Inden der kan udstedes en bevilling til aktiv forædling, skal der tages stilling til, om EU-producenternes væsentlige interesser ikke kan anses ikke for at blive negativt berørt af den ansøgte bevilling. Se EUTK artikel 211, stk. 4, litra b).

Dette afsnit indeholder en gennemgang af de økonomiske forudsætninger, der skal være opfyldt, for at EU-producenters væsentlige interesser ikke anses for at blive negativt berørt af en bevilling til aktiv forædling.

Kan de økonomiske forudsætninger ikke anses for at være opfyldt, eller er det på anden måde dokumenteret, at EU-producenternes væsentlige interesser sandsynligvis vil blive berørt, skal der foretages en undersøgelse af de økonomiske forudsætninger på EU-plan. Se EUTK artikel 211, stk. 6.

Bemærk

EU kan inden for landbrugssektoren, uafhængigt af en undersøgelse af de økonomiske forudsætninger, suspendere proceduren for aktiv forædling, hvis EF's marked forstyrres eller trues af forstyrrelse på grund af proceduren for aktiv forædling.

Dette kan gøre sig gældende inden for følgende sektorer: korn, ris, sukker, olivenolie og spiseoliven, frugt og grøntsager, forarbejdede frugter og grøntsager, vin, oksekød, mælk og mejeriprodukter, svinekød, fåre- og gedekød, æg, fjerkrækød og landbrugsethanol. Se Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter, artikel 160.

Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Hovedregel
 • Undtagelser
 • Opfyldelse af de økonomiske forudsætninger
 • Dokumentation.

Hovedregel

Som hovedregel anses EU-producenternes væsentlige interesser ikke for at blive negativt berørt at en ansøgning om bevilling til at benytte proceduren for aktiv forædling. Der skal derfor ikke foretages en undersøgelse af de økonomiske forudsætninger, forinden der kan udstedes bevilling, medmindre ansøgningen er omfattet af nedennævnte undtagelser. Se DF artikel 166.

Undtagelser

Der skal altid foretages en undersøgelse af de økonomiske forudsætninger i følgende tilfælde:

 • Der er bevis for, at EU-producenters væsentlige interesser sandsynligvis vil blive berørt negativt, og toldskylden skal beregnes på grundlag af de importerede varers tarifering, toldværdi, mængde, art og oprindelse på tidspunktet for deres henførsel under proceduren, medmindre de økonomiske forudsætninger er omfattet af kode 01, 30.4, 30.2, 30.6, 31, 10, 11, 12 eller 30.7.
  EU-producenter kan til enhver tid forelægge et sådant bevis, hvorefter undersøgelsesproceduren iværksættes.
 • Toldskylden skal beregnes på grundlag af beskatningselementerne for forædlingsprodukterne på tidspunktet for disses overgang til fri omsætning, og de importvarer, der skal henføres under proceduren for aktiv forædling, ville, hvis de blev angivet til fri omsætning, blive genstand for en landbrugs- eller handelspolitisk foranstaltning, en midlertidig eller endelig antidumpingtold, en udligningstold, en beskyttelsesforanstaltning eller en tillægstold, der stammer fra suspension af indrømmelser. Denne regel gælder dog ikke, hvis de økonomiske forudsætninger er omfattet af kode 30.1, 30.5, 44, 47, 30.3 eller 4.
 • Der er bevis for, at EU-producenters væsentlige interesser sandsynligvis vil blive berørt negativt, og toldskylden skal beregnes på grundlag af beskatningselementerne for forædlingsprodukterne på tidspunktet for disses overgang til fri omsætning, og de importvarer, der skal henføres under aktiv forædling, ville, hvis de blev angivet til fri omsætning, ikke blive genstand for en landbrugs- eller handelspolitisk foranstaltning, en midlertidig eller endelig antidumpingtold, en udligningstold, en beskyttelsesforanstaltning eller en tillægstold, der stammer fra suspension af indrømmelser. Denne regel gælder dog ikke, hvis de økonomiske forudsætninger er omfattet af kode 40, 30.1,30.5, 41-48, 30.3 eller 49.

Se DF artikel 166, stk. 1.

For en gennemgang af de nævnte koder se afsnittet nedenfor om Opfyldelse af de økonomiske forudsætninger.

Vurderingen af om en ansøgning er omfattet af de nævnte undtagelser kan beskrives således:

 

* Se samtlige foranstaltninger, der kan have betydning for vurderingen i DF artikel 166, stk. 1, litra b) og c)

Undersøgelse

Hvis en gennemgang af undtagelsesbestemmelserne i DF artikel 166 viser, at der skal foretages en undersøgelse af de økonomiske forudsætninger, skal toldmyndigheden straks sende sagen til Kommissionen med anmodning om at der foretages en undersøgelse. Se GF artikel 259.

Det er op til virksomheder i EU at fremlægge bevis for at deres væsentlige interesser bliver berørt af en ansøgning/bevilling til aktiv forædling.

Er et sådant bevis ikke toldmyndigheden bekendt på tidspunktet for behandling af bevillingsansøgningen, skal toldmyndigheden ikke selvstændigt undersøge om dette er tilfældet.

Hvis toldmyndigheden efter en bevillings udstedelse bliver forelagt bevis for, at EU-producenters væsentlige interesser sandsynligvis vil blive negativt berørt ved anvendelsen af denne bevilling, skal toldmyndigheden sende sagen til Kommissionen med henblik på, at der foretages en undersøgelse.

Kommissionen kan også selvstændigt tage initiativ til at igangsætte en undersøgelse, hvis de bliver bekendt med, at der er bevis for, at EU-producenters væsentlige interesser sandsynligvis vil blive negativt berørt ved anvendelsen af en bevilling.

Den konklusion som EU-undersøgelsen når frem til, skal følges af de berørte toldmyndigheder. Se GF artikel 259, stk. 5.

Foretages en sådan undersøgelse på et tidspunkt, hvor bevillingshaveren allerede har opnået en bevilling til aktiv forædling, og viser undersøgelsen, at de økonomiske oplysninger ikke længere kan anses for at være opfyldt, vil den udstedte bevilling blive tilbagekaldt. Bevillingshaveren kan dog få en periode på maksimalt et år, førend tilbagekaldelsen får virkning. Se GF artikel 259, stk. 6.

Se også

Se også afsnit F.A.36 om de generelle regler for tilbagekaldelse af afgørelser om toldforhold.

Opfyldelse af de økonomiske forudsætninger

Bevillingsansøgeren skal i ansøgningen om bevilling til aktiv forædling for hver vareart anføre grunden til, at de økonomiske forudsætninger anses for at være opfyldt. For de enkelte begrundelser benyttes særlige koder i ansøgningen.

Selvom bevillingsansøgeren anser den påtænkte forædlingsproces for at være omfattet af hovedreglen, og de økonomiske forudsætninger derfor ikke påregnes vurderet ved toldmyndighedens behandling af ansøgningen, skal kode for den/de relevante økonomiske forudsætninger altid angives i ansøgningen. EU-producenter kan under sagens behandling eller efterfølgende fremlægge dokumentation for, at deres væsentlige interesser er berørt, hvilket kan medføre en undersøgelse af de økonomiske forudsætninger i overensstemmelse med de ovenfor beskrevne undtagelser.

Følgende koder skal anvendes til at angive den/de økonomiske forudsætninger i bevillingsansøgningen:

Begrundelse for at de økonomiske forudsætninger anses for opfyldt

Kode

Forarbejdning af varer, der ikke er opført i DF bilag 71-02 over følsomme varer og produkter

01

Reparation

30.4

Forarbejdning af varer, der direkte eller indirekte er stillet til bevillingshaverens rådighed, udført efter forskrifter fra en person, der er etableret uden for EU's toldområde, i almindelighed alene mod betaling af udgifterne ved forarbejdning

30.2

Forarbejdning af durumhvede til pasta

30.6

Henførsel af varer under proceduren for aktiv forædling inden for de mængder, der fastsat i overensstemmelse med artikel 18 i Rådets forordning (EU) nr. 510/2014

31

Forarbejdning af varer, der er opført i DF bilag 71-02 over følsomme varer og produkter, når der er manglende rådighed over varer produceret i Unionen, som har samme ottecifrede KN-kode, samme handelskvalitet og samme tekniske egenskaber som de varer, der skal importeres til de planlagte forædlingsprocesser

10

Forarbejdning af varer, der er opført i DF bilag 71-02 over følsomme varer og produkter, når der er prisforskelle mellem varer, der er produceret i Unionen, og varer, som skal importeres, i tilfælde, hvor sammenlignelige varer ikke kan anvendes, fordi prisen gør det økonomisk umuligt at gennemføre den påtænkte kommercielle transaktion

11

Forarbejdning af varer, der er opført i DF bilag 71-02 over følsomme varer og produkter, når der er kontraktlige forpligtelser, hvor de sammenlignelige varer ikke er i overensstemmelse med de kontraktlige krav, som er stillet af køberen af forædlingsprodukterne i tredjelandet, eller hvor forædlingsprodukterne skal fremstilles af varer, der skal henføres under proceduren for aktiv forædling for at overholde bestemmelserne om beskyttelse af industriel eller kommerciel ejendomsret

12

Forarbejdning af varer, der er opført i DF bilag 71-02 over følsomme varer og produkter, når den samlede værdi af varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling, for hver ansøger pr. kalenderår for hver ottecifret KN-kode, ikke overstiger 150 000 EUR

30.7

Forarbejdning af varer for at sikre, at de er i overensstemmelse med tekniske krav for deres overgang til fri omsætning

40

Forarbejdning af varer af ikke-kommerciel karakter

30.1

Forarbejdning af varer, der er fremstillet ved forædling under en tidligere bevilling, som blev tildelt efter en undersøgelse af de økonomiske forudsætninger

30.5

Forarbejdning af faste og flydende fraktioner af palmeolie, kokosolie, flydende fraktioner af kokosolie, palmekerneolie, flydende fraktioner af palmekerneolie, babassuolie eller ricinusolie til produkter, som ikke er beregnet til fødevaresektoren

41

Forarbejdning til produkter, som skal indgå i eller anvendes til civil luftfart, hvortil der er udstedt et luftdygtighedsbevis

42

Forarbejdning til produkter, som er omfattet af den autonome suspension af importafgiften på visse våben og former for forsvarsmateriel i henhold til Rådets forordning (EU) nr. 150/2003

43

Forarbejdning af varer til prøver

44

Forarbejdning af alle typer af elektroniske komponenter, dele og enheder eller ethvert andet materiale til informationsteknologiprodukter

45

Forarbejdning af varer henhørende under KN-kode 2707 eller 2710 til produkter henhørende under KN-kode 2707, 2710 eller 2902

46

Nedbrydelse til affald og skrot, tilintetgørelse, genindvinding af dele eller bestanddele

47

Denaturering

48

Sædvanlige behandlinger omhandlet i EUTK artikel 220

30.3

Den samlede værdi af varer, der skal henføres under proceduren for aktiv forædling, for hver ansøger pr. kalenderår for hver ottecifret KN-kode, må ikke overstige 150 000 EUR for varer, der er omfattet af DF, bilag 71-02 over følsomme varer og produkter, og 300 000 EUR for andre varer, medmindre de varer, der skal henføres under proceduren for aktiv forædling, bliver genstand for en midlertidig eller endelig antidumpingtold, en udligningstold, en beskyttelsesforanstaltning eller en tillægstold, der stammer fra suspension af indrømmelser, hvis de angives til overgang til fri omsætning

49

 

Se DFO artikel 22 og bilag 12.

Ved manglende rådighed over varer i EU's toldområde som nævnt i kode 10 forstås følgende tilfælde:

 • Der fremstilles ikke sammenlignelige varer i EU's toldområde,
 • Der findes ikke tilstrækkeligt med sammenlignelige varer til, at de påtænkte forædlingsprocesser kan gennemføres, eller
 • De i EU fremstillede sammenlignelige varer kan ikke stilles til rådighed for ansøgeren inden for den frist, der er nødvendig for, at den påtænkte transaktion kan gennemføres, selv om der rettidigt er blevet anmodet herom.

Se DF artikel 167, stk. 2.

Ved varer af ikke-kommerciel karakter som nævnt i kode 30.1 forstås følgende varer:

 • Varer i sendinger fra en privatperson til en anden, hvis sådanne sendinger:
  • finder sted lejlighedsvis
  • udelukkende indeholder varer, som er bestemt til personlig brug for modtageren eller dennes familie, og som ikke ved deres beskaffenhed eller mængde giver anledning til at antage at varerne skal anvendes kommercielt
  • sendes fra afsender til modtager uden nogen form for vederlag.
 • Varer i rejsendes personlige bagage, hvis disse:
  • finder sted lejlighedsvis, og
  • udelukkende består af varer, der er bestemt til personlig brug for de rejsende eller deres familier eller er beregnet til gaver.

Se DF artikel 1, litra 21).

Ved sædvanlige behandlinger som nævnt i kode 30.3 forstås de i DF bilag 71-03 oplistede behandlinger. Se afsnit F.A.19.7 for en gennemgang af tilladte sædvanlige behandlinger.

Ved affald og skrot som nævnt i kode 47 forstås varer eller produkter, der efter en forædlingsproces er uden eller har en lav økonomisk værdi, og som ikke kan anvendes uden yderligere forædling. Se DF artikel 1, nr. 41), litra b).

Følsomme varer og produkter

Ved følsomme varer og produkter som anført i kode 1, 10-12, 30.7 og 49, forstås følgende varer:

Følsomme varer og produkter

1) landbrugsprodukter henhørende under en af følgende fællesmarkedsordninger:

 • Oksekød: Produkter, der henvises til i artikel 1, stk. 2, litra o), i forordning (EU) nr. 1308/2013, og som er opført i nævnte forordnings bilag I, del XV
 • Svinekød: Produkter, der henvises til i artikel 1, stk. 2, litra q), i forordning (EU) nr. 1308/2013, og som er opført i nævnte forordnings bilag I, del XVII
 • Fåre- og gedekød: Produkter, der henvises til i artikel 1, stk. 2, litra r), i forordning (EU) nr. 1308/2013, og som er opført i nævnte forordnings bilag I, del XVIII
 • Æg: Produkter, der henvises til i artikel 1, stk. 2, litra s), i forordning (EU) nr. 1308/2013, og som er opført i nævnte forordnings bilag I, del XIX
 • Fjerkræ: Produkter, der henvises til i artikel 1, stk. 2, litra t), i forordning (EU) nr. 1308/2013, og som er opført i nævnte forordnings bilag I, del XX
 • Landbrugsprodukter: Produkter, der henvises til i artikel 1, stk. 2, litra v), i forordning (EU) nr. 1308/2013, og som er opført i nævnte forordnings bilag I, del XXII
 • Korn: Produkter, der henvises til i artikel 1, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1308/2013, og som er opført i nævnte forordnings bilag I, del I
 • Ris: Produkter, der henvises til i artikel 1, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013, og som er opført i nævnte forordnings bilag I, del II
 • Sukker: Produkter, der henvises til i artikel 1, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 1308/2013, og som er opført i nævnte forordnings bilag I, del III
 • Olivenolie: Produkter, der henvises til i artikel 1, stk. 2, litra g), i forordning (EU) nr. 1308/2013, og som er opført i nævnte forordnings bilag I, del VII
 • Mælk og mejeriprodukter: Produkter, der henvises til i artikel 1, stk. 2, litra p), i forordning (EU) nr. 1308/2013, og som er opført i nævnte forordnings bilag I, del XVI
 • Vin: Produkter, der henvises til i artikel 1, stk. 2, litra l), i forordning (EU) nr. 1308/2013, og som er opført i nævnte forordnings bilag I, del XII, samt henhører under KN-kode:
  • 0806 10 90
  • 2009 61
  • 2009 69
  • 2204 21 (undtagen kvalitetsvin med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) og beskyttet geografisk betegnelse (BGB))
  • 2204 29 (undtagen kvalitetsvin med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) og beskyttet geografisk betegnelse (BGB)) 2204 30

2) Ethylalkohol- og spiritusprodukter henhørende under KN-kode:

 • 2207 10
 • 2207 20
 • 2208 40 39 - 2208 40 99
 • 2208 90 91 - 2208 90 99

3) ex 2401 ufabrikeret tobak

4) Andre produkter end dem under punkt 1 og 2, for hvilke der er fastsat eksportrestitutioner.

5) De fiskerivarer, der er anført i bilag I til Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter, og de varer, der er anført i bilag V til denne forordning, som er underlagt en delvis autonom suspension.

6) Alle fiskerivarer, der er underlagt en autonom kvote.

 

Se DF bilag 71-02.

Dokumentation

Bevillingsansøgeren skal kunne dokumentere, at den påtænkte forædlingsproces opfylder kriterierne for den anførte kode for de økonomiske forudsætninger.

I de tilfælde, hvor der kræves en undersøgelse af de økonomiske forudsætninger, skal bevillingsansøgeren fremlægge dokumentation for, at forudsætningerne kan anses for at være opfyldt.

Dokumentationen kan være i form af skriftlig korrespondance med handelspartnere, økonomiske beregninger eller lignende.

Da der som hovedregel ikke er krav om en undersøgelse af de økonomiske forudsætninger, vil toldmyndigheden ikke nødvendigvis kræve denne dokumentation fremlagt på ansøgningstidspunktet. Toldmyndigheden kan dog til en hver tid kræve at få en sådan dokumentation fremlagt.

Eksempler

Anføres fx kode 30.2 - forarbejdning udført efter forskrifter fra en person, der er etableret uden for EU's toldområde (lønforarbejdning), skal der kunne fremlægges en kontrakt eller lignende på den indgående aftale.

Anføres fx kode 31 - henførsel under aktiv forædling i overensstemmelse med artikel 18 i forordning 510/2014, skal bevillingsansøger være i besiddelse af en licens til aktiv forædling (AF-licens) udstedt af NaturErhvervstyrelsen.

Anføres fx kode 11 - sammenlignelige varer i EU kan ikke anvendes, fordi prisen gør det økonomisk umuligt, skal der kunne fremlægges handelskorrespondance, beregninger mv., der kan dokumentere at EU-varer ikke kan anvendes.

Ved vurderingen af, om prisen på de sammenlignelige varer fremstillet i EU gør det økonomisk umuligt at gennemføre den påtænkte transaktion, skal der bl.a. tages hensyn til EU-varernes indvirkning på forædlingsproduktets kostpris og dermed betydningen for afsætningen af forædlingsproduktet i lande uden for EU. Dette sker på grundlag af

 • dels prisen på den ikke-EU-vare, der skal gennemgå forædlingsprocesserne, og prisen på tilsvarende varer fremstillet inden for EU. De EU-fremstillede varer skal fradrages de interne afgifter, der er tilbagebetalt eller som skal tilbagebetales ved eksport, ligesom der skal tages hensyn til salgsbetingelserne og de restitutioner eller andre beløb, som er fastsat inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik
 • dels den pris som kan opnås for forædlingsproduktet i lande uden for EU, ud fra handelskorrespondance eller andre oplysninger.

Efterfølgende eksempler viser, hvornår en påtænkt transaktion anses som økonomisk umulig henholdsvis mulig at gennemføre på grundlag af EU-materialer:

Priselementer (pr. enhed)

Ikke-EU-materialer

(før told mv.)

Tilsvarende EU-materialer*)

Materialernes indkøbspris

Andre materialer, der anvendes i forædlingsproduktet

Forædlingsomkostninger og andre omkostninger, fx til transport

145

50

 

35

175

50

 

25

Samlede færdigvareomkostninger  

Råvarernes omkostningsindvirkning i pct.

230

63,0

250

70,0

Markedselementer

 

 

Gennemsnitlig markedssalgspris for konkurrerende varer

250

250

Ansøgerens salgspris til lande uden for EU

250

250

Overskud/underskud

Overskud/underskud i pct.

20

8,7

0

0,0

*) Pris med fradrag af evt. afgifter eller restitutioner.

I ovenstående eksempel har bevillingsansøger forelagt kopier af sine henvendelser til EU-producenter, som bekræfter den anførte EU-pris. Det fremgår, at den store andel af råvarer i færdigvaren har væsentlig indflydelse på færdigvareprisen. Når der skal konkurreres på markedsprisen, er det økonomisk umuligt for ansøger at bevare sin stilling på eksportmarkedet, hvis der anvendes EU-varer. Dette er begrundet i at indholdet af materiale, der hidrører fra EU, ikke giver noget overskud i forhold til produktionsomkostningerne. I et tilfælde som dette kan der udstedes bevilling.

Priselementer (pr. enhed)

Ikke-EU-materialer

(før told mv.)

Tilsvarende EU-materialer*)

Materialernes indkøbspris

Andre materialer, der anvendes i forædlingsproduktet

Forædlingsomkostninger og andre omkostninger fx til transport

5

550

 

25

20

550

 

20

Samlede færdigvareomkostninger

Råvarernes omkostningsindvirkning i pct.

580

0,9

590

3,4

Markedselementer

 

 

Gennemsnitlig markedssalgspris for konkurrerende varer

685

685

Ansøgerens salgspris til lande uden for EU

680

680

Overskud/underskud

Overskud/underskud i pct.

100

17,2

90

15,3

*) Pris med fradrag af evt. afgifter eller restitutioner.

I dette eksempel har ansøger forelagt kopier af sine henvendelser til EU-producenter, som bekræfter den anførte EU-pris. Ved undersøgelsen bemærkes imidlertid, at råvarerne kun udgør 3,4 pct. af det samlede indhold af færdigvaren. Dette betyder, at ansøger kan sælge færdigvaren til konkurrencedygtige priser på eksportmarkedet og samtidig opnå et overskud ved at anvende EU-materialer. Følgelig vil bevilling til aktiv forædling i dette tilfælde alene forbedre ansøgers overskudsmargen fremfor at styrke eksportkonkurrenceevnen. Det kan endvidere ikke hævdes, at anvendelsen af EU-materialer gør prisen på eksportvaren økonomisk uholdbar. I et tilfælde som dette kan der ikke udstedes bevilling.