Dato for udgivelse
01 apr 2016 10:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 apr 2016 10:44
SKM-nummer
SKM2016.143.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
16-0254306
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Generelt om punktafgifter + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Registreringsafgift, nummerplader, veterankøretøj
Resumé

Styresignalet præciserer, at der af hensyn til udformningen af lov om registrering af køretøjer (registreringslovens) § 7, stk. 4 og registreringsbekendtgørelsens § 74, stk.1, hvor der overlades SKAT beføjelse til at skønne over, om historisk korrekte nummerplader skal udstedes, skal foretages et individuelt skøn i hvert enkelt tilfælde.

Hjemmel

Registreringsloven § 7, stk. 4 og
Registreringsbekendtgørelsen § 74, stk.1

Reference(r)

Registreringsloven § 7, stk. 4 og
Registreringsbekendtgørelsen § 74, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit E.A.8.5.11.

1. Sammenfatning (resumé)

Foranlediget af en konkret sag, SKM2015.792.LSR, skal SKAT præcisere reglerne for udstedelse af historisk korrekte nummerplader.

Det fremgår af registreringsbekendtgørelsens § 74, stk.1, at SKAT kan tillade brug af historiske nummerplader på køretøjer der er registreret første gang før den 1. april 1976.

Af hensyn til udformningen af loven og bekendtgørelsen, hvor der overlades SKAT beføjelse til at skønne over, om historiske nummerplader skal udstedes, skal der foretages et individuelt skøn i hvert enkelt tilfælde. Det individuelle skøn indebærer, at der skal foretages en konkret vurdering af alle anmodninger om udlevering af historiske nummerplader.

2. Baggrund for problemstillingen

En veteranbilsejer har anmodet SKAT om udlevering af historisk korrekte nummerplader til sin brandbil fra 1939. SKAT afslog anmodningen under henvisning til, at der var opstillet administrative regler om, at der kun kan udleveres historiske nummerplader til personbiler og motorcykler.

I forbindelse med denne sag er SKAT blevet opmærksom på, at selvom SKAT generelt er berettiget til at opstille administrative regler om, at bestemte typer af køretøjer som udgangspunkt ikke kan få historiske nummerplader, hvis udstedelse heraf vil medføre væsentlig ulempe eller økonomiske og administrative byrder for SKAT, kan udstedelse ikke nægtes alene fordi der er tale om en bestemt type køretøj fx en lastbil. 

3. Retsgrundlaget

Det fremgår af lov om registrering af køretøjer § 7 stk. 4, at skatteministeren kan fastsætte regler, hvorefter ejeren af et køretøj kan anvende historisk korrekte nummerplader. Denne bemyndigelse er udnyttet i registreringsbekendtgørelsens § 74, stk. 1, der lyder:

"SKAT kan tillade brug af en historisk nummerplade på køretøjer, der er registreret første gang før den 1. april 1976."

4. SKATs opfattelse

Af hensyn til udformningen af loven og bekendtgørelsen, hvor der overlades SKAT beføjelse til at skønne over, om historiske nummerplader skal udstedes, skal der foretages et individuelt skøn i hvert enkelt tilfælde. Det individuelle skøn indebærer, at der skal foretages en konkret vurdering af alle anmodninger om udlevering af historiske nummerplader.

En anmodning imødekommes, hvis det kan fastslås, hvilken type historisk korrekt nummerplade et konkret køretøjet skal have, og hvad der skal stå på pladen medmindre det korrekte registreringsnummer er optaget af et andet køretøj. Ansøgeren kan fx dokumentere nummerpladetypen og køretøjets tidligere registreringsnummer ved gamle papirer, billeder, udsagn fra Motorhistorisk Samråd eller lignende.

5. Fornyet anmodning om historiske nummerplader

Det fremgår af afsnit E.A.8.5.11 i Den juridiske vejledning, at der kun udleveres historiske nummerplader til personbil og motorcykel.

Præciseringen af reglerne for udstedelse af historiske nummerplader i dette styresignal, betyder, at ejere af køretøjer, der har fået afslag på udstedelse af historiske nummerplader alene med henvisning til, at der kun udstedes historiske nummerplader til personbiler og motorcykler, kan få genoptaget deres anmodning.

Fornyet anmodning om historiske nummerplader skal indgives til SKAT. En anmodning skal indgives  med dokumentation for nummerpladetypen og køretøjets tidligere registreringsnummer ved gamle papirer, billeder, udsagn fra Motorhistorisk Samråd eller lignende. 

6. Gyldighed

Indholdet af dette styresignal vil blive indarbejdet i Den Juridiske Vejledning 2016-2, afsnit E.A.8.5.11

Herefter er styresignalet ophævet.