Dato for udgivelse
05 Apr 2016 12:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Mar 2016 12:29
SKM-nummer
SKM2016.152.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-3046714
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Spil, lotteri, gevinster og væddemål
Emneord
Afgift af spil
Resumé

Gevinst ved  spil på heste hos den svenske bookmaker ATG var under visse omstændigheder ikke skattepligtig i Danmark, når der blev spillet fra England/Isle of Man.

Hjemmel

Lov om afgifter af spil, § 1

Reference(r)

Lov om afgifter af spil, § 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.A.6.4.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit E.A.9.16.

Spørgsmål

 1. Kan SKAT bekræfte, at gevinster realiseret ved spil på heste hos ATG i Sverige, når spillet foretages via PGI Ltd. og websitet www.ABC.com ikke er skattepligtig som personlig indkomst, hvis spillet foretages af XX personligt?

 2. Ændres svaret på spørgsmål 1, hvis spillet foretages af XX direkte hos PGI Ltd.?

 3. Ændres svaret på spørgsmål 1, hvis spillet, som nævnt under spørgsmål 1, foretages af XX og hans medspillere direkte - og dermed uden at selskaber eller sites på Isle of Man er involveret - hos en spilleudbyder i UK, f.eks. Attheraces, som har en licensaftale med ATG i Sverige?

Svar

 1. Nej

 2. Nej

 3. Ja, se indstilling og begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

XX har sammen med sin ægtefælle, bopæl på en landejendom i Y-by ved ZZ. XX har endvidere rådighed over en lejlighed i London. Fra januar 2014 er han blevet UK-tenant dvs. at han lejer en lejlighed, som kan anvendes til helårsbeboelse, i UK. Han opholder sig ca. 50 % i Danmark, 35 % i UK og ca. 15 % i andre lande. XXs ophold i Danmark medfører efter vores opfattelse, at han skal anses for hjemmehørende i Danmark, når der er bopæl til rådighed i begge lande.

XX ejer en andel af selskabet IM Ltd.. Selskabet er indregistreret på Isle of Man. Selskabet ejer webstedet www.ABC.com, som er et site som videreformidler spil på heste til "UK-Citizens". Spillet foretages hos PGI Ltd., som sender alt spil videre til den svenske bookmaker ATG. ATG har legalt monopol på spil på trav og galop i Sverige. Det er alene muligt at foretage spil hos ATG, hvis man er bosiddende i Sverige eller hvis spillet foretages hos en af ATG's agenter i udlandet. PGI Ltd. har en sådan agentaftale med ATG. PGI Ltd. er indregistreret på Isle of Man. I Danmark har Danske Spil en tilsvarende agentaftale. Spil foretaget hos ATG via Danske Spil vil ikke være skattepligtigt, men er omfattet af reglerne om gevinstafgift.

På websitet www.ABC.com kan man erhverve en ideel andel "spillepulje", hvilket svarer til, at man hos sin lokale tipsforhandler køber en anpartslotto (en ideel andel af et større spil). De enkelte andele eller "shares" falder og stiger i værdi i forhold til hvilke gevinster den enkelte pulje opnår. Medlemmerne kan købe og sælge deres andele i de forskellige puljer til hinanden. I UK betragtes websitet som en lukket spilleklub for maksimalt 50 medlemmer. De gevinster, medlemmerne må opnå i forbindelse med spil på hestene er skattefrie i UK. De puljer, som medlemmerne har skabt, spilles hos ATG via PGI Ltd.

Som UK-tenant kan XX selv deltage i de puljer, som man på websitet kan erhverve ideelle andele i.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Da en realiseret gevinst på spillet, hvis det havde været spillet hos Danske Spil, ikke ville være omfattet af den personlige og skattepligtige indkomst, er det vores opfattelse, at en realiseret gevinst i den skitserede situation heller ikke vil være omfattet af den personlige eller skattepligtige indkomst. Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at spillet er foretaget hos en svensk spilleudøver, som har de nødvendige godkendelser til at udbyde og gennemføre spillet. Vi har endvidere lagt vægt på, at realiserede gevinster heller ikke er omfattet af skattepligt i det land, hvori det er foretaget.

Spillet via websitet kan i den forbindelse betragtes som "lottoklub", hvor gevinstchancen forøges, som følge af, at medlemmernes indskud slås sammen. Andelen i gevinsten kan dermed også blive mindre. Websitet er altså ikke en spilleudbyder, men blot et forum, hvor spillere kan finde sammen i grupper.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Kan SKAT bekræfte, at gevinster realiseret ved spil på heste hos ATG i Sverige, når spillet foretages via PGI Ltd. og websitet www.ABC.com ikke er skattepligtig som personlig indkomst, hvis spillet foretages af XX personligt?

Lovgrundlag

Statsskattelovens § 4, litra f

(...)

- hvorefter indtægter af lotterispil samt andet spil og væddemål som udgangspunkt er skattepligtig indkomst. (...)

Lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil § 1, stk.1- 3

§ 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt, i det omfang det følger af reglerne i denne lov.

Stk. 2. Loven finder anvendelse her i landet, (...).

Stk. 3. Gevinster fra spil, der er omfattet af denne lov, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Tilsvarende gælder for gevinster vundet i spil, der svarer til de spil, som er omfattet af denne lov, og som udbydes eller arrangeres i et andet EU- eller EØS-land og er tilladt i dette land.

Lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil § 7

Indehaveren af tilladelse til udbud af puljevæddemål på heste- og hundevæddeløb efter § 12 i lov om spil skal betale en afgift på 11 pct. af bruttospilleindtægten. Der skal endvidere betales en tillægsafgift på 19 pct. af den del af den månedlige bruttospilleindtægt, der overstiger 16,7 mio. kr.

Lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil § 2, stk. 1

Loven finder anvendelse på spil, der udbydes eller arrangeres, jf. dog stk. 3, her i landet, herunder fartøjer, der befinder sig på dansk territorium. Loven finder endvidere anvendelse på danske fartøjer og udenlandske fartøjer, der opereres i henhold til dansk driftstilladelse, uanset om fartøjet befinder sig uden for dansk territorium.

Lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil § 4

Tilladelse efter denne lov gives af spillemyndigheden, medmindre andet fremgår af lovens enkelte bestemmelser. Skatteministeren eller den ministeren bemyndiger hertil, er spillemyndighed.

Lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil § 12

Tilladelse til udbud af væddemål på heste- og hundevæddeløb kan gives til Danske Spil A/S. Der kan ikke gives tilladelse til væddemål med faste odds på heste- og hundevæddeløb.

Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvis med skatteministerens godkendelse overdrages til et af Danske Spil A/S helejet datterselskab.

Bekendtgørelse nr. 66 af 25. januar 2012 om online væddemål, § 25, stk. 1

Spilsystemet, hvorved forstås IT-udstyr, der anvendes til udbud af væddemål, jf. bilag 1, skal være placeret her i landet.

Forarbejder

Lovforslag nr. 202 af 26. marts 2010 til lov nr. 848 af 1. juli 2010 (Lov om spil) - Almindelige bemærkningerne pkt. 4.2.1.c under "Overvågning af det ulovlige spillemarked"

En vigtig opgave for spillemyndigheden vil være at sikre, at de ulovlig spiludbydere, der ikke kan eller ikke vil søge tilladelse til det danske marked, ikke frit kan udbyde spil og markedsføre sig i danske medier.

Lovforslag nr. 202 af 26. marts 2010 til lov nr. 848 af 1. juli 2010 (Lov om spil) - Almindelige bemærkningerne pkt. 4.3.4 under "Spil på hestevæddeløb"

Danske Spil har indgået en aftale med ATG (den svenske udbyder af hestevæddeløb) om, at danske spillere - gennem Danske Spil - kan spille på enkelte svenske væddeløb.

Lovforslag nr. 202 af 26. marts 2010 til lov nr. 848 af 1. juli 2010 (Lov om spil) - bemærkningerne til § 2, stk. 1 (i uddrag)

Spil, der udbydes via internettet, anses for at være udbudt her i landet, såfremt spiludbyderen modtager indsatser i spillet fra personer her i landet.

Lovforslag nr. 203 af 26. marts 2010 til lov nr. 698 af 25. juni 2010 (Lov om afgifter af spil) - Bemærkningerne til § 1 (i uddrag)

Med hensyn til spil der foregår internationalt, dvs. udbydes eller afholdes i flere lande samtid, herunder i Danmark, er den del af spillet, der udbydes i andre lande, ikke omfattet af afgiftspligten.

Lovforslag nr. 203 af 26. marts 2010 til lov nr. 698 af 25. juni 2010 (Lov om afgifter af spil) - bemærkningerne til § 1 (i uddrag)

Det foreslås i stk. 3, at gevinster fra spil, der er omfattet af loven, og hvor afgiftsbetalingen derfor bestemmes af loven, ikke skal indkomstbeskattes. Dette svarer til gældende regler.

Indtil 2004 skulle gevinster fra alle spil i andre lande indkomstbeskattes her i landet. Imidlertid fastsatte EUDomstolen i sag (C-42/02, Lindman), at et EU-land ikke kan anse gevinster vundet i et lotteri i et andet EU-land for skattepligtig indkomst for vinderen, hvis gevinster vundet i nationale lotterier er skattefri. Dette førte til, at Skatteministeriet den 15. marts 2004 udsendte en meddelelse

(SKM2004.121.DEP) om, at gevinster vundet på et spil eller lotteri, som er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i et andet EU-land eller EØS-land, er fritaget for indkomstbeskatning i det omfang, det tilsvarende spil eller lotteri her i landet ikke indkomstbeskattes. Gevinster vundet i spil i lande uden for EU og EØS forblev indkomstskattepligtige.

Det foreslås, at princippet i Skatteministeriets meddelelse indsættes i loven, jf. stk. 3.

Indkomstskattepligtigt vil ligesom efter gældende regler være:

 • Gevinster vundet fra spiltyper, der ikke omfattes af afgiftsloven.
 • Gevinster vundet fra spil udbudt her i landet, som ikke udbydes med tilladelse    her i landet.
 • Gevinster vundet fra spil udbudt i et andet EU- eller EØS-land, når spillet ikke   tilladt i det pågældende land.
 • Gevinster vundet i spil udbudt i et land uden for EU og EØS.

Praksis

SKM2004.121.DEP

Departementet har truffet afgørelse om, at gevinster, som vindes på et spil eller lotteri, som er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i et andet EU-land, fritages for indkomstbeskatning i det omfang, det tilsvarende spil eller lotteri her i landet ikke indkomstbeskattes.

SKM2009.276.LSR

Indtægt fra pokerspil ansås skattefri, i det omfang det kunne godtgøres, at indtægterne stammede fra spil med licens i et andet EU/EØS-land.

SKM2010.69.SR (af 28. januar 2010 dvs. før vedtagelsen af Lov om spil og lov om afgifter af spil)

Skatterådet bekræfter, at indtægter ved indgåelse af væddemål omfattet af statsskattelovens § 4, stk. 1, litra f kan placeres i selskabsform. Skatterådet finder at der ikke kan være tale om erhvervsmæssig virksomhed. Herudover tager Skatterådet stilling til spørgsmål om beskatningstidspunktet for skattepligtige væddemålsgevinster, modregning af tab ved bookmakers konkurs, beskatning af gevinster ved spil hos godkendte spiludbydere i et EU/EØS-land når disse formidler spil uden for EU/EØS-området samtbeskatningen af gevinster fra onlinespil hos bookmakere på Isle of Man.

Spørgsmål 7 (SKATs understregning):

Skatterådet svarede "Nej" til spørgsmål 7, som lyder således:

"Vil online-spil foretaget hos bookmaker hjemmehørende på og godkendt og kontrolleret af myndighederne på Isle of Man, være omfattet af reglerne om, at vædemål foretaget i EU hos godkendte og kontrollerede bookmakere ikke er omfattet af statsskattelovens § 4 litra f? "

SKM2014.807.BR

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt skatteyderens gevinst vundet ved en stor "live" pokerturnering i Irland var skattefri. Skatteyderen indhentede et bindende svar fra SKAT, hvoraf det fremgik, at gevinsten ikke var skattefri, hvilket Landsskatteretten stadfæstede med dissens.

Spørgsmålet under sagen var, om pokerturneringen var godkendt og kontrolleret af de irske myndigheder. Det fremgår af en rapport fra det irske justitsministerium, at den irske spillelovgivning ikke indeholder regulering af aktiviteterne i private medlemsklubber, som (uden licens) udbyder kasinoaktiviteter som fx pokerturneringer. Arrangørerne af turneringen betalte det irske politi for at stå for sikkerheden i forbindelse med turneringen. Retten fandt det ikke godtgjort, at det irske politi eller andre offentlige irske myndigheder har godkendt eller kontrolleret pokerturneringen, hvorfor skatteyderens gevinst ikke var skattefri. Skatteministeriet blev derfor frifundet.

SKM2015.213.SR

Gevinster fra hestevæddemål udbudt fra Gibraltar og UK via Bet365.com og Betfair.com, og som blev vundet af en dansk skattepligtig under ophold i et andet EU-land, hvor væddemålene blev udbudt lovligt, var fritaget fra beskatning i Danmark, da spillene var godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i et andet EU- eller EØS-land og opfyldte betingelserne m.v. i spillelovgivningen i det pågældende medlemsland

www.Skat.dk - Borger - Liste over EU og EØS-lande:

Det fremgår heraf bl.a., at "Isle of Man (UK)" ikke er et EU/EØS-land.

www.Skat.dk - Borger - Gevinster præmier og dusører:

Jeg har vundet i spil eller lotteri i udlandet:

Hvis du har vundet i et udenlandsk spil eller lotteri, vil gevinsten som hovedregel være skattepligtig som personlig indkomst.

En undtagelse fra hovedreglen er gevinster fra et spil eller lotteri i et andet EU-land, når:

 • Det er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i det andet EU-land.
 • Det tilsvarende danske spil eller lotteri er godkendt i Danmark.

SKAT: Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.A.6.4 -  Gevinster og dusører:

Gevinster fra udlandet:

Gevinster ved offentlige bortlodninger, præmie- og gættekonkurrencer, der er afholdt på Færøerne, i Grønland eller i udlandet er skattepligtige. Det gælder dog ikke gevinster, som vindes på et spil eller lotteri svarende til tilsvarende spil, som er omfattet af lov om afgifter og spil, og som udbydes eller arrangeres i et andet EU- elle EØS-land og er tilladt i dette land. Se lov om afgifter af spil, § 1, stk. 3.  Gevinster vundet i spil i lande uden for EU og EØS er indkomstskattepligtige. Der henvises til afsnit E.A.9.16.

SKAT: Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit E.A.9.16 - Skal der betales skat og andre afgifter end spilleafgiften?

Gevinster vundet i spil udbudt i et andet EU-land eller i et EØS-land er også fritaget for indkomstskat, hvis de er vundet i et spil, som er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i dette land, og det tilsvarende spil her i landet ikke indkomstbeskattes. Er dette ikke tilfældet, eller er gevinsten vundet på spil udbudt i et land uden for EU, er gevinsten indkomstskattepligtig. Se SKM2009.276.LSR, SKM2015.213.SR og afsnit C.A.6.4 om skattepligt af gevinster.

Som hovedregel antages, at spil købt fysisk direkte på stedet (kiosker, spillebutikker, spillehaller og kasinoer) er anerkendt og kontrolleret af landets myndighed. Samme antagelse kan ikke umiddelbart gøres, hvis spillet er købt online, og sådanne gevinster kan derfor være skattepligtige.

Fritagelse for indkomstskat af gevinster vundet i et andet EU-land eller i et EØS-land er betinget af, at vinderen kan fremlægge den fornødne dokumentation for, at gevinsten er vundet i et spil, som er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i det pågældende land. Se SKM2004.121.DEP og afsnit C.A.6.4 om skattepligt.

(...)

Eksempler

En dansker er på ferie i et andet EU-land og køber en lodseddel fra det nationale lotteri i en butik og går desuden en tur på kasino. Eventuel gevinst vundet på lodsedlen eller i kasinoet skal ikke medregnes som skattepligtig indkomst. Men det skal kunne dokumenteres, hvorfra gevinsten kommer, ellers vil den være skattepligtig som personlig indkomst.

Er danskeren derimod på ferie i et land uden for EU, fx USA, og deltager i spil der, skal vundne gevinster altid medregnes til den skattepligtige indkomst.

www.Spillemyndigheden.dk; Spilområder; Ulovligt spil og reklame:

Udbudt i Danmark
Et spil, der opfylder ovennævnte betingelser, og som udbydes via internettet, anses for at være udbudt i Danmark, hvis:

 • hjemmesiden er på dansk,
 • der kan vælges dansk valuta,
 • hjemmesiden har dansk kundeservice,
 • der kan bruges betalingsmetoder, der normalt kun virker i Danmark, som fx Dankort, eller
 • udbyderen af hjemmesiden retter sin markedsføring mod Danmark.

Spil kan ligeledes anses for udbudt i Danmark, hvis spillene på den pågældende hjemmesiden på anden måde er rettet mod Danmark. Dette beror på en konkret vurdering, som vil tage udgangspunkt i, om spiludbyderen med sin sammensætning af spil vil gøre det mere attraktivt for danske spillere at spille hos dem.

Begrundelse

Det foreligger oplyst, at spørger har bopæl i såvel Danmark som i United Kingdom (UK).

Det foreligger endvidere oplyst, at spørger - i skattemæssig henseende - anser sig for hjemmehørende i Danmark.

Det foreligger yderligere oplyst, at spørgers bopæl i UK giver ham adgang til webstedet www.ABC.com, som videreformidler spil på heste til "UK-Citizens.

Det forekommer desuden oplyst, at de aktuelle spil foretages af spørger personligt via websitet www.ABC.com og PGI Ltd hos den svenske bookmaker ATG.

Det foreligger endeligt oplyst, at "I Danmark har Danske spil en tilsvarende agentaftale. Spil foretaget hos ATG via Danske spil vil ikke være skattepligtigt, men er omfattet af reglerne om gevinstafgift. "

SKAT lægger i det følgende disse oplysninger til grund, uden af de har været undergivet en selvstændig skattefaglig eller anden juridisk vurdering.

Det fremgår af Lov om afgifter af spil, § 1, stk. 3, at:

Gevinster fra spil, der er omfattet af denne lov, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Tilsvarende gælder for gevinster vundet i spil, der svarer til de spil, som er omfattet af denne lov, og som udbydes eller arrangeres i et andet EU- eller EØS-land og er tilladt i dette land.

Det fremgår om andet punktum nærmere af Den juridiske vejledning afsnit C.A.6.4 og særligt afsnit E.A.9.16, at de omhandlede gevinster fra et andet EU- eller EØS-land ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis:

 1. Spillet er udbudt i et andet EU-land eller i et EØS-land

 2. og spillet er godkendt og kontrolleret

 3. af en offentlig myndighed i dette land

 4. og det tilsvarende spil her i landet (dvs. Danmark) ikke indkomstbeskattes

Ad. ovennævnte punkt 1:

Den anvendte formulering om vilkårene for anvendelse af Lov om afgifter af spil i punkt 1 tager sigte på spil, der:

 • Finder sted i et EU- eller EØS-land

 • for spillere, der er bosat eller er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark

 • og hvor spillet må anses for "udbudt/arrangeret" i et EU- eller EØS-land.

Hvis spillet derimod må anses for "udbudt/arrangeret" i et ikke EU- eller EØS-land finder reglerne i Lov om afgift af gevinster ikke anvendelse, hvorfor gevinsterne ikke belægges med gevinstafgift, men i stedet medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

I den konkrete anmodning om bindende svar skal det vurderes, hvorvidt de omhandlede gevinster på spil, som er formidlet via selskaber på Isle of Man, kan anses for optjent via spil, der er "udbudt/arrangeret" i Sverige eller i stedet er "udbudt/arrangeret" på Isle of Man. Hvis spillet i Lov om afgifter af spils forstand må anses for "udbudt/arrangeret" i Sverige, så anses gevinster som udgangspunkt for omfattet af fritagelsen efter spilleafgiftslovens § 1, stk.3 om tilsvarende spil som udbudt i Danmark. I modsat fald medregnes gevinsterne i den skattepligtige indkomst.

Hverken i bemærkningerne til Lov om spil eller bemærkningerne til Lov om afgifter af spil er der nærmere redegjort for, hvad der skal forstås ved såvel "udbud/udbydes" som "arrangeres/arrangement".

Der fremgår imidlertid af bemærkningerne til Lov om spil bl.a.:

"En vigtig opgave for spillemyndigheden vil være at sikre, at de ulovlig spiludbydere, der ikke kan eller ikke vil søge tilladelse til det danske marked, ikke frit kan udbyde spil og markedsføre sig i danske medier. "

Efter SKATs opfattelse betyder det citerede, at der ved vurderingen af, hvor der i lovenes forstand sker "udbud" bl.a. kan lægges vægt på, i hvilket lands medier der sker udbud og markedsføring. Konkret er det SKATs opfattelse, at dette sker på og/eller med udgangspunkt på Isle of Man.

Der fremgår endvidere af bemærkningerne til Lov om spil bl.a.:

"Spil, der udbydes via internettet, anses for at være udbudt her i landet, såfremt spiludbyderen modtager indsatser i spillet fra personer her i landet. "

Efter SKATs opfattelse betyder det citerede, at det omhandlede spil må anses for udbudt på og/eller med udgangspunkt på Isle of Man.  SKAT lægger herved vægt på, at personer bosiddende i Sverige ifølge det oplyste ikke kan spille på de omhandlede spil via selskaber på Isle of Man.

Der fremgår endvidere af bemærkningerne til Lov om spil bl.a.:

"Danske Spil har indgået en aftale med ATG (den svenske udbyder af hestevæddeløb) om, at danske spillere - gennem Danske Spil - kan spille på enkelte svenske væddeløb. "

Det anførte betyder efter SKATs opfattelse, at dette spil må anses for udbudt i Danmark i Lov om afgift af spils forstand. Det indebærer tilsvarende, at de omhandlede spil hos ATG, som kommer i stand via ATG's agent på Isle of Man må anses for udbudt på Isle of Man.

Det fremgår endvidere af Spillemyndighedens hjemmeside bl.a.:

" Udbudt i Danmark
Et spil, der opfylder ovennævnte betingelser, og som udbydes via internettet, anses for at være udbudt i Danmark, hvis:

 • hjemmesiden er på dansk,
 • der kan vælges dansk valuta,
 • hjemmesiden har dansk kundeservice,
 • der kan bruges betalingsmetoder, der normalt kun virker i Danmark, som fx Dankort, eller
 • udbyderen af hjemmesiden retter sin markedsføring mod Danmark.

Spil kan ligeledes anses for udbudt i Danmark, hvis spillene på den pågældende hjemmesiden på anden måde er rettet mod Danmark. Dette beror på en konkret vurdering, som vil tage udgangspunkt i, om spiludbyderen med sin sammensætning af spil vil gøre det mere attraktivt for danske spillere at spille hos dem. "

Efter SKATs opfattelse betyder en anvendelse af det citerede, at de omhandlede spil hos ATG, som kommer i stand på en engelsksproget hjemmeside via ATG's agent på Isle of Man, må anses for udbudt på Isle of Man.

På baggrund af det fra bemærkningerne til Lov om spil og fra Spillemyndighedens hjemmeside citerede et det samlet set SKATs opfattelse, at de omhandlede spil må anses for udbudt på Isle of Man i Lov om spil og Lov om afgifter af spils forstand.

Da Isle of Man ikke er et EU- eller EØS-land, er det SKATs opfattelse, at de omhandlede gevinster i henhold til Lov om afgifter af spil § 1, stk. 3 skal medregnes i den skattepligtige indkomst.

SKATs opfattelse af, at gevinster skal medregnes til den skattepligtige indkomst understøttes bl.a. af bemærkningerne til Lov om afgifter af spil om at:

"Med hensyn til spil der foregår internationalt, dvs. udbydes eller afholdes i flere lande samtid, herunder i Danmark, er den del af spillet, der udbydes i andre lande, ikke omfattet af afgiftspligten. "

SKATs opfattelse understøttes endvidere bl.a. af bemærkningerne til Lov om afgifter af spil om at:

"Indkomstskattepligtigt vil ligesom efter gældende regler være:

- Gevinster vundet i spil udbudt i et land uden for EU og EØS. "

SKATs opfattelse understøttes desuden af SKM2010.69 SR samt modsætningsvis af SKM 2009.276 LSR og SKM 2015.213 SR.

Ad. ovennævnte punkt 2,3 og 4:

Allerede fordi Isle of Man som nævnt ikke er et EU- eller EØS-land, er det SKATs opfattelse, at de omhandlede gevinster skal medregnes i den skattepligtige indkomst. På den baggrund er der ikke behov for at gøre punkt 2,3 og 4 til genstand for en vurdering.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Spørgsmål 2

Ændres svaret på spørgsmål 1, hvis spillet foretages af XX direkte hos PGI Ltd.?

Lovgrundlag

Se ovenfor

Forarbejder

Se ovenfor

Praksis

Se ovenfor

Begrundelse

Af de grunde, som er anført under besvarelsen af spørgsmål 1 må spil foretaget direkte hos PGI Ltd. efter SKATS opfattelse anses for udbudt på Isle of Man i Lov om afgifter af spils forstand. Gevinster vil således skulle medregnes til den skattepligtige indkomst.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Nej".

Spørgsmål 3

Ændres svaret på spørgsmål 1, hvis spillet, som nævnt under spørgsmål 1, foretages af XX og hans medspillere direkte - og dermed uden at selskaber eller sites på Isle of Man er involveret - hos en spilleudbyder i UK, f.eks. Attheraces, som har en licensaftale med ATG i Sverige?

Lovgrundlag

Se ovenfor

Forarbejder

Se ovenfor

Praksis

Se ovenfor

Begrundelse

Det fremgår af Den juridiske vejledning afsnit C.A.6.4 og E.A.9.16, at de omhandlede gevinster fra et andet EU- eller EØS-land ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis:

 1. Spillet er udbudt i et andet EU-land eller i et EØS-land
 2. og spillet er godkendt og kontrolleret
 3. af en offentlig myndighed i dette land
 4. og det tilsvarende spil her i landet (dvs. Danmark) ikke indkomstbeskattes"

Spørger har ved mail af 18. september 2015 oplyst, at "Det kan lægges til grund, at det er vores opfattelse, at de 4 forhold er opfyldt i den konkrete situation.

På baggrund af spørgers tiltrådte forudsætninger for SKATs besvarelse af spørgsmål 3 er det SKATs opfattelse, at de af spørgsmål 3 omhandlede gevinster ikke er skattepligtige.

Det er dog en forudsætning for svaret, at spørger - på opfordring fra SKAT og til enhver tid - kan fremlægge den i Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit E.A.9.16 nævnte " (...) fornødne dokumentation for, at gevinsten er vundet i et spil, som er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i UK. (...), jf., herved de krav, som fremgår af bl.a. SKM2014.807.BR.

Hvis spillet er købt online, er det endvidere en forudsætning for SKATs opfattelse, at nævnte offentlige myndigheds godkendelse og kontrol også taget sigte på kontrol af onlinespil.

Det er endeligt en forudsætning, at de omhandlede spil på heste ikke må anses for væddemål med faste odds, jf. § 12 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil eller i øvrigt være i strid med den danske lovgivning om spil - herunder puljespil.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Ja, se indstilling og begrundelse".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.