Ved henførsel af varer under proceduren for aktiv forædling suspenderes det told- og afgiftsbeløb, der hviler på de importerede varer, dvs. at dette beløb ikke opkræves på importtidspunktet.

Samtidig med at opkrævning af told og afgifter suspenderes vil også eventuelle handelspolitiske foranstaltninger for varerne blive suspenderet. Dette gælder dog ikke, hvis der består et forbud mod indpassage af varerne til EU's toldområde.

Se EUTK artikel 256, stk. 1, litra c).

I praksis betyder det, at der ved varernes import til EU's toldområde ikke skal afgives følgende dokumenter, selvom de importerede varer måtte være omfattet af en handelspolitisk foranstaltning:

  • Importlicens
  • Importcertifikat
  • Importbevilling
  • Oprindelsescertifikat.

Eventuelle særlige importbestemmelser, fx af sundhedsmæssig, veterinær eller sikkerhedsmæssig art, der er fastsat for import af de pågældende varer, skal dog iagttages på importtidspunktet. Se F.A.11 Varebestemmelser.

Henføres de importerede varer eller forædlingsprodukterne efterfølgende til fri omsætning i EU, skal de handelspolitiske foranstaltninger iagttages på dette tidspunkt.

Beregnes toldskylden for forædlingsprodukterne på baggrund af tariferingen, toldværdien, mængden, arten og oprindelsen af de varer, der oprindeligt blev henført under proceduren for aktiv forædling (beregning i henhold til EUTK artikel 86, stk. 3), anvendes de handelspolitiske foranstaltninger for disse varer.

Dette gælder dog ikke for affald og skrot.

Beregnes toldskylden derimod ud fra forædlingsprodukternes art, mængde og værdi (beregning i henhold til EUTK artikel 85), skal de handelspolitiske foranstaltninger for forædlingsprodukterne kun finde anvendelse, hvis de oprindeligt importerede varer er omfattet af samme handelspolitiske foranstaltning.

Se EUTK artikel 202.

Henføres importerede varer (også i form af forædlingsprodukter) til en anden særlig procedure, fx toldoplag eller forsendelse, og de importerede varer er omfattet af specifikke handelspolitiske foranstaltninger, der fortsat er gældende på tidspunktet for afslutning af proceduren for aktiv forædling, skal toldangivelsen for den efterfølgende procedure indeholde angivelsen "AF", "Handelspolitik" samt en henvisning til AF-bevillingsnummeret eller INF-nummer, hvis der anvendes standardiseret informationsudveksling. Se DF artikel 241, stk. 2.

Se nærmere om standardiseret informationsudveksling i afsnit F.A.25.9.