlingsprodukter eller varer i uforandret stand overgår til fri omsætning i en anden medlemsstat end den, hvor varerne blev henført under aktiv forædling, skal den medlemsstat, hvor varerne overgår til fri omsætning, opkræve told og afgifter.

Oplysningsskema INF1 anvendes med henblik på at:

  • Bestemme størrelsen af det toldbeløb, der skal opkræves
  • Fastslå eventuelle specifikke handelspolitiske foranstaltninger
  • Oplyse om den fastsatte sikkerhedsstillelse.

Den toldmyndighed, der skal frigive varerne til fri omsætning, anmoder den bevillingsudstedende myndighed, om efterfølgende at påtegne INF1 med de nødvendige oplysninger.

Hvis varer under proceduren for aktiv forædling overdrages fra bevillingshaver til en virksomhed i en anden medlemsstat, kan bevillingshaver anmode om, at oplysningsskema INF1 forudgående påtegnes af det tilsynsførende toldsted.

Oplysningsskema INF 5

Oplysningsskema INF5 anvendes i forbindelse med aktiv forædling (EX/IM).

Aktiv forædling (EX/IM) defineres som forudgående eksport af forædlingsprodukter, som er fremstillet af ækvivalente varer under proceduren for aktiv forædling forud for importen af de varer, de træder i stedet for. Se DF artikel 1, nr. 29).

Dvs. at skemaet skal anvendes ved forudgående eksport af forædlingsprodukter, som er fremstillet af ækvivalente varer under proceduren for aktiv forædling, i en medlemsstat, hvorefter importen af råvarerne til aktiv forædling sker efterfølgende i en anden medlemsstat.

Det toldsted, der antager eksportangivelsen samt udgangstoldstedet påtegner oplysningsskemaet.

Denne påtegning på INF5 giver ret til, at der kan importeres en bestemt mængde varer under aktiv forædling, som svarer til den eksporterede mængde forædlingsprodukter.

Mængden af importvarer, der svarer til de eksporterede varer, anføres i rubrik 6 på oplysningsskema INF5.

For at sikre, at der er fuldstændig overensstemmelse mellem de importvarer, der angives til aktiv forædling og de forudgående eksporterede forædlingsprodukter, skal det anføres på oplysningsskema INF5, hvilke identifikationsforanstaltninger, der er truffet.

Skemaet fremlægges for toldmyndigheden i den medlemsstat, hvor varerne importeres til aktiv forædling.

Varerne kan importeres af en anden end bevillingshaver. Det er en betingelse, at denne importør har fået overdraget rettigheden til at foretage importen af bevillingshaver.

Hvis en virksomhed har et tilstrækkeligt stort antal eksporter under denne ordning, er der mulighed for at udstede et INF5 for det samlede antal eksporter i en bestemt periode.

Oplysningsskema INF 9

Oplysningsskema INF9 anvendes i forbindelse med aktiv forædling (IM/EX), som involverer flere medlemsstater.

Aktiv forædling (IM/EX) defineres som import af ikke-EU-varer under proceduren for aktiv forædling forud for eksporten af forædlingsprodukter (den normale fremgangsmåde). Se DF artikel 1, nr. 30).

Dvs. at skemaet skal anvendes i tilfælde, hvor henførsel af råvarerne til aktiv forædling eksempelvis foretages ved SKAT i Danmark, mens den efterfølgende eksport af forædlingsprodukterne finder sted efterfølgende ved et toldsted i eksempelvis Frankrig.

Det toldsted, der antager henførselsangivelsen, påtegner oplysningsskemaet.

Denne påtegning på INF9 giver ret til, at der kan eksporteres en bestemt mængde forædlingsprodukter (herunder også forædlingsprodukter, der er fremstillet af ækvivalente varer), som svarer til mængden af importvarer.

Mængden af importvarer, der er henført under proceduren, anføres i rubrik 6 på oplysningsskema INF9.

For at sikre, at der er fuldstændig overensstemmelse mellem de importvarer, der angives til aktiv forædling, og forædlingsprodukterne fremstillet af ækvivalente varer, skal det anføres på oplysningsskemaet INF9, hvilke identifikationsforanstaltninger, der er truffet.

Skemaet fremlægges for toldmyndigheden i den medlemsstat, hvor forædlingsprodukterne eksporteres fra aktiv forædling.

Forædlingsprodukterne kan eksporteres af en anden end bevillingshaver. Det er en betingelse, at denne eksportør forudgående har fået overdraget rettigheden til at forestå eksporten fra bevillingshaveren.

Se også

Se også afsnit F.A.19.5 for nærmere information om en bevillingshavers overdragelse af rettigheder og forpligtelser.